UMEDIA - Монгол Өмгөөлөгч контент

1 сарын өмнө

Иргэн, хуулийн этгээд холбогдох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтнаас замын хөдөлгөөнд хязгаарлалт буюу хориглолт тогтоосон шалтгаан, нөхцөл, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн аливаа техник хэрэгсэл, ажил, үйлчилгээний талаар мэдээлэл авах эрхтэй.

1 сарын өмнө

Монгол Улсад тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг замын зорчих хэсгийн баруун гар талаар явуулна.

2 сарын өмнө

Иргэн, аж ахуйн нэгж нь сайн дурын үндсэн дээр эрчим хүчний хэрэглээнд аудит хийлгэх эрхтэй.

2 сарын өмнө

Иргэн, аж ахуйн нэгж нь эрчим хүч хэмнэлтийн чиглэлээр мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагаас зөвлөгөө авах эрхтэй.

2 сарын өмнө

Эрчим хүч хэмнэлтийн зөвлөл нь Эрчим хүч хэмнэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, зохицуулах чиг үүрэгтэй, Эрчим хүч хэмнэлтийн зөвлөлийн бүрэн эрхийг Эрчим хүчний зохицуулах хороо хэрэгжүүлнэ.

2 сарын өмнө

Шүүхийн ерөнхий зөвлөл нь эвлэрүүлэн зуучлагчид гаргах өргөдөл, эвлэрлийн гэрээний болон мэдэгдэх хуудасны загварыг батална.

2 сарын өмнө

Шүүхийн ерөнхий зөвлөл нь эвлэрүүлэн зуучлагчийг сонгон шалгаруулах, гэрчилгээ олгох, бэлтгэх, давтан сургах ажлыг зохион байгуулах чиг үүрэг бүхий орон тооны бус Эвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөлийг байгуулна.

2 сарын өмнө

Эвлэрүүлэн зуучлагч нь ял шийтгэлгүй байх шаардлагыг хангасан байна.

2 сарын өмнө

Эвлэрүүлэн зуучлагч нь эрх бүхий байгууллагын эвлэрүүлэн зуучлагчийн нэрсийн жагсаалтад бүртгэгдсэн байна.

2 сарын өмнө

Эвлэрүүлэн зуучлагч нь эвлэрүүлэн зуучлагчийн сургалтад хамрагдан эрхийн гэрчилгээ авсан байх шаардлагыг хангасан байна.

2 сарын өмнө

Эвлэрүүлэн зуучлагч нь эрх зүйн бүрэн чадамжтай байх шаардлагыг хангасан байна.

2 сарын өмнө

Эвлэрүүлэн зуучлагч нь эрх зүйн бүрэн чадамжтай байх шаардлагыг хангасан байна.

2 сарын өмнө

Шүүгч нь бусдын саналд хүндэтгэлтэй хандаж, шүүмжлэлийг бодитойгоор хүлээн авч, өөрийн байр суурийг ойлгомжтой тайлбарлах зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхэд шаардлагатай зан чанартай байх шаардлагыг хангасан байна.

2 сарын өмнө

Шүүгч нь шүүгчээр ажиллах тухайн дагнасан шүүхийн салбар эрх зүйн мэдлэг, туршлагатай байх шаардлагыг хангасан байна.

2 сарын өмнө

Шүүгч нь мэдээллийн технологийн хэрэглээний программыг ашиглах чадвартай байх шаардлагыг хангасан байна.

2 сарын өмнө

Шүүгч нь монгол хэлний ярианы болон бичгийн соёл, чадвартай байх шаардлагыг хангасан байна.

2 сарын өмнө

Шүүгч нь мэргэжлийн ёс зүйгээ ухамсарласан, шударга ёсыг эрхэмлэдэг, хүний эрхийг дээдлэх, бусдын нөлөөнд автахгүй, бие даасан шийдвэр гаргах чадвартай байх шаардлагыг хангасан байна.

2 сарын өмнө

Шүүгч нь хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авсан байх шаардлагыг хангасан байна.

2 сарын өмнө

Шүүгч нь шүүгчээр ажиллахад харшлах өвчин, сэтгэцийн эмгэггүй байх шаардлагыг хангасан байна.

2 сарын өмнө

Шүүгч нь шүүгчид нэр дэвших үедээ гэмт хэрэгт холбогдоогүй буюу сэжигтэн, яллагдагчаар татагдаагүй, бусдад хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй байх шаардлагыг хангасан байна.