ДИЗЕЛ ТҮЛШНИЙ ҮНИЙН ЗӨРҮҮГ УРГАЦ ХУРААЛТЫН ГҮЙЦЭТГЭЛЭЭР ОЛГОХ ТАЛААР ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ШИЙДВЭРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

ДИЗЕЛ ТҮЛШНИЙ ҮНИЙН ЗӨРҮҮГ УРГАЦ ХУРААЛТЫН ГҮЙЦЭТГЭЛЭЭР ОЛГОХ ТАЛААР ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ШИЙДВЭРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

ДИЗЕЛ ТҮЛШНИЙ ҮНИЙН ЗӨРҮҮГ УРГАЦ ХУРААЛТЫН ГҮЙЦЭТГЭЛЭЭР ОЛГОХ ТАЛААР ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ШИЙДВЭРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА from