ХЯЛБАРШУУЛСАН ЖУРМААР ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ДЭГ, ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА

ХЯЛБАРШУУЛСАН ЖУРМААР ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ДЭГ, ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА

ХЯЛБАРШУУЛСАН ЖУРМААР ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ДЭГ, ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА from