Зээлийн гэрээний хэсэгчилсэн үүргийн шаардах эрх, хуулийн зохицуулалт

    Талууд хоорондоо тохиролцсон л бол үүргийн гүйцэтгэлийн арга, хэлбэрийг хэдийд ч нэг бүрчлэн тогтоож, бас түүнийгээ өөрчилж болно. Өөрөөр хэлбэл талууд үүрэг хэсэгчлэн гүйцэтгэх талаар анхнаасаа гэрээндээ тусгах, эсхүл сүүлд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт хийх замаар оруулж болно.
 
    Хамгийн гол нь үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн зөвшөөрөлгүйгээр үүргийг хэсэгчлэн гүйцэтгэх боломжгүй. Үүргийг хэсэгчлэн гүйцэтгэж болох эсэх нь юуны өмнө ийнхүү хэсэгчилж, хувааж болох үүргийн хувьд яригдах асуудал.
 
   Энэ тухай дэлгэрэнгүй танилцахыг хүсвэд ЭНД дарж үзнэ үү.