ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ АНХААРАЛ ТАТСАН ЗАРИМ АСУУДАЛ

    Монгол Улс 1990 онд нийтийн болон хувийн өмчийг хүлээн зөвшөөрч, улмаар эдийн засгийн эрх зүйн шинэтгэлийг тасралтгүй гүнзгийрүүлсээр ирсэн. Эрх зүйн шинэтгэлийн үр дүнд өнөөдөр газрын харилцааны салбарт Газрын тухай хууль /2002/, Ашигт малтмалын тухай хууль /2006/, Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль /2002/, Газрын төлбөрийн тухай хууль /1997/, Газрын хэвлийн тухай хууль /1988/ зэрэг хуулиуд холбогдох дүрэм, журмууд үйлчилж байна.       [ ... ]

ХҮНИЙ БА ИРГЭНИЙ ЭРХИЙН ТУНХАГ

   1789 оны 8-р сарын 26. Хүний эрхийн талаархи мэдлэг дутуу, үл ойшоох зэрэг нь түмний зовлон зүдгүүр,засгийн газрын бүтэлгүй байдлын цорын ганц шалтгаан гэж үзээд Үндэсний Хуралдаанд цугларсан Францын ард түмний төлөөлөгч та бүгдэд хүний бодит ,хөндөшгүй, ариун эрхийн талаархи саналаа баяр ёслолын байдалтай мэдэгдэхийг хүссэн юм. Үүнийг манай нийгмийн гишүүн бүрийн нүдний өмнө ил байлгаж тэдний эрх үүргийг дурсан сануулан, хууль тогтоох  болон хэрэгжүүлэх засгийн үйл ажиллагаа [ ... ]

УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙГ БУЦААН АВАХ ТУХАЙ

Улсын тэмдэгтийн хураамжийг шүүхээс дараах тохиолдлуудад буцаан олгоно. Үүнд:    -Шүүх нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзсан;  -Шүүхээс тогтоосон хугацаанд нэхэмжлэлийн бүрдүүлбэр хангаж ирүүлээгүйгээс нэхэмжлэлийг буцаасан;    -Давж заалдах буюу хяналтын журмаар гомдол гаргасан этгээд шүүх хуралдаанаас өмнө түүнээсээ татгалзвал;    -Давж заалдах болон хяналтын шатны шүүх таны гаргасан гомдлыг үндэслэлтэй гэж үзэж шүүхийн шийдвэр, магадлалыг хүчин [ ... ]