ЭД МӨНГӨНИЙ ХОНЖВОРТ СУГАЛААНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ

ЭД МӨНГӨНИЙ ХОНЖВОРТ СУГАЛААНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.1-д “аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл гэж тодорхой төрлийн аж ахуйн үйл ажиллагааг тогтоосон хугацаа, нөхцөл,  шаардлагын дагуу эрхлэн явуулах эрхийг иргэн, ашгийн ба ашгийн бус хуулийн этгээдэд эрх бүхий байгууллагаас олгосон албан ёсны баримт бичгийг” хэлнэ гэж заасан байна. Мөн уг хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1-д & [ ... ]

ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ТАЛААРХ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГАА

            2015   оны   06   дугаар   сарын   19-ны   өдөр   Захиргааны   ерөнхий   хууль   шинээр батлагдсан. Үүнтэй холбоотойгоор Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль шинэчлэн батлагдсан бөгөөд, мөн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулинд захиргааны хэргийн талаарх шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг зохицуулсан нэмэлт өөрчлөлт орсон байна. &nb [ ... ]

ИМПОРТЫН ЗАРИМ БАРААНЫ ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ НЭМЭГДҮҮЛСЭН ТУХАЙ

          2016 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдөр “Импортын зарим барааны гаалийн албан татварын хувь, хэмжээг тогтоох тухай” Засгийн газрын  185 дугаар тогтоол батлагдсан. 2016 оны   05 сарын   01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөгдөх уг тогтоолын дагуу хавсралтаар оруулсан 28 нэр төрлийн барааны гаалийн албан татварын хувь хэмжээг 5-20 хувиар нэмэгдүүлсэн байна.              Түүнд сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, мах м [ ... ]

БАНК БУС САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭГДЭН БАТЛАГДСАН ТУХАЙ

Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам, зааврыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2016 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдрийн 71 дүгээр тогтоолын 1-р хавсралтаар шинэчлэн баталсан байна. Тус журмаар Санхүүгийн зохицуулах хорооноос Банк бус санүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд тавигдах шаардлагыг тодорхойлох, банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл олгох, хүсэлт бүртгэх, тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгохтой холбоотой харилцааг нарийвчлан [ ... ]

АШИГТ МАЛТМАЛЫН АШИГЛАЛТЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ШИЛЖҮҮЛЭХ АЖИЛЛАГАА

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.1 дүгээр зүйлд зааснаар Ашиглалтын Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээд нь хуульд заасны дагуу нэгдэх, нийлэх хэлбэрээр өөрчлөн байгуулагдсан тохиолдолд шинээр бий болсон эрх хүлээн авагчид, түүнчлэн хараат, охин компани нь толгой компанидаа тусгай зөвшөөрлөө шилжүүлэх боломжтой. Мөн хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.3-д зааснаар тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээд нь уурхайг техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, баримт бичгийн хамт холб [ ... ]

ХАМТЫН ТЭТГЭВРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

 Монгол Улсын Их Хурлын намрын чуулганы 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуралдаанаар “Хамтын тэтгэврийн тухай”  хууль батлагдлагдсан билээ. Энэ удаад баталсан “Хамтын тэтгэврийн тухай хууль”-ийн талаарх мэдээллийг хүргэж байна. Энэхүү хууль нь 2017 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөгдөж эхлэх юм.  “Хамтын тэтгэврийн тухай хууль”-ийн зорилт нь Монгол Улсад 15 ба түүнээс дээш жил хамт амьдарч, 20-иос доошгүй жил тэтгэвэрийн д [ ... ]