АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН БАЙРАНД ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАГЧ АЖИЛЛАХААР БОЛЛОО

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН БАЙРАНД  ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАГЧ  АЖИЛЛАХААР БОЛЛОО

Шүүхийн тухай багц хуулийн нэг болох Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хууль 2012 оны 5 дугаар сарын 22-нд батлагдсан билээ. Уг хууль нь 6 бүлэг, 35 зүйлтэй ба хуулиар Иргэний эрх зүйн маргаан, хөдөлмөрийн ганцаарчилсан маргаан болон гэр бүлийн харилцаанаас үүссэн маргаанд эвлэрүүлэн зуучлалыг хэрэглэхээр заасан байна. Эвлэрүүлэн зуучлалыг шүүхэд иргэний хэрэг, арбитрт маргаан үүсгэснээс хойш хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хэрэглэж болох бөгөөд хуулийн зохицуулалт эвлэрүүлэн зуучлагчийн дэмжлэггүйгээ [ ... ]

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН БАЙРАНД ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАГЧ АЖИЛЛАХААР БОЛЛОО

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН БАЙРАНД  ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАГЧ  АЖИЛЛАХААР БОЛЛОО

Шүүхийн тухай багц хуулийн нэг болох Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хууль 2012 оны 5 дугаар сарын 22-нд батлагдсан билээ. Уг хууль нь 6 бүлэг, 35 зүйлтэй ба хуулиар Иргэний эрх зүйн маргаан, хөдөлмөрийн ганцаарчилсан маргаан болон гэр бүлийн харилцаанаас үүссэн маргаанд эвлэрүүлэн зуучлалыг хэрэглэхээр заасан байна. Эвлэрүүлэн зуучлалыг шүүхэд иргэний хэрэг, арбитрт маргаан үүсгэснээс хойш хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хэрэглэж болох бөгөөд хуулийн зохицуулалт эвлэрүүлэн зуучлагчийн дэмжлэггүйгээ [ ... ]

ШИНЭ ХУУЛЬ БАТЛАГДСАН ТУХАЙ

ШИНЭ ХУУЛЬ БАТЛАГДСАН ТУХАЙ

Монгол Улсын Их Хурлаас 2012 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдөр “Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай”, “Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай”, “Ойн тухай”, “Агаарын тухай”, “Усны тухай”, “Амьтны тухай” хуулиудыг шинэчлэн найруулсан бөгөөд “Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай”, ”Хог хаягдлын тухай”, “Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай” “Стратегийн ач холбогдол бүхий [ ... ]

СУРГАЛТ

“Монгол Өмгөөлөгч” хууль зүйн фирм нь  өмгөөлөгч, хуульч нартаа зориулж  2012-05-05-ны өдөр  “Хууль зүйн шинжлэх ухааны судалгаа хийх, онол арга зүй” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.  Сургалтанд МУ-ын шинжлэх ухааны доктор, профессор /Sc.D/ Лэгцэгийн Баасан оролцож, онол, арга зүйн чиглэлээр илтгэл тавилаа. Доктор, профессор Л.Баасан Монгол улсад хууль зүйн шинжлэх ухааны судлагааны салбарт тулгамдаж буй өнөөгийн асуудал, судлах шаардлагатай, сон [ ... ]

АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ

АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ

“Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг 2012 оны 01 сарын 19 өдөр баталсан юм. Уг хуулиар нийтийн албан тушаалтанд тавигдах хориглолт, хязгаарлалт, ёс зүйн шаардлагын үндэслэл, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, албан тушаалтан хувийн ашиг сонирхлын байдлаа мэдүүлэх болон түүнийг шалгах ажиллагаа, уг хууль тогтоомжийг зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлагатай холбоотой харилцааг зохицуулжээ. [ ... ]

“Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хууль” батлагдсан ба холбогдох мэдээлэл

“Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хууль” батлагдсан ба холбогдох мэдээлэл

2012 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдөр “Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хууль”-ийг баталсан байна. Энэ хуулиар жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд шаардагдах санхүүжилтийн боломжийг нэмэгдүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, иргэдийн орлогын тогтвортой эх үүсвэрийг хангах зорилго бүхий зээлийн батлан даалтын сангийн эрх зүйн үндсийг тогтоож, жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчид зээлийн батлан даалтын үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбогдсон харилцааг уг хуулиар зохицуулжээ. Тухайлбал [ ... ]