НИЙСЛЭЛИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗРЫН ДАРГЫН 2023-05-05-НЫ ӨДРИЙН А/20 ДУГААР ТУШААЛЫН 1 ДҮГЭЭР ХАВСРАЛТААР ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗРЫН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ХЭМЖЭЭГ ӨӨРЧИЛСӨН

НИЙСЛЭЛИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗРЫН ДАРГЫН 2023-05-05-НЫ ӨДРИЙН А/20 ДУГААР ТУШААЛЫН 1 ДҮГЭЭР ХАВСРАЛТААР ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗРЫН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ХЭМЖЭЭГ ӨӨРЧИЛСӨН