ӨРШӨӨЛ ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ БАТЛАГДЛАА

Анхны ардчилсан сонгууль болж байнгын ажиллагаатай парламент байгуулагдсаны 25 жилийн ойг тохиолдуулан Өршөөл үзүүлэх тухай хуулийг УИХ-аас наймдугаар сарын 11-ний өдөр баталсан. Уг хууль гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг эрүүгийн хариуцлагаас, ялтныг ял эдлэхээс, зарим этгээдийг захиргааны шийтгэлээс чөлөөлөхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. Тус хуулиар өршөөл үзүүлэх гэмт хэрэг, гэмт хэрэг үйлдэн ял шийтгүүлсэн  ялтны эдлээгүй үлдсэн хорих ялаас 2 жилийг хасах, өршөөл үзүүлэхгү [ ... ]

ХӨДӨЛМӨРИЙН МАРГААН, ТҮҮНИЙГ ШИЙДВЭРЛҮҮЛЭХ НЬ

ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАМТЫН МАРГААН      Ажил олгогч, ажилтан нарын хооронд хамтын гэрээ, хэлэлцээр байгуулах явцад санал зөрөлдөх, хамтын гэрээ, хэлэлцээрийн нөхцөл шаардлага биелэгдээгүйн улмаас энэ маргаан үүсдэг. Хамтын маргааныг бичгээр гаргах ба ажлын 3 өдрийн дотор нөгөө тал бичгээр хариу өгнө. (Хамтын гэрээ- гэж тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын нийт ажилтны хөдөлмөрлөх эрх, түүнтэй холбогдсон хууль ёсны ашиг сонирхлыг хуулиар тогтоосон баталгаанаас илүү нөхцөлөөр хангах бол [ ... ]

ХУВЬ ХҮНИЙ НУУЦЫН ТУХАЙ

ХУВЬ ХҮНИЙ НУУЦЫН ТУХАЙ

     Монгол улсад Хувь хүний нууцын тухай хууль нь 1995 оны 4 дүгээр сарын 21-ний өдөр батлагдаж, 1995 оны 07 сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдөж эхэлсэн. Тус хуулийн гол зорилго бол хувь хүний нууцыг тогтоох, хамгаалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.      Хувь хүний нууц гэдэг нь Монгол улсын болон гадаадын иргэн харьяалалгүй хүн Монгол Улсын хууль тогтоомжид нийцүүлэн нууцалсан бөгөөд задруулбал тухайн хүний хууль ёсны ашиг сонирхол, нэр төр, алдар [ ... ]

ГАЗРЫН ТӨЛБӨР БА ТҮҮНТЭЙ ХОЛБОГДОХ МАРГААНЫГ ХЭРХЭН ШИЙДВЭРЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ

     Монгол Улсын иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага газар ашиглаж байгаа гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар, олон улсын байгууллагын төлөөлөгчийн газар, гадаад улсын хуулийн этгээд, гадаадын иргэн харьяалалгүй хүн  нь газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах гэрээний дагуу газрын нэгдмэл сангийн ангилалд хамаарах болон  тусгай хэрэгцээний газарт төлөх төлбөр нь газрын төлбөрт хамаарна. Газрын төлбөр нь аймаг, нийслэлийн татварын төсвийн орлогод орох ба  [ ... ]

УИХ-д Нэр дэвшигчид хориглох үйлдэл, үйл ажиллагаа

Монгол Улсын Их Хурлын Сонгуулийн тухай хууль нь 2011 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр батлагдсан. Энэ хуулийг 2011 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. Нийт 12 бүлэг, 61 зүйлтэй, Монгол Улсын Их Хурлын Сонгуулийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2012.11.01 Дэлгэрэнгүйг ЭНД дарж үзнэ үү.   [ ... ]

ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ

       2015 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар Захиргааны ерөнхий хуулийг баталсан бөгөөд 2016 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлнэ. Тус хууль нь 5 хэсэг, 11 бүлэг, 108 зүйлтэй.        Захиргааны ерөнхий хуулийн зорилго нь нийтийн эрх зүйн хүрээнд гүйцэтгэх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэн захиргааны байгууллагаас захиргааны акт, захиргааны хэм хэмжээний акт гаргах, захир [ ... ]