ИРГЭН ТА АЖИЛД ОРОХОД БАРЬЦАА ХЭРЭГЛЭХГҮЙ...

Иргэн Та ажилд орохтой холбогдуулан тухайн Ажил олгогч (хувь хүн, хуулийн этгээд)-оос дараах эд зүйлс, баримт бичгийн эх хувийг шаардан авч барьцаалахыг Хөдөлмөрийн тухай хуульд[1] хориглосон байдаг. Үүнд:

- Мөнгө;

- Эд зүйл;

- Иргэний үнэмлэх эх хувь;

- Гадаад паспортын эх хувь;

- Хөдлөх (автомашин, мотоцикл гэх мэт тээврийн хэрэгсэл, бусад хөрөнгө) болон үл хөдлөх эд хөрөнгө (орон сууц, хувийн сууц, барилга байгууламж, газар өмчлөх эсхүл эзэмших гэх мэт)-ийн гэрчилгээний эх хувь;

- Бусад хувийн баримт бичгийн эх хувь зэрэг орно.

Дээрх хориглолтыг зөрчин барьцаа хэрэглэсэн хувь хүнийг 25,000 төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг 250,000 төгрөгөөр торгоно.[2] Дээрх зөрчлийг улсын бүртгэлийн хяналтын улсын байцаагч харьяаллын дагуу шалган шийдвэрлэнэ.[3]

Эх сурвалж: Төрийн мэдээлэл эмхэтгэл 2017 оны №41, 2021 оны  №31;

www.legalinfo.mn[1] Хөдөлмөрийн тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)-ын 10 дугаар зүйлийн 10.1 дэх хэсэг.

[2] Зөрчлийн тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)-ын 15.24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг.

[3] Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.8 дугаар зүйлийн 6 дах хэсгийн 6.20 дах заалт.