МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ ЭНГИЙН ГАДААД ПАССПОРТ ОЛГОХ, ЭЗЭМШИХ, ХАДГАЛАХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ ЭНГИЙН ГАДААД ПАССПОРТ ОЛГОХ, ЭЗЭМШИХ, ХАДГАЛАХ ЖУРМЫН ТУХАЙ Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 126 дугаар тогтоолоор Монгол улсын үндэсний энгийн гадаад пасспорт олгох, эзэмших, хадгалах журмыг баталсан. Уг журмаар Монгол Улсын үндэсний энгийн гадаад пасспорт олгох, эзэмших, хадгалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахаар заасан байна. Энгийн гадаад пасспортыг гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах Монгол улсын иргэнд олгох ба 5-10 жилийн хугацаанд дэлхийн бүх ул [ ... ]

ЖОЛООЧИЙН ДААТГАЛИЙН ТУХАЙ

            Жолоочийн даатгалын тухай хууль нь 2012 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөгдөж эхэлсэн байна. Энэ хуулиар жолоочийг хариуцлагын албан журмын даатгалд хамруулах, зам, тээврийн ослын улмаас бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх, хохирогчийн эрхийг хамгаалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулж байна.             Жолоочийн даатгалд тээврийн хэрэгслийн өмчлөг [ ... ]

ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ГАРГАХ ТУХАЙ

           Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж өргөдөл, гомдол гаргах, түүнийг байгууллага, албан тушаалтнаас шийдвэрлэх үйл ажиллагааг шийдвэрлэх эрх зүйн зохицуулалтыг Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай 1995 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар зохицуулж байна.            Монгол улсын иргэн дангаар буюу хамтарч төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, г [ ... ]

Гадаадын мэргэжилтэн, ажилтны хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл, визийн зөвшөөрөл авах дараалал

          Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэн нь шинжлэх ухаан, боловсрол, үйлдвэрлэлийн дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлэх, шинэ үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулах, тоног төхөөрөмж угсрах, засварлах, төсөл хэрэгжүүлэх зорилгоор мэргэжлийн өндөр ур чадвар шаардах ажил, мэргэжлээр гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авч ажиллуулах шаардлагатай болдог. Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтний эзлэх хувийг жил бүр Монголын засгийн газрын тогтоолоор батлан гаргадаг. Тухайн аж ахуйн [ ... ]

КОНЦЕССЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАЛААР

Концессын эрх зүйн зохицуулалт:    Монгол улсын Их хурлаас 2010 оны 1 дүгээр сарын 28-ны өдөр Концессын тухай хуулийг баталсан. Хуулиар төрийн болон орон нутгийн өөрийн эд хөрөнгийг концессын гэрээгээр хөрөнгө оруулагчид олгох уралдаант шалгаруулалт явуулах, концессын гэрээ, түүнийг байгуулах, өөрчлөх, дуусгавар болгох, маргаан хянан шийдвэрлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулна.  (Концессын тухай хуулийн 1.1 дэх хэсэг) Концессын тухай ухагдахуун:    Концесс гэдэ [ ... ]

ХӨДӨЛМӨРИЙН ХӨЛСНИЙ ДООД ХЭМЖЭЭГ НЭМЭГДҮҮЛЛЭЭ

          Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай” хуулийн 5-р зүйлийн 5.1-д “Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг Засгийн газар, ажил олгогчийн болон ажилтны эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөн хамгаалах улсын хэмжээний байгууллагын төлөөлөл бүхий Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт Үндэсний хороо тогтооно.” гэж заасан.           Үүний дагуу Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт үндэсний хороо нь Хөдөлмөрийн хөлсний [ ... ]