Монгол Улс Япон хоорондын Эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээрийн тухай

   Монгол Улс 2015 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдөр Япон улсын Засгийн газартай “Эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээр” байгуулсан билээ.   Энэхүү хэлэлцээрийн зорилго нь бараа болон үйлчилгээний худалдааг чөлөөлөх, хөнгөвчлөх, хувь хүний шилжилт хөдөлгөөнийг хөнгөвчлөх, хөрөнгө оруулалтын боломжуудыг нэмэгдүүлэх-түүний хамгаалалтыг бэхжүүлэх, оюуны өмчийн хамгаалалтыг сайжруулах явдал юм.    Энэхүү хэлэлцээрийн тухай танилцуулгыг ЭНД дарж харна уу. [ ... ]

ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ БОЛОН ЭДИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН БАРЬЦААНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

    Монгол улсын Их хурлын  2015 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуралдаанаар Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн төслийг баталсан байна.     Уг хуулиар хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийг гэрээний болон гэрээний бус үүргийн гүйцэтгэлийг хангах зорилгоор барьцаалах, уг барьцааны эрхийг бүртгэх, барьцааны шаардлагыг хангахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахаар хуульчилсан. Хууль батлагдсанаар хөдлөх болон бусдад шилжүүлж болох эд [ ... ]

МОНГОЛЫН УЛААН ЗАГАЛМАЙ НИЙГЭМЛЭГИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

    Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн зорилго нь зэвсэгт мөргөлдөөн ба нийтэд учирсан гамшигт байдлын үед хүн амд эрүүл мэнд, нийгэм, сэтгэл зүйн тусламж үзүүлэхээс гадна хүнийг зовлон зүдгүүрт өртөхөөс сэргийлэх, учирсан зовлон зүдгүүрийг хөнгөвчлөх, шударга ёсны зарчимд үндэслэн хүнийг яс үндэс, иргэний харьяалал, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, бэлгийн чиг хандлага, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, шашин шүтлэг, улс төрийн үзэл бодол, боловсролоос үл ха [ ... ]

ВАЛЮТЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

    Валютын тухай хуулиар валютын зохицуулалтын талаарх төрийн байгууллагын бүрэн эрхийг тодорхойлох, аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэд валютын гүйлгээ хийх, валютын гүйлгээнд тавих хяналт, МУ-ын Үндэсний валютын үнэгүйдлийг хамгаалах болон түүнтэй холбогдсон харилцааг зохицуулна.     Дэлгэрэнгүй танилцуулгыг ЭНД дарж үзнэ үү. [ ... ]

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

    Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зорилго, үйл ажиллагааны үндсэн зарчим, чиг үүрэг, бүтэц, бүрэлдэхүүн, бүрэн эрхийг тогтоон түүнтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулахад энэ хуулийн зорилт оршино.      Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тухай хуулийн танилцуулгыг ЭНД дарж үзнэ үү. [ ... ]

ОЛИМП, ТИВИЙН НААДАМ, ДЭЛХИЙН ЗЭРЭГЛЭЛИЙН ТЭМЦЭЭНД АМЖИЛТТАЙ ОРОЛЦОЖ МЕДАЛЬ ХҮРТСЭН МОНГОЛ УЛСЫН ТАМИРЧИН, ТҮҮНИЙ ДАСГАЛЖУУЛАГЧИЙГ ШАГНАЖ УРАМШУУЛАХ ТУХАЙ

    Монгол Улсын засгийн газрын 2014 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдрийн 64 дүгээр тогтоолын 1-р Хавсралтаар Олимп, тивийн наадам, дэлхийн зэрэглэлийн тэмцээнд амжилттай оролцож медаль хүртсэн тамирчин, түүний дасгалжуулагчийг шагнаж урамшуулах журам, Медаль хүртсэн тамирчинд олгох мөнгөн шагналын хэмжээ, Олимп, дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс медаль хүртсэн тамирчинд сар бүр  олгох мөнгөн урамшлын хэмжээг тус тус баталсан байдаг.     Олимп, тивийн наадам, дэлхийн [ ... ]