ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, ХУРЦ ХОРДЛОГЫГ СУДЛАН ТОГТООХ ШИНЭЧИЛСЭН ДҮРЭМ

   “Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх дүрэм” –ийг   Засгийн газрын 2015 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн 269 дугаар тогтоолоор шинэчлэн баталжээ. Нэг. Дүрмэнд орсон анхаарах заалтууд:  1.4. Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх орон тооны бус байнгын комиссын ажиллах аргачилсан зааврыг хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн баталж мөрдүүлнэ. 1.6. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 29.2-т [ ... ]

НОТАРИАТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД ЗААСНААР ӨВЛӨХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ

     Нотариатын тухай хуульд зааснаар өв залгамжлах эрхийн гэрчилгээ олгох нь нотариатын эрхлэх нотариатын үйлдлийн нэг төрөл бөгөөд өвлөх эрхийг баталгаажуулах үйлдэл болно. Нотариатчаас гадна өвлөх эрхийн гэрчилгээг нотариатын үүрэг гүйцэтгэгч болох нотариатын үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээр хавсран эрхэлж байгаа сумын Засаг даргын тамгын газрын дарга болон Монгол Улсын дипломат төлөөлөгч, консулын газар олгож болно. Нотариатч өвлөх эрхийн гэрчилгээг олгохдоо дар [ ... ]

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ

     Шүүхийн шийдвэр, захирамжид заасан  төлбөр төлөгч этгээд төлбөрөө сайн дураар төлөөгүй тохиолдолд төлбөр авагч этгээд шүүхэд хандан тухайн төлбөрийг албадан гүйцэтгүүлэхээр шүүгчийн албадан гүйцэтгүүлэх захирамж болон шүүхийн гүйцэтгэх хуудсыг гаргуулж авна.      Тухайн шүүгчийн захирамж болон шүүхийн гүйцэтгэх хуудсыг оршин суугаа газрын шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад өгч, төлбөр авагч этгээд шийдвэр гүйцэтгэгчтэй зардал, урамшууллын гэрээ бай [ ... ]

АШИГЛУУЛАХ ГАЗРЫН ЗОРИУЛАЛТ, ХЭМЖЭЭ, ХУГАЦАА

Ашиглуулах газрын зориулалт, хэмжээ, хугацаа Газар ашиглагч нь:  · Гадаад улс  · Олон улсын байгууллага  · Гадаад улсын хуулийн этгээд  · Тус улсад байнга /183 хоногоос дээш/ оршин суугаа гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн  · Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж  · Сууц өмчлөгчдийн холбоо тус тус байж болно. Гадаад улс, олон улсын байгууллага, гадаад улсын хуулийн этгээдэд: газрыг тодохой хугацаага [ ... ]

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНД ӨМЧЛҮҮЛЭХ ГАЗРЫН ЗОРИУЛАЛТ, ХЭМЖЭЭ

Монгол Улсын иргэнд өмчлүүлэх газрын зориулалт, хэмжээ 1.Гэр бүлийн хэрэгцээнд (Өмчлүүлэх газрын байршлаас хамаарч нийслэлд 0.07 га, аймгийн төвд 0.35 га, сумын төвд 0.5 га хүртэл хэмжээтэй байна.) 2. Аж ахуйн хэрэгцээнд (Байршил, үржил шим, зориулалтаас хамаарч) a) Одоо зохих журмын дагуу эзэмшиж байгаа бол тус эзэмшүүлсэн газартай нь тэнцэх хүртэл хэмжээтэй b) Шинээр аж ахуйн хэрэгцээнд өмчлөх бол дуудлага худалдаагаар худалдсан газартай тэнцэх хүртэл хэмжээтэй байна. Эзэмших газры [ ... ]

ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭ

Дараах агуулгаар Зээлийн гэрээний талаар мэдээлэл бэлдлээ.  Зээлийн гэрээний ухагдахуун. Зээлийн гэрээнд тавигдах шаардлага. Зээлийн гэрээний агуулга. Зээлийн гэрээний хэлбэр. Зээлийн гэрээний бүтэц. Зээлийн гэрээ байгуулах. Банк бус санхүүгийн байгууллагаас зээл олгох гэрээ. Хадгаламж зээлийн хоршооноос зээл олгох гэрээ. Барьцаалан зээлдэх газар /Ломбард/-аас зээл олгох гэрээ. Иргэдийн зээлийн гэрээ.   Дэлгэрэнгүйг ЭНД дарж үзнэ үү. &n [ ... ]