ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛД ТУСГАЙ ДУУТ БОЛОН ГЭРЛЭН ДОХИО ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ

    Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр тээврийн хэрэгсэлд тусгай дуут болон гэрлэн дохио хэрэглэж, замын хөдөлгөөнд оролцох харилцааг Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, Хууль зүйн сайдын 2013 оны А/121 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан Тээврийн хэрэгсэлд тусгай дуут болон гэрэл дохио тавьж хэрэглэх журам, Стандартчллын үндэсний зөвлөлийн 2016-03-31-ний өдрийн 10 тоот тогтоолоор батлагдсан Тээврийн хэрэгсэлд ашиглах тусгай дуут болон гэрэл дохио. Ерөнхий шаардлага МNS4979:2016 стандартааар тус тус зохицуулж байна.

    Тээврийн хэрэгсэлд тусгай дуут болон гэрэл дохио тавьж хэрэглэх журмын 1.2-д зааснаар дараах байгууллагуудын тусгай шаардлага хангасан тээврийн хэрэгсэлд тусгай дуут болон гэрэл дохио тавьж хэрэглэнэ. Үүнд:

     -Төрийн тусгай хамгаалалтын алба

     - Цагдаагийн алба

     - Тахарын алба

     - Онцгой байдал

     - Авилгатай тэмцэх газар

     - Улсын ерөнхий прокурорын дэргэдэх мөрдөн байцаах алба

     - Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба

     - Шүүхийн шинжилгээний алба

     - Уул уурхайн аврах анги

     - Хүн, мал эмнэлэгийн түргэн тусламжийн алба

     - Цахилгаан, дулаан, ус суваг, холбоо, хот тохижилтын болон харуул хамгаалалтын байгууллага

     - Байгаль хамгаалах байгууллага

     - Замын арчлалт, техникийн хяналт үйлчилгээний чирэгч-ачигч, автотээврийн хяналтын тээврийн хэрэгсэл

     - Ослын шуурхай дуудлагын ажил үйлчилгээ явуулдаг байгууллагын шуурхай ажлын тээврийн хэрэгсэл.

    Дээр дурдсан байгууллагууд нь тусгай дуут болон гэрэл дохио тавьж хэрэглэх хүсэлтээ Цагдаагийн төв байгууллагад бичгээр гаргах бөгөөд шаардлага хангасан тээврийн хэрэгсэлд Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга 1 жилийн хугацаагаар зөвшөөрөл олгоно.