МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНД ӨМЧЛҮҮЛЭХ ГАЗРЫН ЗОРИУЛАЛТ, ХЭМЖЭЭ

Монгол Улсын иргэнд өмчлүүлэх газрын зориулалт, хэмжээ 1.Гэр бүлийн хэрэгцээнд (Өмчлүүлэх газрын байршлаас хамаарч нийслэлд 0.07 га, аймгийн төвд 0.35 га, сумын төвд 0.5 га хүртэл хэмжээтэй байна.) 2. Аж ахуйн хэрэгцээнд (Байршил, үржил шим, зориулалтаас хамаарч) a) Одоо зохих журмын дагуу эзэмшиж байгаа бол тус эзэмшүүлсэн газартай нь тэнцэх хүртэл хэмжээтэй b) Шинээр аж ахуйн хэрэгцээнд өмчлөх бол дуудлага худалдаагаар худалдсан газартай тэнцэх хүртэл хэмжээтэй байна. Эзэмших газры [ ... ]

ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭ

Дараах агуулгаар Зээлийн гэрээний талаар мэдээлэл бэлдлээ.  Зээлийн гэрээний ухагдахуун. Зээлийн гэрээнд тавигдах шаардлага. Зээлийн гэрээний агуулга. Зээлийн гэрээний хэлбэр. Зээлийн гэрээний бүтэц. Зээлийн гэрээ байгуулах. Банк бус санхүүгийн байгууллагаас зээл олгох гэрээ. Хадгаламж зээлийн хоршооноос зээл олгох гэрээ. Барьцаалан зээлдэх газар /Ломбард/-аас зээл олгох гэрээ. Иргэдийн зээлийн гэрээ.   Дэлгэрэнгүйг ЭНД дарж үзнэ үү. &n [ ... ]

ГАЗАР ӨМЧЛӨХ, ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ЯЛГАА

ГАЗАР ӨМЧЛӨХ, ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ЯЛГАА

     Газар нь хүний амьдралын анхдагч орчин болохын хувьд түүн дээр оршин амьдарч, үр шимийг нь хүртэж байхын тулд газрын харилцааг эрх зүйгээр зохицуулах зайлшгүй шаардлага бий болдог.       Газрын эрх зүйд газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах гэсэн ойлголтууд байх бөгөөд иргэдийн дунд эдгээр ойлголтыг хольж солих тохиолдол их байдаг. Эдгээр ойлголтууд нь хоорондоо ялгаатай, эрх зүйн зохицуулалт нь өөр өөр юм. Үүнээс газар өмчлөх асуудал нь газрын талаарх хамгий [ ... ]

ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ХУГАЦАА СУНГАХ ТУХАЙ

     Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг нэг удаад сунгах хугацаа 4О жилээс илүүгүй[1] байна.          Газар эзэмшигч  иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагууд нь Монгол улсын газрын тухай хуулийн 37 дугаар зүйд заасны дагуу эрхийн гэрчилгээний хүчин төгөлдөр байх хугацаа дуусахаас 30-аас доошгүй хоногийн өмнө эзэмшигч нь хугацаа сунгуулах тухай хүсэлтээ тухайн шатны Засаг даргад гаргана.      Дараахь баримт бичгүү [ ... ]

УХУУЛАГЧ

Ухуулагч гэж нам, эвслээс нэр дэвшигчийн болон тухайн нам, эвслийн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрийг сонгогчдод тайлбарлан таниулах, нэр дэвшигчийн талаарх мэдээллийг сонгогчдод хүргэх, нэр дэвшигчээс сонгогчидтой хийх уулзалтыг зохион байгуулах үүрэг бүхий, тухайн нам, эвслээс томилогдсон этгээдийг хэлнэ. Дэлгэрэнгүйг ЭНД дарж үзнэ үү. [ ... ]

ӨРШӨӨЛ ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ БАТЛАГДЛАА

Анхны ардчилсан сонгууль болж байнгын ажиллагаатай парламент байгуулагдсаны 25 жилийн ойг тохиолдуулан Өршөөл үзүүлэх тухай хуулийг УИХ-аас наймдугаар сарын 11-ний өдөр баталсан. Уг хууль гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг эрүүгийн хариуцлагаас, ялтныг ял эдлэхээс, зарим этгээдийг захиргааны шийтгэлээс чөлөөлөхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. Тус хуулиар өршөөл үзүүлэх гэмт хэрэг, гэмт хэрэг үйлдэн ял шийтгүүлсэн  ялтны эдлээгүй үлдсэн хорих ялаас 2 жилийг хасах, өршөөл үзүүлэхгү [ ... ]