ШҮҮХИЙН ЗАРИМ ТӨРЛИЙН ШИЙДВЭРИЙГ ГҮЙЦЭТГЭХЭД ХУВИЙН ӨМЧИТ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ТЕХНИК ХЭРЭГСЭЛ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ АШИГЛАХТАЙ ХОЛБОГДОН ГАРАХ ЗАРДЛЫГ ТООЦОХ, НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭХ, САНХҮҮЖҮҮЛЭХ, ТӨЛБӨРӨӨС ЧӨЛӨӨЛӨХ ЖУРАМ

ШҮҮХИЙН ЗАРИМ ТӨРЛИЙН ШИЙДВЭРИЙГ ГҮЙЦЭТГЭХЭД ХУВИЙН ӨМЧИТ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ТЕХНИК ХЭРЭГСЭЛ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ АШИГЛАХТАЙ ХОЛБОГДОН ГАРАХ ЗАРДЛЫГ ТООЦОХ, НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭХ, САНХҮҮЖҮҮЛЭХ, ТӨЛБӨРӨӨС ЧӨЛӨӨЛӨХ ЖУРАМ

ШҮҮХИЙН ЗАРИМ ТӨРЛИЙН ШИЙДВЭРИЙГ ГҮЙЦЭТГЭХЭД ХУВИЙН ӨМЧИТ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ТЕХНИК ХЭРЭГСЭЛ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ АШИГЛАХТАЙ ХОЛБОГДОН ГАРАХ ЗАРДЛЫГ ТООЦОХ, НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭХ, САНХҮҮЖҮҮЛЭХ, ТӨЛБӨРӨӨС ЧӨЛӨӨЛӨХ ЖУРАМ from Umguullin Mongol Umguulugch [ ... ]