УЛААНБААТАР ХОТЫН ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙ НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ ДУЛААНЫ ТАРИФ

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 516 дугаар тогтоолын хавсралтаар “Улаанбаатар хотын үйлдвэр, аж ахуй нэгж, байгууллагад борлуулах дулааны тариф”-ыг баталлаа. Тогтоолыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдөнө.

Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагад борлуулах дулааны  тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

Хэрэглэгчдийн ангилал

Хэмжих нэгж

Тариф /НӨАТ-гүй/

1

Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагын дулаан

Халаалт

Төг/м3

604.00

Халаалт, хэрэгцээний ус халаасан дулаан, салхилуулга, технологийн халуун ус

Төг/ГЖ

9,314.00

2

Албан байгууллагын хэрэгцээний ус халаасан дулаан

Төг/м3

2,637.00

 

Эх сурвалж: https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16531855075651&showType=1