МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХҮРЭЭНД “ӨМГӨӨЛӨГЧИЙН МЭДҮҮЛЭХ ҮҮРЭГ”

МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХҮРЭЭНД “ӨМГӨӨЛӨГЧИЙН МЭДҮҮЛЭХ ҮҮРЭГ”

МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХҮРЭЭНД “ӨМГӨӨЛӨГЧИЙН МЭДҮҮЛЭХ ҮҮРЭГ” from