UMEDIA - Монгол Өмгөөлөгч контент

3 долоо хоногийн өмнө

Иргэн, аж ахуйн нэгж нь сайн дурын үндсэн дээр эрчим хүчний хэрэглээнд аудит хийлгэх эрхтэй.

3 долоо хоногийн өмнө

Иргэн, аж ахуйн нэгж нь эрчим хүч хэмнэлтийн чиглэлээр мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагаас зөвлөгөө авах эрхтэй.

3 долоо хоногийн өмнө

Эрчим хүч хэмнэлтийн зөвлөл нь Эрчим хүч хэмнэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, зохицуулах чиг үүрэгтэй, Эрчим хүч хэмнэлтийн зөвлөлийн бүрэн эрхийг Эрчим хүчний зохицуулах хороо хэрэгжүүлнэ.

3 долоо хоногийн өмнө

Шүүхийн ерөнхий зөвлөл нь эвлэрүүлэн зуучлагчид гаргах өргөдөл, эвлэрлийн гэрээний болон мэдэгдэх хуудасны загварыг батална.

3 долоо хоногийн өмнө

Шүүхийн ерөнхий зөвлөл нь эвлэрүүлэн зуучлагчийг сонгон шалгаруулах, гэрчилгээ олгох, бэлтгэх, давтан сургах ажлыг зохион байгуулах чиг үүрэг бүхий орон тооны бус Эвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөлийг байгуулна.

3 долоо хоногийн өмнө

Эвлэрүүлэн зуучлагч нь ял шийтгэлгүй байх шаардлагыг хангасан байна.

3 долоо хоногийн өмнө

Эвлэрүүлэн зуучлагч нь эрх бүхий байгууллагын эвлэрүүлэн зуучлагчийн нэрсийн жагсаалтад бүртгэгдсэн байна.

3 долоо хоногийн өмнө

Эвлэрүүлэн зуучлагч нь эвлэрүүлэн зуучлагчийн сургалтад хамрагдан эрхийн гэрчилгээ авсан байх шаардлагыг хангасан байна.

3 долоо хоногийн өмнө

Эвлэрүүлэн зуучлагч нь эрх зүйн бүрэн чадамжтай байх шаардлагыг хангасан байна.

3 долоо хоногийн өмнө

Эвлэрүүлэн зуучлагч нь эрх зүйн бүрэн чадамжтай байх шаардлагыг хангасан байна.

3 долоо хоногийн өмнө

Шүүгч нь бусдын саналд хүндэтгэлтэй хандаж, шүүмжлэлийг бодитойгоор хүлээн авч, өөрийн байр суурийг ойлгомжтой тайлбарлах зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхэд шаардлагатай зан чанартай байх шаардлагыг хангасан байна.

3 долоо хоногийн өмнө

Шүүгч нь шүүгчээр ажиллах тухайн дагнасан шүүхийн салбар эрх зүйн мэдлэг, туршлагатай байх шаардлагыг хангасан байна.

3 долоо хоногийн өмнө

Шүүгч нь мэдээллийн технологийн хэрэглээний программыг ашиглах чадвартай байх шаардлагыг хангасан байна.

3 долоо хоногийн өмнө

Шүүгч нь монгол хэлний ярианы болон бичгийн соёл, чадвартай байх шаардлагыг хангасан байна.

3 долоо хоногийн өмнө

Шүүгч нь мэргэжлийн ёс зүйгээ ухамсарласан, шударга ёсыг эрхэмлэдэг, хүний эрхийг дээдлэх, бусдын нөлөөнд автахгүй, бие даасан шийдвэр гаргах чадвартай байх шаардлагыг хангасан байна.

3 долоо хоногийн өмнө

Шүүгч нь хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авсан байх шаардлагыг хангасан байна.

3 долоо хоногийн өмнө

Шүүгч нь шүүгчээр ажиллахад харшлах өвчин, сэтгэцийн эмгэггүй байх шаардлагыг хангасан байна.

3 долоо хоногийн өмнө

Шүүгч нь шүүгчид нэр дэвших үедээ гэмт хэрэгт холбогдоогүй буюу сэжигтэн, яллагдагчаар татагдаагүй, бусдад хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй байх шаардлагыг хангасан байна.

3 долоо хоногийн өмнө

Эвлэрүүлэн зуучлалыг шүүхэд иргэний хэрэг, арбитрт маргаан үүсгэснээс хойш хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хэрэглэж болно.

3 долоо хоногийн өмнө

Шүүгч нь ял шийтгүүлж байгаагүй байх шаардлагыг хангасан байна.