UMEDIA - Монгол Өмгөөлөгч контент

3 долоо хоногийн өмнө

Галт зэвсэг, сум импортлох, нийтэд худалдах тусгай зөвшөөрөл олгоход 10 000 000 төгрөг, галт зэвсгийн сум импортлох, нийтэд худалдах тусгай зөвшөөрөл олгоход 5 000 000 төгрөг тэмдэгтийн хураамж хураана.

3 долоо хоногийн өмнө

Монгол Улсад бүртгэлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллага, хувь хүн тээврийн хэрэгсэл өмчилж авсан бол түүнийг зам, тээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын харьяа орон нутаг дахь байгууллага бүртгэхэд 1000-2000 төгрөгийн тэмдэгтийн хураамж хураана.

3 долоо хоногийн өмнө

Авто тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ, ашиглалтын дэвтэр олгоход 1000-2000 төгрөг тэмдэгтийн хураамж хураана.

3 долоо хоногийн өмнө

Иргэний үнэмлэхэд иргэний оршин суугаа газрын хаягийн өөрчлөлт хийхэд 1000 төгрөг тэмдэгтийн хураамж хураана.

3 долоо хоногийн өмнө

Иргэний үнэмлэхийг 25, 45 настай иргэнд сольж олгоход 3 300 төгрөг тэмдэгтийн хураамж хураана.

3 долоо хоногийн өмнө

Монгол Улсын иргэний үнэмлэх олгоход 3 300 төгрөг тэмдэгтийн хураамж хураана.

3 долоо хоногийн өмнө

Гэрээ, хэлцэлд өөрөөр заагаагүй бол тэмдэгтийн хураамжийг хэлэлцэн тохирогч талууд тэнцүү хувааж төлнө.

3 долоо хоногийн өмнө

Нотариат гэр бүлийн гишүүдийн дундаа хамтран болон дундаа хэсгээр өмчлөх эрхийг гэрчлэхэд 550 төгрөг тэмдэгтийн хураамж хураана.

3 долоо хоногийн өмнө

Нотариат өв залгамжлах эрх, гэрээслэл гэрчлэхэд 1100 төгрөг тэмдэгтийн хураамж хураана.

3 долоо хоногийн өмнө

Нотариат аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл болон зөвшөөрөлтэй холбогдсон баримт материал гэрчлэхэд 20 000 төгрөг тэмдэгтийн хураамж хураана.

3 долоо хоногийн өмнө

Нотариат үл хөдлөх эд хөрөнгийн холбогдолтой баримт бичиг гэрчлэхэд 4 400 төгрөг тэмдэгтийн хураамж хураана.

3 долоо хоногийн өмнө

“Иргэний улсын бүртгэл” гэж иргэний эрх, үүрэг үүсэх, өөрчлөгдөх, дуусгавар болохтой холбоотой хуульд заасан бүртгэлийн үйл ажиллагааг хэлнэ.

3 долоо хоногийн өмнө

“Улсын бүртгэл” гэж эрх, үүрэг үүсэх, өөрчлөгдөх, дуусгавар болохтой холбоотой хуульд заасан бүртгэлийн үйл ажиллагааг хэлнэ.

3 долоо хоногийн өмнө

“Санхүүгийн хэрэгсэл” гэж үнэт цаас, үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл, мөнгөний болон зохицуулалттай зах зээлд арилжихыг зөвшөөрсөн бусад санхүүгийн хэрэгслийг ойлгоно.

3 долоо хоногийн өмнө

“Үнэт цаасны зах зээл” гэж үнэт цаас болон үүсмэл санхүүгийн хэрэгслийг бүртгүүлэх, гаргах, арилжих, түүгээр гэрчлэгдсэн эрхийг шилжүүлэх, төлбөр, тооцоо гүйцэтгэх, хадгалах үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбогдсон зохицуулалттай зах зээлийн болон биржийн бус зах зээлийн харилцааг ойлгоно.

3 долоо хоногийн өмнө

Үндэсний их баяр наадам нь Монгол Улсын тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдлыг бэлгэдсэн үндэсний уламжлалт их баяр мөн.

3 долоо хоногийн өмнө

Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөгч Монгол Улсын иргэн, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварыг жил бүрийн 2-р сарын 15-ны дотор нэг удаа төлнө.

3 долоо хоногийн өмнө

Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөгч хуулийн этгээд нь үл хөдлөх эд хөрөнгийн жилийн албан татварыг улирал бүрийн сүүлийн сарын 15-ны дотор тэнцүү хэмжээгээр тооцож төлнө.

3 долоо хоногийн өмнө

Татвар төлөгч нь үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварыг жил бүрийн 1-р сарын 15-ны өдрийн байдлаар байгаа үл хөдлөх эд хөрөнгийн үнэлгээгээр тооцно.

3 долоо хоногийн өмнө

Газар тариалангийнхаас бусад аж ахуйн зориулалтаар иргэнд өмчлүүлсэн газраас авах үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварыг нийслэлд 30 хувиар хөнгөлнө.