ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ /2015/-Д ЗААСАН ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРГИЙН ХӨӨН ХЭЛЭЛЦЭХ ХУГАЦААНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТ

д/д

Гэмт хэрэг үйлдсэнээс хойш нэг жил өнгөрсөн;

/1.10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1./

Гэмт хэрэг үйлдсэнээс хойш таван жил өнгөрсөн;

/1.10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.2./

Гэмт хэрэг үйлдсэнээс хойш арван хоёр жил өнгөрсөн;

/1.10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.3./

Гэмт хэрэг үйлдсэнээс хойш хорин жил өнгөрсөн;

/1.10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.4./

Гэмт хэрэг үйлдсэнээс хойш гурван жил өнгөрсөн;

/1.10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.5./

Хөөн хэлэлцэх хугацаа тоолохгүй гэмт хэрэг

1

Алдаатай гүйлгээ, андуурагдсан илгээмж, гээгдэл эд хөрөнгө, алдуул мал завших

/Эрүүгийн хуулийн 17.5 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг/

Хулгайлах

/Эрүүгийн хуулийн 17.1 дүгээр зүйлийн 1,2 дахь хэсэг/

Хулгайлах

/Эрүүгийн хуулийн 17.1 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэг/

 

Залилах

/Эрүүгийн хуулийн 17.3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг/

 

2

Автотээврийн хэрэгслийг зөвшөөрөлгүйгээр авч явах

/Эрүүгийн хуулийн 17.7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг/

Дээрэмдэх

/Эрүүгийн хуулийн 17.2 дугаар зүйлийн 1,2 дахь хэсэг/

Дээрэмдэх

/Эрүүгийн хуулийн 17.2 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг/

 

Хөрөнгө завших

/Эрүүгийн хуулийн 17.4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг/

 

3

Эд хөрөнгө устгах, гэмтээх

/Эрүүгийн хуулийн 17.8 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг/

Залилах

/Эрүүгийн хуулийн 17.3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг/

 

Залилах

/Эрүүгийн хуулийн 17.3 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг/

 

Алдаатай гүйлгээ, андуурагдсан илгээмж, гээгдэл эд хөрөнгө, алдуул мал завших

/Эрүүгийн хуулийн 17.5 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг/

 

4

Бусдын эд хөрөнгийг хамгаалахад хайнга хандах

/Эрүүгийн хуулийн 17.9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг/

Хөрөнгө завших

/Эрүүгийн хуулийн 17.4 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг/

Хөрөнгө завших

/Эрүүгийн хуулийн 17.4 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэг/

 

Эд хөрөнгө устгах, гэмтээх

/Эрүүгийн хуулийн 17.8 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг/

 

5

Болгоомжгүйгээр эд хөрөнгө устгах, гэмтээх, үрэгдүүлэх

/Эрүүгийн хуулийн 17.11 дүгээр зүйлийн 1,2 дахь хэсэг/

Бусдын эд хөрөнгийг авахаар заналхийлэх

/Эрүүгийн хуулийн 17.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг/

Бусдын эд хөрөнгийг авахаар заналхийлэх

/Эрүүгийн хуулийн 17.6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг/

 

 

 

6

 

Эд хөрөнгө устгах, гэмтээх

/Эрүүгийн хуулийн 17.8 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг/

Мал хулгайлах

/Эрүүгийн хуулийн 17.12 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг/

 

 

 

7

 

Нотариатч, улсын бүртгэгч өмчлөгчийн эрхийг зөрчих

/Эрүүгийн хуулийн 17.10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг/

 

 

 

 

8

 

Мал хулгайлах

/Эрүүгийн хуулийн 17.12 дугаар зүйлийн 1, 2 дахь хэсэг/