УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙГ БУЦААН АВАХ ТУХАЙ

Улсын тэмдэгтийн хураамжийг шүүхээс дараах тохиолдлуудад буцаан олгоно. Үүнд:    -Шүүх нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзсан;  -Шүүхээс тогтоосон хугацаанд нэхэмжлэлийн бүрдүүлбэр хангаж ирүүлээгүйгээс нэхэмжлэлийг буцаасан;    -Давж заалдах буюу хяналтын журмаар гомдол гаргасан этгээд шүүх хуралдаанаас өмнө түүнээсээ татгалзвал;    -Давж заалдах болон хяналтын шатны шүүх таны гаргасан гомдлыг үндэслэлтэй гэж үзэж шүүхийн шийдвэр, магадлалыг хүчин [ ... ]

ГАДААДЫН ИРГЭН АЛБАН ХЭРГЭЭР МОНГОЛ УЛСАД ОРШИН СУУХ ЖУРАМ

   Монгол Улсад суугаа гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн буюу консулын газар, НҮБ, түүний төрөлжсөн байгууллагын суурин төлөөлөгчийн болон гадаад улс, олон улсын хэвлэл мэдээллийн төлөөлөгчийн газарт ажиллах гадаадын иргэнд гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тус улсад оршин суух зөвшөөрөл олгож, хугацааг нь сунгана.    Гадаадын Иргэний Эрх Зүйн Байдлын тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.2-т “Төрийн байгууллагын урилгаар ирсэн болон [ ... ]

ГАДААДЫН ИРГЭНИЙГ БҮРТГЭХ ЖУРАМ

Монгол Улсад 30 хоногоос дээш хугацаагаар ирсэн түр ирэгч, хувийн хэргээр оршин суух болон төрийн байгууллагын урилгаар ирсэн, Засгийн газар хоорондын байгууллагад ажиллах гадаадын иргэнийг тус улсад орж ирсэн өдрөөс хойш ажлын 7 өдрийн дотор урьж ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад бүртгүүлж, буцах үед бүртгэлээс хасуулна.    Гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллаг [ ... ]

ХУУЛЬ ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БОЛОХ ХУГАЦААНЫ ТУХАЙ

Хууль хүчин төгөлдөр болох хугацааг дараах 3 төрлөөр ангилж болно. Үүнд:     1. Хууль хүчин төгөлдөр болох хугацааг тусгайлан тогтоох     2. Хууль хүчин төгөлдөр болох хугацааг заахгүй байх     3. Хуулийг батлагдсан өдрөөс дагаж мөрдөхөөр заах Энэ талаар дэлгэрэнгүйг ЭНД дарж үзнэ үү. [ ... ]

Зээлийн гэрээний хэсэгчилсэн үүргийн шаардах эрх, хуулийн зохицуулалт

    Талууд хоорондоо тохиролцсон л бол үүргийн гүйцэтгэлийн арга, хэлбэрийг хэдийд ч нэг бүрчлэн тогтоож, бас түүнийгээ өөрчилж болно. Өөрөөр хэлбэл талууд үүрэг хэсэгчлэн гүйцэтгэх талаар анхнаасаа гэрээндээ тусгах, эсхүл сүүлд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт хийх замаар оруулж болно.       Хамгийн гол нь үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн зөвшөөрөлгүйгээр үүргийг хэсэгчлэн гүйцэтгэх боломжгүй. Үүргийг хэсэгчлэн гүйцэтгэж болох эсэх нь юуны өмнө ийнхүү хэсэгчилж, хувааж болох үүргий [ ... ]