ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн зохицуулалтыг үзнэ үү. 

1. Явган хүний гарц дээр зогсвол 19.200 төгрөгөөр торгуулна.

2. Хурд хэтрүүлвэл 48.000 төгрөгөөр торгуулж, 6 сараар эрх хасна.

3. Согтуугаар машин барьвал 384.000 төгрөгөөр торгож, 6-24 сараар эрх хасна.

4. Давтан согтуугаар машин жолоодвол 30 хоног баривчилна.

5. Замын гэрэлтүүлэг осол гарах нөхцлийг бүрдүүлсэн бол 960.000 төгрөгөөр торгоно.

6. Давуу эрхтэй явган зорчигчид зам тавьж өгөөгүй бол 9600 төгрөгөөр торгоно.

7. Холын гэрлээ шилжүүлээгүй бол 19.200 төгрөгөөр торгоно.

8. Гэрэлтүүлэг бүрэн бус хөдөлгөөнд оролцвол 48.000 төгрөгөөр торгоно.

9. Шалтгаангүйгээр хэт удаан явбал 19.200 төгрөгөөр торгоно.

10. Зөвшөөрөлгүй хурд сааруулагч хийсэн бол 960.000 төгрөгөөр торгоно.

11. Хүнд өвчтэй үедээ жолоо барьвал 48.000 төгрөгөөр торгуулна.

12. Бичиг баримтгүйгээр машин жолоодвол 48.000 төгрөгөөр торгуулна.

13. Замаа стандартын дагуу арчлаагүй бол 960.000 төгрөгөөр торгуулна.

14. Эсрэг урсгал сөрвөл 96.000 төгрөгөөр торгуулна.

15. Зөвшөөрөлгүйгээр замын тэмдэг шинээр тавьсан иргэнийг 96.000 төгрөгөөр торгоно.

16. Явган зорчигч согтуугаар ЗХД зөрчвөл 48.000 төгрөгөөр торгуулна.

17. Хэт ядарсан үедээ жолоо барьвал 48.000 төгрөгөөр торгуулна.

18. Хорооллын доторх хөдөлгөөний журам зөрчвөл 19.200 төгрөгөөр торгуулна.

19. Буруу талаар нь гүйцэд түрүүлвэл 19.200 төгрөгөөр торгуулна.

20. Явган зорчигчийн замаар явбал 19.200 төгрөгөөр торгуулна.

21. Бүртгэлгүй машинаар хөдөлгөөнд оролцсон иргэн 96.000 төгрөгөөр торгуулна.

22. Улаан гэрлээр орвол 19.200 төгрөгөөр торгуулна.

23. Жолоодох эрхгүй этгээд машин барьвал 192.000 төгрөгөөр торгуулна.

24. Түргэний машинд зам тавьж өгөөгүй бол 19.200 төгрөгийн торгуультай.