ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ГАРГАХ ТУХАЙ

           Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж өргөдөл, гомдол гаргах, түүнийг байгууллага, албан тушаалтнаас шийдвэрлэх үйл ажиллагааг шийдвэрлэх эрх зүйн зохицуулалтыг Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай 1995 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар зохицуулж байна.            Монгол улсын иргэн дангаар буюу хамтарч төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, г [ ... ]

Гадаадын мэргэжилтэн, ажилтны хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл, визийн зөвшөөрөл авах дараалал

          Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэн нь шинжлэх ухаан, боловсрол, үйлдвэрлэлийн дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлэх, шинэ үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулах, тоног төхөөрөмж угсрах, засварлах, төсөл хэрэгжүүлэх зорилгоор мэргэжлийн өндөр ур чадвар шаардах ажил, мэргэжлээр гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авч ажиллуулах шаардлагатай болдог. Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтний эзлэх хувийг жил бүр Монголын засгийн газрын тогтоолоор батлан гаргадаг. Тухайн аж ахуйн [ ... ]

КОНЦЕССЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАЛААР

Концессын эрх зүйн зохицуулалт:    Монгол улсын Их хурлаас 2010 оны 1 дүгээр сарын 28-ны өдөр Концессын тухай хуулийг баталсан. Хуулиар төрийн болон орон нутгийн өөрийн эд хөрөнгийг концессын гэрээгээр хөрөнгө оруулагчид олгох уралдаант шалгаруулалт явуулах, концессын гэрээ, түүнийг байгуулах, өөрчлөх, дуусгавар болгох, маргаан хянан шийдвэрлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулна.  (Концессын тухай хуулийн 1.1 дэх хэсэг) Концессын тухай ухагдахуун:    Концесс гэдэ [ ... ]

ХӨДӨЛМӨРИЙН ХӨЛСНИЙ ДООД ХЭМЖЭЭГ НЭМЭГДҮҮЛЛЭЭ

          Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай” хуулийн 5-р зүйлийн 5.1-д “Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг Засгийн газар, ажил олгогчийн болон ажилтны эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөн хамгаалах улсын хэмжээний байгууллагын төлөөлөл бүхий Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт Үндэсний хороо тогтооно.” гэж заасан.           Үүний дагуу Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт үндэсний хороо нь Хөдөлмөрийн хөлсний [ ... ]

ИМПОРТЫН СОГТУУРУУЛАХ УНДААНЫ ТЕХНИКИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ

    Аж Үйлдвэрийн Сайдын 2016 оны 4-р сарын 12-ны өдрийн 64 тоот тушаалаар ийнхүү батлагдсан “Импортын согтууруулах ундааны техникийн зохицуулалт”-ын талаар товч мэдээлэл хүргэе. 2016 оны 5-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдөхөөр болжээ.     Энэхүү зохицуулалтад Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундааг импортоор оруулж ирэхэд тавигдах эрүүл ахуйн болон техник, орцын хэмжээний шаардлагыг тусгасан байна.     Дор дурдсан стандарт болон норматив те [ ... ]

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГТ ТАВИХ ШААРДЛАГЫН ТАЛААР

     Монгол Улсын Хөдөлмөрийн сайдын 2016 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/53 дугаар Тушаалаар “Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавих шаардлага, загвар”-ыг баталжээ.      Тус журманд Боловсролын тухай хууль, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хууль, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, эдгээр хууль тогтоомжид нийцүүлэн гаргасан бусад хууль т [ ... ]