ХУУЛЬ ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БОЛОХ ХУГАЦААНЫ ТУХАЙ

Хууль хүчин төгөлдөр болох хугацааг дараах 3 төрлөөр ангилж болно. Үүнд:

    1. Хууль хүчин төгөлдөр болох хугацааг тусгайлан тогтоох

    2. Хууль хүчин төгөлдөр болох хугацааг заахгүй байх

    3. Хуулийг батлагдсан өдрөөс дагаж мөрдөхөөр заах

Энэ талаар дэлгэрэнгүйг ЭНД дарж үзнэ үү.