Зээлийн гэрээний хэсэгчилсэн үүргийн шаардах эрх, хуулийн зохицуулалт

    Талууд хоорондоо тохиролцсон л бол үүргийн гүйцэтгэлийн арга, хэлбэрийг хэдийд ч нэг бүрчлэн тогтоож, бас түүнийгээ өөрчилж болно. Өөрөөр хэлбэл талууд үүрэг хэсэгчлэн гүйцэтгэх талаар анхнаасаа гэрээндээ тусгах, эсхүл сүүлд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт хийх замаар оруулж болно.       Хамгийн гол нь үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн зөвшөөрөлгүйгээр үүргийг хэсэгчлэн гүйцэтгэх боломжгүй. Үүргийг хэсэгчлэн гүйцэтгэж болох эсэх нь юуны өмнө ийнхүү хэсэгчилж, хувааж болох үүргий [ ... ]

НЭМЖ ХУВЬЦАА ГАРГАХ ЗАМААР КОМПАНИД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ТАТАХ АРГА

    Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрт үндэслэн дор дурдсан хэлбэрээр өөрчилж болно:        1.нэгж хувьцааны нэрлэсэн үнийг өсгөх, эсхүл бууруулах;        2.хувьцаа нэмж гаргах замаар өсгөх;        3.өөрийн гаргасан хувьцааг эргүүлэн худалдан авч, хүчингүй болгох замаар бууруулах.     Энэ удаа Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг хувьцаа нэмж гаргах замаа [ ... ]

ГЭМТЛИЙН ЗЭРГИЙГ ТОГТООХ ЖУРАМ

   Шинжлүүлэгчийн биед хөнгөн, хүндэвтэр, хүнд гэмтлийн шинжүүдэд заасан шалгуур шинжийн аль нэг илэрвэл энэ нь гэмтлийн зэрэг тогтоох хангалттай үндэслэл болно. 1.Гэмтлийн зэргийг хөнгөн, хүндэвтэр, хүнд гэсэн ангиллаар тогтоох бөгөөд дараах үндсэн шалгуур шинжээр гэмтлийн зэргийг тогтооно. Үүнд:      -Амь насанд аюултай эсэх;      -Эрүүл мэндийн байдлыг сарниулсан хугацаа;      -Гэмтлээс үүссэн үлдэц уршиг байгаа э [ ... ]

ГАДААДАД ХУВИЙН ХЭРГЭЭР ЗОРЧИХ, ЦАГААЧЛАХ ЭРХИЙГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ ЖУРАМ

   Монгол Улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах эрхийг дараах үндэслэлээр дор дурдсан хугацаагаар түдгэлзүүлнэ: № Үндэслэл Хугацаа 1 Гэмт хэрэгт сэжигтэн, яллагдагчаар татагдсан Уг хэргийг шийдвэрлэх хүртэл 2 Эрүүгийн ял шийтгүүлсэн Ялыг эдэлж дуусах буюу ялаас чөлөөлөх хүртэл [ ... ]

МОНГОЛЫН ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБООНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ХОРОО

   Мэргэжлийн хариуцлагын хороо нь хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны зөрчил, сахилга, ёс зүйн байдалд Хуульчдын холбооны хүсэлтээр дүгнэлт гаргах, хуульч энэ хууль болон Хуульчийн мэргэжлийн дүрмийг зөрчсөн эсэх болон Хуульчийн мэргэжил, ур чадварын түвшинд эргэлзсэн тухай маргаан /цаашид "маргаан" гэх/-ыг гомдлын дагуу хянан шийдвэрлэх, хуульчид энэ хуулийн 29.1-д заасан хариуцлага хүлээлгэх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.  Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны талаар мэдээлэ [ ... ]

ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ҮНДЭСЛЭЛИЙН ТАЛААР

    Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад газар эзэмшүүлэх, ашиглуулахтай холбогдсон харилцааг 2002 онд батлагдсан Газрын тухай хуулиар зохицуулдаг. Тус хуульд зааснаар газар эзэмшигч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага нь дараах зөрчлийг гаргасан тохиолдолд газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгоно. Үүнд: 1. Эрхийн гэрчилгээ эзэмшигч газрын тухай хууль тогтоомж, газар эзэмших гэрээний нөхцөл, болзлыг удаа дараа буюу ноцтой зөрчсөн; 2. Эрхийн гэрчилгээ эзэмшигч газрын төл [ ... ]