”Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай” хуулийг баталсан тухай

“Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг 2012 оны 01 сарын 19 өдөр баталсан юм. Уг хуулиар нийтийн албан тушаалтанд тавигдах хориглолт, хязгаарлалт, ёс зүйн шаардлагын үндэслэл, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, албан тушаалтан хувийн ашиг сонирхлын байдлаа мэдүүлэх болон түүнийг шалгах ажиллагаа, уг хууль тогтоомжийг зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлагатай холбоотой харилцааг зохицуулжээ. Х [ ... ]

ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ШИНЭТГЭЛ

Монгол Улсын Их Хурлаас 2014 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдөр батлагдсан “Ашигт малтмалын тухай” хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг хүргүүлж байна. Тус хууль батлагдсантай холбогдуулан Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай, Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл шинээр олгохыг хориглох тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцох тухай, Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулиуд мөн ба [ ... ]

ЦАХИМ ГАРЫН ҮСГИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

ЦАХИМ ГАРЫН ҮСГИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Цахим гарын үсгийн тухай хууль батлагдсан нь эрх зүйн цоо шинэ орчин бий болж буй хэлбэр учир энэхүү хуулийг танилцуулах зорилготой доорх мэдээллийг бэлтгэн та бүхэнд хүргэж байна. Агуулга: 1.      Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн хэрэгцээ, шаардлага 2.      Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн бүтэц, зохицуулах зүйл 3.      Цахим гарын үсгийн тухай хууль батлагдсантай холбогдон нэмэлт, өөрчлөлт орсон хууль болон хо [ ... ]

ВАЛЮТЫН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТУХАЙ

ВАЛЮТЫН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТУХАЙ

Валютын зохицуулалтын тухай хууль нь 4 бүлэг, 19 зүйлтэйгээр 1994 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдөр батлагдсан бөгөөд энэхүү хуулийн зорилт нь валютын зохицуулалтын талаарх төрийн зохих байгууллагын бүрэн эрхийг тодорхойлж, аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэд валютын гүйлгээ хийх, валютын гүйлгээнд хяналт тавих, Монгол Улсын үндэсний валютыг үнэгүйдлээс хамгаалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. Валютыг хэрэглэгдэх арга, гүйлгээнд орох, гарах нөхцөл байдлыг харгалзан дараах байдлаар ан [ ... ]

Бенефициар өмчлөгч гэж хэн бэ?

Бенефициар өмчлөгч гэж хэн бэ?    Иргэний эрх зүйд “бенефициар өмчлөгч” гэж “ашиг хүртэгч жинхэнэ өмчлөгч” хэмээн авч үздэг.    Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 4.1.2 –д “бенефициар өмчлөгч” гэж хуульд заасны дагуу номиналь эзэмшигчийн нэр дээр өөрийн өмчлөл дэх үнэт цаасыг бүртгүүлсэн, тухайн үнэт цааснаас үүсэн үр шимийг хүртэх эрхтэй жинхэнэ өмчлөгч гэж үздэг.   ОҮИТБС-ын (Олон улсын олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод [ ... ]

ДИПЛОМАТ, АЛБАН ПАСПОРТЫН ТУХАЙ

Улсын Их Хурлын гишүүний дипломат паспортыг Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Гадаад харилцааны хэлтсээс хариуцан гаргуулна. Улсын Их Хурлын гишүүн дипломат гадаад паспорт авахад дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ: ·         Улсын Их Хурлын гишүүний үнэмлэх, иргэний үнэмлэх /нотариатаар батлуулсан/ ·         3.5х4.5 см-ийн хэмжээтэй гадаад паспортын зураг 3 хувь ·      [ ... ]