БҮХ ТӨРЛИЙН ЦАГААН АРХИ, ЛИКЁР, КОРДИАЛ БА СПИРТЛЭГ БУСАД УНДАА БОЛОН БҮХ ТӨРЛИЙН КОНЬЯК, ВИСКИ, РОМ, ДЖИНД ОНОГДУУЛАХ ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭ

Монгол Улсын Их Хурал өнгөрсөн хаврын ээлжит чуулганаараа Согтууруулах ундааны эргэлтэд хяналт тавих, архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг баталсан бөгөөд уг  хууль 2023 оны нэгдүгээр сарын 1-нээс эхлэн хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан  бүх төрлийн цагаан архи, ликёр, кордиал ба спиртлэг бусад ундаа болон бүх төрлийн коньяк, виски, ром, джинд дараах хэмжээгээр онцгой албан татвар ногдуулахаар Онцгой албан татварын хуулинд зохицуулжээ.

 Онцгой албан татвар ногдуулах
барааны нэр, төрөл

Биет нэгж

2023 оны 01 дүгээр сарын 01-нээс 2025 оны 01 дүгээр сарын 01 хүртэл

2025 оны 01 дүгээр сарын 01-нээс 2027 оны 01 дүгээр сарын 01 хүртэл

2027 оны 01 дүгээр сарын 1-нээс 2029 оны 01 дүгээр сарын 01 хүртэл

2029 оны 01 дүгээр сарын 01 -нээс хойш
 

Бүх төрлийн цагаан архи, ликёр, кордиал ба спиртлэг бусад ундаа

25 хүртэл хатуулагтай

1 литр

3700

3900

4100

4300

25-26 хүртэл хатуулагтай

1 литр

7300

7700

8100

8500

26-28 хүртэл хатуулагтай

1 литр

7300

7700

8100

8500

28-30 хүртэл хатуулагтай

1 литр

7300

7700

8100

8500

30-32 хүртэл хатуулагтай

1 литр

7300

7700

8100

10440

32-34 хүртэл хатуулагтай

1 литр

7300

7700

10440

13050

34-36 хүртэл хатуулагтай

1 литр

7300

10440

11500

12600

36-38 хүртэл хатуулагтай

1 литр

10440

11500

12600

13800

38-40 хүртэл хатуулагтай

1 литр

10440

11500

12600

13800

40 ба түүнээс дээш
хатуулагтай

1 литр

31300

34450

37900

41690

Бүх төрлийн коньяк, виски, ром, джин

25 хүртэл хатуулагтай

1 литр

9100

9600

10100

10600

25-26 хүртэл хатуулагтай

1 литр

18300

19200

20200

21200

26-28 хүртэл хатуулагтай

1 литр

18300

19200

20200

21200

28-30 хүртэл хатуулагтай

1 литр

18300

19200

20200

21200

30-32 хүртэл хатуулагтай

1 литр

18300

19200

20200

26100

32-34 хүртэл хатуулагтай

1 литр

18300

19200

26100

28700

34-36 хүртэл хатуулагтай

1 литр

18300

26100

28700

31600

36-38 хүртэл хатуулагтай

1 литр

26100

28700

31600

34800

38-40 хүртэл хатуулагтай

1 литр

26100

28700

31600

34800

40 ба түүнээс дээш хатуулагтай

1 литр

38280

44000

50600

58200

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=434