МОНГОЛЫН ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБООНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ХОРОО

   Мэргэжлийн хариуцлагын хороо нь хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны зөрчил, сахилга, ёс зүйн байдалд Хуульчдын холбооны хүсэлтээр дүгнэлт гаргах, хуульч энэ хууль болон Хуульчийн мэргэжлийн дүрмийг зөрчсөн эсэх болон Хуульчийн мэргэжил, ур чадварын түвшинд эргэлзсэн тухай маргаан /цаашид "маргаан" гэх/-ыг гомдлын дагуу хянан шийдвэрлэх, хуульчид энэ хуулийн 29.1-д заасан хариуцлага хүлээлгэх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.  Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны талаар мэдээлэ [ ... ]

ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ҮНДЭСЛЭЛИЙН ТАЛААР

    Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад газар эзэмшүүлэх, ашиглуулахтай холбогдсон харилцааг 2002 онд батлагдсан Газрын тухай хуулиар зохицуулдаг. Тус хуульд зааснаар газар эзэмшигч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага нь дараах зөрчлийг гаргасан тохиолдолд газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгоно. Үүнд: 1. Эрхийн гэрчилгээ эзэмшигч газрын тухай хууль тогтоомж, газар эзэмших гэрээний нөхцөл, болзлыг удаа дараа буюу ноцтой зөрчсөн; 2. Эрхийн гэрчилгээ эзэмшигч газрын төл [ ... ]

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛД ТУСГАЙ ДУУТ БОЛОН ГЭРЛЭН ДОХИО ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ

    Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр тээврийн хэрэгсэлд тусгай дуут болон гэрлэн дохио хэрэглэж, замын хөдөлгөөнд оролцох харилцааг Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, Хууль зүйн сайдын 2013 оны А/121 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан Тээврийн хэрэгсэлд тусгай дуут болон гэрэл дохио тавьж хэрэглэх журам, Стандартчллын үндэсний зөвлөлийн 2016-03-31-ний өдрийн 10 тоот тогтоолоор батлагдсан Тээврийн хэрэгсэлд ашиглах тусгай дуут болон гэрэл дохио. Ерөнхий шаардлага М [ ... ]

ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн зохицуулалтыг үзнэ үү.  1. Явган хүний гарц дээр зогсвол 19.200 төгрөгөөр торгуулна. 2. Хурд хэтрүүлвэл 48.000 төгрөгөөр торгуулж, 6 сараар эрх хасна. 3. Согтуугаар машин барьвал 384.000 төгрөгөөр торгож, 6-24 сараар эрх хасна. 4. Давтан согтуугаар машин жолоодвол 30 хоног баривчилна. 5. Замын гэрэлтүүлэг осол гарах нөхцлийг бүрдүүлсэн бол 960.000 төгрөгөөр торгоно. 6. Давуу эрхтэй явган зорчигчид зам тавьж өгөөгүй бол 9600 төгрө [ ... ]

Монгол Улс Япон хоорондын Эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээрийн тухай

   Монгол Улс 2015 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдөр Япон улсын Засгийн газартай “Эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээр” байгуулсан билээ.   Энэхүү хэлэлцээрийн зорилго нь бараа болон үйлчилгээний худалдааг чөлөөлөх, хөнгөвчлөх, хувь хүний шилжилт хөдөлгөөнийг хөнгөвчлөх, хөрөнгө оруулалтын боломжуудыг нэмэгдүүлэх-түүний хамгаалалтыг бэхжүүлэх, оюуны өмчийн хамгаалалтыг сайжруулах явдал юм.    Энэхүү хэлэлцээрийн тухай танилцуулгыг ЭНД дарж харна уу. [ ... ]

ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ БОЛОН ЭДИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН БАРЬЦААНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

    Монгол улсын Их хурлын  2015 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуралдаанаар Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн төслийг баталсан байна.     Уг хуулиар хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийг гэрээний болон гэрээний бус үүргийн гүйцэтгэлийг хангах зорилгоор барьцаалах, уг барьцааны эрхийг бүртгэх, барьцааны шаардлагыг хангахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахаар хуульчилсан. Хууль батлагдсанаар хөдлөх болон бусдад шилжүүлж болох эд [ ... ]