Концессийн гэрээ, түүний онцлог, жишээ

 Концессийн гэрээ гэж концессыг хэрэгжүүлэхээр эрх бүхий этгээд, концесс эзэмшигч нарын хооронд бичгээр байгуулсан гэрээг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл төр, хувийн хэвшил хоорондоо байгуулсан гэрээ гэж ойлгоно. Энэхүү гэрээний талаарх онцлог шинж, жишээг та ЭНД дарж үзнэ үү. [ ... ]

Компани хоорондын зээлийн гэрээтэй холбоотой практикын тухай

Иргэний эрх зүйн хэрэг маргаанд Компани хоорондын зээлийн гэрээтэй холбоотой хэрэг маргаан дийлэнх байр суурийг эзэлдэг. Энэ талаарх хуулийн зохицуулалт хийгээд шүүх, арбитрт уг хэрэг маргааныг хэрхэн шийдвэрлэдэг талаар товч мэдээллийг та ЭНД дарж үзнэ үү. [ ... ]

Иргэний хууль дахь холбоос үгийн хэрэглээний тухай

    Тухайн өгүүлбэрийг буруу найруулснаас утга, агуулгын хувьд зөрүүтэй байдал үүсдэг. Энэ байдал иргэд, аж ахуйн нэгж хоорондын гэрээ хэлцлийн түвшинд түгээмэл ажиглагддагаас гадна хууль тогтоогчид ч өөр өөрөөр тайлбарлан хэрэглэж байна.      Монгол хэлний холбоос үгийг Иргэний хуульд хэрхэн хэрэглэсэн байдаг, энэ талаар нэгмөр ойлголттой болох шаардлага хэрэгцээний талаар ЭНД дарж танилцана уу.  [ ... ]

Гадаад зээлийн бүртгэлийн тухай

Монгол Улсын иргэн, аж ахуйн нэгж нь гадаад улсын банк, аж ахуйн нэгж зэргээс зээл авсан тохиолдолд Монголбанкинд бүртгүүлэх үүрэгтэй байдаг. Бизнес эрхлэгчид энэ талаар мэдээлэл төдийлөн аваагүй байх нь олонтаа байдаг тул та бүхэнд “гадаад зээлийн бүртгэл”-тэй холбоотой танилцуулгыг хүргэж байна. Танилцуулгыг ЭНД дарж харна уу. [ ... ]

МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 31 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛИЙН 31.6 ДАХ ХЭСЭГ ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ХОЛБОГДОХ ЗААЛТЫГ ЗӨРЧСӨН ЭСЭХ МАРГААНЫГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭСЭН ТУХАЙ

    Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.5, 31.6 дах хэсэгт хяналтын шатны шүүх хэрэг, маргааныг хяналтын журмаар, хамтын зарчмаар хянан хэлэлцэхдээ цөөнх болсон шүүгч бүр өөрийн саналаа тусгай санал болгон шүүхийн шийдвэрт заавал хавсаргах ба шүүхийн шийдвэрийг тусгай санал  болгон шүүхийн шийдвэрт заавал хавсаргах ба шүүхийн шийдвэрийг тусгай саналын хамт өөрийн цахим хуудсанд байрлуулж, хэвлэн нийтлэхээр зохицуулсан нь шүүгчийн хараат бус байдлын баталгааг [ ... ]