UMEDIA - Монгол Өмгөөлөгч контент

3 долоо хоногийн өмнө

Мал эмнэлгийн зориулалттай эм, эмнэлгийн хэрэгслийг импортлох байгуулла нь Хүнс, Хөдөө аж ахуйн яамнаас малын эм, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох тусгай зөвшөөрөлтэй байна.

3 долоо хоногийн өмнө

Улсын бүртгэлд байгаа автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэлд тэдгээрийг ашиглаж байгаа эсэхийг үл харгалзан албан татвар ногдуулна.

3 долоо хоногийн өмнө

Тээврийн хэрэгслийн жолооч нь мах бэлтгэлийн зориулалттай мал, махыг тээвэрлэхдээ гарал үүслийн гэрчилгээтэй эсэхийг нь шалгасны үндсэн дээр тээвэрлэнэ.

3 долоо хоногийн өмнө

Батлан хамгаалах талаар аж ахуйн нэгж, байгууллага ажилтныхаа иргэний цэргийн алба хаах үүргийг биелүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлж, цэргийн үүрэгтнийг дайчилгааны сургууль, цугларалтад оролцуулах үүрэг хүлээнэ

3 долоо хоногийн өмнө

Батлан хамгаалах талаар бүх шатны засаг дарга цэргийн насны иргэнийг эрүүлжүүлэх ажлыг зохион байгуулах үүрэгтэй

3 долоо хоногийн өмнө

Иргэн газар өмчлөх эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь бусад этгээд аливаа хэлбэрээр саад учруулахыг хориглоно.

3 долоо хоногийн өмнө

Монгол Улсын иргэн гадаадад цагаачлахдаа өөрт нь болон хамт цагаачлах гэр бүлийн гишүүдэд оногдох өмч, гадаад валютыг хууль тогтоомжийн дагуу авч гарах эрхтэй.

3 долоо хоногийн өмнө

Мал эмнэлгийн зориулалтаар хэрэглэх эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, эмийн түүхий эд, ариутгал, халдваргүйжүүлэх бодисын импортын лицензийг Мал эмнэлэг үржлийн газраас импортлогч аж ахуйн нэгж, иргэнд олгоно.

3 долоо хоногийн өмнө

Дипломат буюу албан паспорт эзэмшиж буй албан тушаалтан ажлаасаа халагдах, эсхүл чөлөөлөгдөхөд тухайн байгууллагын Тамгын газар буюу хэлтэс паспортыг нь Гадаад харилцааны яаманд шилжүүлнэ.

3 долоо хоногийн өмнө

Монгол Улсад зорчиж яваад паспортаа үрэгдүүлсэн гадаадын иргэнд цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт, өөрийнх нь гаргасан хүсэлтийг үндэслэн Гадаад харилцааны яамнаас түүнд Монгол Улсын хилийг нэвтрэн гарах үнэмлэх олгоно.

3 долоо хоногийн өмнө

Хөгжлийн банк нь Улсын Их Хурлын баталсан Монгол Улсын хөгжлийн томоохон төсөл, хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэх зорилго бүхий тусгайлсан чиг үүрэгтэй ашгийн төлөө төрийн өмчит хуулийн этгээд байна.

3 долоо хоногийн өмнө

Монгол улсын иргэн төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх эрхтэй. Төрийн байгууллага, албан тушаалтан нь иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хуулийн дагуу шийдвэрлэх үүрэгтэй

3 долоо хоногийн өмнө

Иргэнд газрыг гэр бүлийн хэрэгцээний болон аж ахуйн зориулалтаар өмчлүүлнэ Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын дарга, Ерөнхий сайдаас бусад хүмүүс Төрийн ордонд нэвтрэхдээ үнэмлэх, нэвтрэх хуудсаа шалгуулж орох үүрэгтэй.

3 долоо хоногийн өмнө

Монгол Улсын иргэн дипломат, албан, энгийн паспортаар гадаадад албан хэргээр зорчиход паспорт, визийн хураамжийг илгээгч байгууллага нь хариуцна. Бусад тохиолдолд паспорт болон түүнд холбогдох хавсралт баримт виз авахад шаардагдах зардлыг иргэн өөрөө хариуцна.

3 долоо хоногийн өмнө

Гадаад паспорт нь 5 хүртэл жилийн хугацаанд дэлхийн бүх улсад зорчиход хүчинтэй байна. Шаардлагатай тохиолдолд үндэсний гадаад паспортын хүчинтэй байх хугацааг сунгаж болно.

3 долоо хоногийн өмнө

Бүх шатны сургалт, эрдэм шинжилгээний ажилд шинжлэх ухааны нэр томьёог монгол хэлнээ орчуулан хэрэглэхийг эрхэмлэнэ.

3 долоо хоногийн өмнө

Иргэн түр оршин суух хугацаандаа байнга оршин суудаг нутаг дэвсгэртээ хүндэтгэх шалтгаанаар буцаж чадахгүйд хүрвэл түр оршин суух тэмдэглэлдээ сунгалт хийлгэж болох бөгөөд сунгах хугацаа нь 180 хоногоос илүүгүй байнa.

3 долоо хоногийн өмнө

Зорчигч 15 саяас дээш төгрөг, эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний гадаад валют, санхүүгийн хэрэгсэл, цахим мөнгийг Монгол Улсын хилээр бэлнээр нэвтрүүлэх бол энэ тухай гаалийн мэдүүлэгт үнэн зөв мэдүүлнэ.

3 долоо хоногийн өмнө

Хувь хүн бичгээр зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд түүний эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, нас, хүйс, мэргэжил, боловсрол, албан тушаал, ажлын газрын хаяг, ажлын утаснаас бусад мэдээллийг бусдад задруулахыг хориглоно.

3 долоо хоногийн өмнө

Аймгаас аймагт, аймгаас нийслэлд, нийслэлээс аймагт шилжин суурьшихыг хүссэн иргэн аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт, аймаг, нийслэлийн дотор шилжин суурьшихыг хүссэн иргэн сум, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт байнга оршин сууж байгаа баг, хороогоороо уламжлан өргөдөл гаргана.