УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН

УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН "ТАТГАЛЗАН ГАРГАХ /ГАРАХ/ ҮНДЭСЛЭЛИЙН ТУХАЙ" ТАЙЛБАРЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА /ЭРҮҮ, ИРГЭН, ЗАХИРГАА/

УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН "ТАТГАЛЗАН ГАРГАХ /ГАРАХ/ ҮНДЭСЛЭЛИЙН ТУХАЙ" ТАЙЛБАРЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА /ЭРҮҮ, ИРГЭН, ЗАХИРГАА/ from