UMEDIA - Монгол Өмгөөлөгч контент

8 жилийн өмнө

Шинээр бий болсон үл хөдлөх эд хөрөнгийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд тухайн хөрөнгийн бүртгэлд тусгах үнийн дүнгийн 0.01%-иар тэмдэгтийн хураамж төлнө.

8 жилийн өмнө

Шинээр бий болсон үл хөдлөх эд хөрөнгийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд тухайн хөрөнгийн бүртгэлд тусгах үнийн дүнгийн 0.01%-иар тэмдэгтийн хураамж төлнө.

8 жилийн өмнө

Компанийг татан буулгах шийдвэр гаргах эрхтэй хоёр субъект байдаг. Үүнд Хувь нийлүүлэгчдийн хурал, Шүүх. Хувь нийлүүлэгчдийн хурлын хувьд татан буулгах тухай асуудлыг хэлэлцэх эрх нь нээлттэй байдаг. Харин шүүхийн хувьд хуульд заасан тодорхой тохиолдолд буюу дампуурсан эсхүл компанид нэг ч гишүүн үлдээгүй үед компанийг татан буулгах шийдвэр гаргаж болдог.

9 жилийн өмнө

Жижиг үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх, хоршоо, нөхөрлөл байгуулах, өргөтгөх, үйл ажиллагаагаа тогтвортой хадгалах, ажлын байр шинээр бий болгох чиглэлээр хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас жижиг зээл, санхүүгийн дэмжлэг авч болно.

9 жилийн өмнө

Хилийн чанадаас “Алтанбулаг” чөлөөт бүсэд импортолсон бараанд импортын гаалийн, нэмэгдсэн өртгийн болон онцгой албан татвар ногдуулдаггүй.

9 жилийн өмнө

Татварын хуулийн дагуу Хүндэтгэн үзэх шалтгаанд өвчтэй, эмчилгээ хийлгэж байгаа, өвчтөн асарсан, томилолтоор ажилласан, сургалтанд хамрагдсан, хорио цээрийн бүсэд хоригдсон зэрэг шалтгааныг ойлгодог.

9 жилийн өмнө

Хөдөлмөрийн маргаан таслах комисс өргөдөл хүлээн авснаас хойш 14 хоногийн дотор харин Шүүхэд хэрэг үүсгэсэн өдрөөс хойш 60 хоногийн дотор тухайн хөдөлмөрийн маргааныг хянаж шийдвэрлэнэ.

9 жилийн өмнө

Автозам, төмөр замын салбарт хэрэгжүүлэх зарим төсөл, хөтөлбөрт шаардагдах түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах эрхийг Засгийн газар олгох ба хайх, ашиглах талбайн хэмжээ 1 гектараас багагүй, 5 гектараас ихгүй байна.

9 жилийн өмнө

Нотариатч ажиллаагүй суманд хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнээс эрх авсан сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга нотариатчийн үүргийг хавсран гүйцэтгэнэ.

9 жилийн өмнө

Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлагын багийн гишүүн, гүйцэтгэх захирал, санхүүгийн албаны дарга, ерөнхий нягтлан бодогч, ерөнхий мэргэжилтэн, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргыг компанийн эрх бүхий албан тушаалтанд тооцно.

9 жилийн өмнө

Улсын бүртгэлийн байгууллага барьцааг эрхийн бүртгэлд бүртгэхээс хууль бусаар татгалзвал сонирхогч этгээд захиргааны хэргийн шүүхэд нэхэмжлэл гаргах эрхтэй.

9 жилийн өмнө

Шинээр бий болсон үл хөдлөх эд хөрөнгийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд тухайн хөрөнгийн бүртгэлд тусгах үнийн дүнгийн 0.01%-иар тэмдэгтийн хураамж төлнө.

9 жилийн өмнө

Газар түүнээс салгамагц зориулалтын дагуу ашиглаж үл болох барилга байгууламж, усан хөлөг онгоц зэрэг үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ.

9 жилийн өмнө

Нийслэл дэх үл хөдлөх эд хөрөнгийн албадан дуудлага худалдааны зарыг өдөр тутмын хэвлэлээр нийтэд зарладаг бөгөөд мөн www.courtervice.mn хаягаар орж эд хөрөнгө байгаа газрын байршил, эд хөрөнгийн үнийн талаарх мэдээллийг авч болно.

9 жилийн өмнө

Газар эзэмших, ашиглах эрх дуусгавар болоход хууль болон гэрээнд єєрєєр заагаагvй бол уг газар дээрх барилга байгууламж, бусад эд хєрєнгє ємчлєгч этгээдийн тэрхvv эд хєрєнгєє тухайн газар дээр ашиглах эрх дуусгавар болно.

9 жилийн өмнө

Ажил олгогч нь ямар нэг болзол нөхцөлгүйгээр зөвхөн тухайн ажилтны ажлыг үнэлэн орон сууцаар шагнасан тохиолдолд Хөдөлмөрийн гэрээ дууссан эсэхээс үл хамааран орон сууцны өмчлөгчөөр тогтоолгох эрхтэй.

9 жилийн өмнө

Хуурамч, бусдын паспорт, баримт бичиг ашигласан, эсхүл 2 буюу түүнээс дээш удаа өөрийн буруугаас гадаад паспортаа гэмтээсэн, хаяж үрэгдүүлсэн этгээдийн гадаадад зорчих эрхийг 2 жил хүртэл хугацаагаар түдгэлзүүлж болно.

9 жилийн өмнө

Монгол Улсын иргэн гадаадад зорчих, цагаачлах эрхийг түдгэлзүүлэх үндэслэл байгаа эсэхэд нийслэлд иргэний бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, орон нутагт цагдаагийн байгууллага хяналт тавина

9 жилийн өмнө

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанаас томилогдсон комисс нь худалдан борлогдоогүй хөдлөх эд хэрэнгийн талаарх мэдээлэл, холбогдох материалтай танилцаж, түүний чанар байдлыг харгалзан анхны дуудлага худалдаанд санал болгосон үнийн 50 хүртэлх хувиар бууруулж болно.

9 жилийн өмнө

Нийслэл дэх үл хөдлөх эд хөрөнгийн албадан дуудлага худалдааны зарыг өдөр тутмын хэвлэлээр нийтэд зарладаг бөгөөд мөн www.courtervice.mn хаягаар орж эд хөрөнгө байгаа газрын байршил, эд хөрөнгийн үнийн талаарх мэдээллийг авч болно.