ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛ

ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛ

Монгол Улсын Их хурлаас 2014 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдөр “Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай” хуулийг баталжээ. Энэхүү хуулийн талаарх мэдээлэл бэлтгэн хүргүүлж байна. Тус хуулиар түгээмэл тархацтай ашигт малтмалыг хайх, ашиглахтай холбогдсон харилцааг зохицуулна. Хуульд тодорхойлсноор “түгээмэл тархацтай ашигт малтмал” гэдэгт зам, барилгын материалын зориулалтаар ашиглах боломжтой, элбэг тархалт бүхий элс, хайрга, тоосгоны шавар, хүрмэн, боржин, дайрганы зори [ ... ]

ГАДААДЫН ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД

ГАДААДЫН ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД

Монгол улсын их хурлаас 2012 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр батлагдсан Усны тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.5 дахь хэсэгт заасны дагуу “Гадаадын иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага усны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр усны сан бүхий газарт ус, усан орчинтой холбоотой шинжилгээ судалгааны ажил явуулах”-ыг хоригложээ.   Мөн хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.3 дахь хэсэгт “Иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагын ахуйн болон үйлдвэрлэлийн [ ... ]

”Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай” хуулийг баталсан тухай

“Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг 2012 оны 01 сарын 19 өдөр баталсан юм. Уг хуулиар нийтийн албан тушаалтанд тавигдах хориглолт, хязгаарлалт, ёс зүйн шаардлагын үндэслэл, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, албан тушаалтан хувийн ашиг сонирхлын байдлаа мэдүүлэх болон түүнийг шалгах ажиллагаа, уг хууль тогтоомжийг зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлагатай холбоотой харилцааг зохицуулжээ. Х [ ... ]

ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ШИНЭТГЭЛ

Монгол Улсын Их Хурлаас 2014 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдөр батлагдсан “Ашигт малтмалын тухай” хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг хүргүүлж байна. Тус хууль батлагдсантай холбогдуулан Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай, Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл шинээр олгохыг хориглох тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцох тухай, Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулиуд мөн ба [ ... ]

ЦАХИМ ГАРЫН ҮСГИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

ЦАХИМ ГАРЫН ҮСГИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Цахим гарын үсгийн тухай хууль батлагдсан нь эрх зүйн цоо шинэ орчин бий болж буй хэлбэр учир энэхүү хуулийг танилцуулах зорилготой доорх мэдээллийг бэлтгэн та бүхэнд хүргэж байна. Агуулга: 1.      Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн хэрэгцээ, шаардлага 2.      Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн бүтэц, зохицуулах зүйл 3.      Цахим гарын үсгийн тухай хууль батлагдсантай холбогдон нэмэлт, өөрчлөлт орсон хууль болон хо [ ... ]

ВАЛЮТЫН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТУХАЙ

ВАЛЮТЫН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТУХАЙ

Валютын зохицуулалтын тухай хууль нь 4 бүлэг, 19 зүйлтэйгээр 1994 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдөр батлагдсан бөгөөд энэхүү хуулийн зорилт нь валютын зохицуулалтын талаарх төрийн зохих байгууллагын бүрэн эрхийг тодорхойлж, аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэд валютын гүйлгээ хийх, валютын гүйлгээнд хяналт тавих, Монгол Улсын үндэсний валютыг үнэгүйдлээс хамгаалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. Валютыг хэрэглэгдэх арга, гүйлгээнд орох, гарах нөхцөл байдлыг харгалзан дараах байдлаар ан [ ... ]