НЭМЖ ХУВЬЦАА ГАРГАХ ЗАМААР КОМПАНИД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ТАТАХ АРГА

    Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрт үндэслэн дор дурдсан хэлбэрээр өөрчилж болно:

       1.нэгж хувьцааны нэрлэсэн үнийг өсгөх, эсхүл бууруулах;

       2.хувьцаа нэмж гаргах замаар өсгөх;

       3.өөрийн гаргасан хувьцааг эргүүлэн худалдан авч, хүчингүй болгох замаар бууруулах.

    Энэ удаа Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг хувьцаа нэмж гаргах замаар өсгөх талаар танилцуулгыг ЭНД дарж үзнэ үү.