ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ЗАРДЛЫН ТӨЛБӨРИЙГ НЬ ХАРИУЦАХ ӨРХ, СУМ, ТОСГОНЫ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВӨӨС ҮЗҮҮЛЭХ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ

Нэг иргэнээр тооцсон төлбөрийн хэмжээ

Хүн амын эрүүл мэндийн эрсдэлийн бүлэг

Хүн амын эрсдэлийн бүлгийн коэффициент

Хүн амын эрсдэлийн бүлгээр тооцсон, нэг иргэнд ногдох төлбөрийн хэмжээ

Насны бүлэг

Оршин суугаа газар

1

5 хүртэлх нас

Гэр хороолол

3.0

53,316

2

Орон сууц

2.6

46,207

3

6-15 нас

Гэр хороолол

1.3

23,104

4

Орон сууц

1.2

21,326

5

16-49 насны эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд

Гэр хороолол

1.4

24,881

6

Орон сууц

1.4

24,881

7

60 наснаас дээш эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд

Гэр хороолол

1.9

33,767

8

Орон сууц

1.7

30,212

9

Бусад*

Гэр хороолол

1.1

19,549

10

Орон сууц

1.0

17,772

 Тохиолдолд суурилсан төлбөрийн хэмжээ

Тусламж, үйлчилгээний нэр төрөл

Төлбөрийн хэмжээ /төгрөг/

1

Яаралтай тусламж, үйлчилгээ

35,000

2

Түргэн тусламжийн үйлчилгээ

43,000

3

Хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ

260,000

 

Эх сурвалж: https://www.legalinfo.mn/annex/details/11983?lawid=16646