БАЙГУУЛЛАГЫН НУУЦЫН ТУХАЙ

БАЙГУУЛЛАГЫН НУУЦЫН ТУХАЙ

Байгууллагын нууцын тухай хууль нь 1995 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдөр батлагдсан бөгөөд тус хуулийн зорилт ньбайгууллагын нууцыг тогтоох, хамгаалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. Шударга өрсөлдөөнт зах зээлд байгууллагын нууцын эрх зүйн орчин зөв бүрэлдэж чадвал бизнесийн байгууллагууд өөрсдийн гэсэн давуу тал, шинж чанар, өнгө төрхийг бүтээж ашиг орлого нь дээшилэхэд чухал нөлөө үзүүлэх онцгой ач холбогдолтой юм.Монгол улсын үндсэн хуулийн 17 дугаар зүйлд “хүний эрх, нэ [ ... ]

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН БҮРТГЭЛ

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН БҮРТГЭЛ

Монгол Улсын болоод Гадаадын улсын хуулийн этгээдийг шинээр үүсгэн байгуулах, өөрчлөн байгуулах, татан буулгах, эдгээрийн улсын бүртгэлтэй холбоотой бүхий л харилцааг 2003 оны 05-р сарын 23-ны өдрийн “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль”-иар зохицуулж байсан билээ. 2015 оны 01-р сарын 29-ний өдөр УИХ-аас уг хуулийн шинэчилсэн найруулгыг баталж, мөн оны 03-р сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдөж эхэллээ.             Шинэ [ ... ]

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ

Монгол Улсын Их хурлаас 2015 оны 1-р сарын 29-ний өдөр “Эрүүл мэндийн даатгалын тухай” хуулийг баталсан бөгөөд уг хууль 2015 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхлэх юм. Тус хуулиар эрүүл мэндийн албан журмын даатгалын зарчим, хамрах хүрээг тогтоож, Монгол Улсын иргэн бүр эрүүл мэндийн даатгалд хуулийн дагуу даатгуулж шимтгэл төлөх, даатгуулагчид эрүүл мэндийн улмаас учирч болзошгүй санхүүгийн эрсдэлийг хуваалцах зорилгоор сан бүрдүүлэх, уг сангийн хөрөнгийг [ ... ]

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

УИХ-аас 2015 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр баталсан  “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулга нь 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэллээ. Уг хуулиар хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлтэй холбоотой бүхий л харилцааг зохицуулдаг. Шинэчлэн найруулсан энэ хуулиар хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээг хууль, тогтоомжид заасны дагуу цахим, эсхүл бичгийн хэлбэрээр авах боломжтой болжээ. Мөн Улсын бүртгэлийн байгууллага нь [ ... ]

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙГ ГАР УТСАНДАА

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙГ ГАР УТСАНДАА

  “Монгол өмгөөлөгч” хууль зүйн фирм нь үүрэн холбооны “Юнител” групптэй хамтран иргэдийн эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, хууль тогтоомжийг сурталчилах зорилгоор хууль зүйн мэдээ мэдээлэл, зөвлөгөөг 2015 оны 02 сарын 01-нээс эхлэн өдөр бүр хүргэж байхаар боллоо.     Юнителын хэрэглэгчид Юмедиа үйлчилгээний “Монгол өмгөөлөгч” багцыг сонгосноор хууль, эрх зүйн ач холбогдолтой мэдээ мэдээлэл, үйл явдал, шинээр батлагдсан хууль тогтоомжийн т [ ... ]

ХАЯГЖУУЛАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ

ХАЯГЖУУЛАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ

Гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгийг хаягжуулах ажлыг зохион байгуулахтай холбогдсон харилцааг зохицуулах зорилгоор “Хаягжуулалтын тухай хууль”-ийг баталсан билээ. Гудамж талбай, үл хөдлөх хөрөнгийг хаягжуулахад: Байр зүйн зурагт суурилсан байх Засаг захиргаа, нутаг дэсвгэрийн нэгжийн хуваарьт нийцсэн байх Хаяг давхардаагүй байх Хаяг үнэн зөв, энгийн, ойлгомжтой байх Кадастрын бүртгэлээр баталгаажсан байх Хаягжуулсан ажил нэгдсэн арга зүйтэй байх [ ... ]