UMEDIA - Монгол Өмгөөлөгч контент

1 долоо хоногийн өмнө

Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар иргэнд өмчлүүлсэн газраас авах үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварыг аймгийн төвд 97 хувиар хөнгөлнө.

1 долоо хоногийн өмнө

Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар иргэнд өмчлүүлсэн газраас авах үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварыг нийслэлд 95 хувиар хөнгөлнө.

1 долоо хоногийн өмнө

Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар ногдуулах үнэлгээг уул хөрөнгийн үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлд бүртгэгдсэн үнийн дүнгээр, үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлд бүртгэгдээгүй бол хөрөнгийн даатгалд даатгуулсан үнийн дүнгээр, хөрөнгийн даатгалд даатгуулаагүй бол данс бүртгэлд бүртгэгдсэн үнийн дүнгээр тус тус тодорхойлно.

1 долоо хоногийн өмнө

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчилж байгаа Монгол Улсад оршин суугч бус этгээд үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар төлөгч байна.

1 долоо хоногийн өмнө

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчилж байгаа төрийн бус байгууллага, сан, шашны байгууллага үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар төлөгч байна.

1 долоо хоногийн өмнө

Чөлөөт бүсэд баригдаж бүртгэгдсэн барилга байгууламжийг үл хөдлөх эд хөрөнгийг албан татвараас чөлөөлнө.

1 долоо хоногийн өмнө

Нийтийн эзэмшлийн барилга байгууламжийг үл хөдлөх эд хөрөнгийг албан татвараас чөлөөлнө.

1 долоо хоногийн өмнө

Усны сан бүхий газрын эргээс 200 метрээс доошгүй зайд энгийн хамгаалалтын бүс, ус хангамжийн эх үүсвэрээс 100 метрээс доошгүй зайд эрүүл ахуйн бүс тогтооно.

1 долоо хоногийн өмнө

Гадаадын иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр усны сан бүхий газарт ус, усан орчинтой холбоотой шинжилгээ судалгаа явуулахыг хориглоно.

1 долоо хоногийн өмнө

Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дэх усны нөөц нь стратегийн үнэт баялаг мөн.

1 долоо хоногийн өмнө

Иргэний үнэмлэхийг 25, 45 настай иргэнд сольж олгоход 3 300 төгрөг тэмдэгтийн хураамж хураана.

1 долоо хоногийн өмнө

Монгол Улсын иргэний үнэмлэх олгоход 3 300 төгрөг тэмдэгтийн хураамж хураана.

1 долоо хоногийн өмнө

Гэрээ, хэлцэлд өөрөөр заагаагүй бол тэмдэгтийн хураамжийг хэлэлцэн тохирогч талууд тэнцүү хувааж төлнө.

1 долоо хоногийн өмнө

Нотариат гэр бүлийн гишүүдийн дундаа хамтран болон дундаа хэсгээр өмчлөх эрхийг гэрчлэхэд 550 төгрөг тэмдэгтийн хураамж хураана.

1 долоо хоногийн өмнө

Нотариат өв залгамжлах эрх, гэрээслэл гэрчлэхэд 1 100 төгрөг тэмдэгтийн хураамж хураана.

1 долоо хоногийн өмнө

Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөгч Монгол Улсын иргэн, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварыг жил бүрийн 2 дугаар сарын 15-ны дотор нэг удаа төлнө.

1 долоо хоногийн өмнө

Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөгч хуулийн этгээд нь үл хөдлөх эд хөрөнгийн жилийн албан татварыг улирал бүрийн сүүлийн сарын 15-ны дотор тэнцүү хэмжээгээр тооцож төлнө.

1 долоо хоногийн өмнө

Татвар төлөгч нь үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварыг жил бүрийн 1 дүгээр сарын 15-ны өдрийн байдлаар байгаа үл хөдлөх эд хөрөнгийн үнэлгээгээр тооцно.

1 долоо хоногийн өмнө

Иргэн, хуулийн этгээд өөрт хамаарах улсын бүртгэлийн мэдээлэлтэй цаасан болон цахим хэлбэрээр танилцах эрхтэй.

1 долоо хоногийн өмнө

Арбитрын шийдвэрийг хүчингүй болгох, баталгаажуулах, гүйцэтгүүлэх тухай хүсэлт шийдвэрлэхэд нэхэмжлэлийн үнийн дүнгийн 0.1 хувь тэмдэгтийн хураамж хураана.