УЛААНБААТАР ХОТЫН ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ

Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт,үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн 2021 оны 7-р сарын 21-ний өдрийн 79 тоот тогтоолын нэгдүгээр,  хоёрдугаар, гуравдугаар хавсралтаар тус тус баталсан байна.

Улаанбаатар хотын хүн амд мөрдөх

цэвэр, бохир усны үйлчилгээний тариф

(НӨАТ-гүй)

Үйлчилгээний төрөл

Хэмжих нэгж

Тариф

1.

Цэвэр ус

Тоолууртай

төг/л

1.07

Тоолуургүй

төг/л

1.56

2.

Бохир ус

Тоолууртай

төг/л

0.87

Тоолуургүй

төг/л

1.14

 

 

Улаанбаатар хотын үйлдвэр, аж ахуйн нэгж,

байгууллагад мөрдөх цэвэр, бохир усны

үйлчилгээний тариф

(НӨАТ-гүй)

Үйлчилгээний төрөл

Хэмжих нэгж

Тариф

1.

Цэвэр ус

Доор дурдсанаас бусад үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллага

төг/л

2.07

Төсөвт байгууллага

төг/л

3.11

Спирт, архи, пиво, ундаа, усны үйлдвэр, машин угаалга

төг/л

2.76

Ноос, ноолуур, арьс шир, өлөн гэдэс боловсруулах үйлдвэр

төг/л

2.10

2.

Бохир ус

Доор дурдсанаас бусад үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллага

төг/л

1.80

Төсөвт байгууллага

төг/л

2.34

Спирт, архи, пиво, ундаа, усны үйлдвэр, мах боловсруулах үйлдвэр

төг/л

2.33

Ноос, ноолуур, арьс шир, өлөн гэдэс боловсруулах үйлдвэр, машин угаалга

төг/л

3.07

3.

Урьдчилан цэвэрлэх байгууламжийн бохир ус цэвэрлэх үйлчилгээ

төг/л

3.00

 

 

Улаанбаатар хотын зөөврийн ус хангамж,

бохир ус зөөврөөр татан зайлуулах үйлчилгээний тариф

 (НӨАТ-гүй)

Үйлчилгээний төрөл

Хэмжих нэгж

Тариф

1.

Цэвэр ус

Төвлөрсөн шугамын ус түгээх байр

төг/л

1.82

Зөөврийн ус түгээх байр

төг/л

1.82

Зуслангийн болон алслагдсан зориулалтын цэгт

төг/л

4.09

Ачилтын ус түгээх байр

төг/л

2.45

2.

Бохир ус

Цооногтой айл өрх

төг/л

0.70

Цооногтой үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллага

төг/л

1.28

 

 

Эх сурвалж: https://legalinfo.mn/law/details/16875?lawid=16875