ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ, ТЭДГЭЭРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД БАРИМТЛАХ ЖУРАМ

ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ, ТЭДГЭЭРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД БАРИМТЛАХ ЖУРАМ

ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ, ТЭДГЭЭРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД БАРИМТЛАХ ЖУРАМ from