ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ ШИНЭЧЛЭГДСЭН БАТЛАГДЛАА

ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ ШИНЭЧЛЭГДСЭН БАТЛАГДЛАА

      Монгол Улсын Их Хурлаас 2015 оны 07 дугаар сарын 8-ны өдөр “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай” хуулийг баталсан бөгөөд уг хууль 2015 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхлэх юм. Тус хууль нь анх 1996 онд батлагдсанаас хойш 1998 он, 2008 онуудад тус тус нэмэлт өөрчлөлтүүд орж байсан бөгөөд уг хуулиар Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах эрх зүйн үндсийг тодорхойлж, холбогдох харилцааг зохицуул [ ... ]

ГЭРЧ, ХОХИРОГЧИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ

Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хууль нь 2013 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдөр Улсын Их Хурлаар батлагдаж, 2014 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр дагаж мөрдөж эхэлсэн байдаг.            Хуулийн зорилт нь гэмт хэрэг хянан шийдвэрлэх явцад гэрч, хохирогчийн амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах, тэднийг мэдээллээр хангах, дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх эрх зүйн үндсийг тогтооход оршдог. Хуулийн үйлчлэлд гэрч, хохирогч, шаардлаг [ ... ]

ТАНЫ МЭДЛЭГТ

ТАНЫ МЭДЛЭГТ

Би энэ сараас барьцаалан зээлдэх газар ажлуулж эхэлсэн. Хааяа хамаатан садан, найз нөхөд танилууд маань зээл авахаар ирэх юм. Тэр болгонтой гэрээг бичгээр хийх нь төвөгтэй санагдаж байна. Энэ тохиолдолд хуулийн хувьд яавал дээр вэ? Барьцаалан зээлдэх газраас зээл олгох гэрээг заавал бичгээр хийх ёстой. Хэрэв гэрээг бичгээр хийгээгүй бол Иргэний хуулийн 286.5 дахь хэсэгт зааснаар гэрээ хүчин төгөлдөр бус байна. Би Хөөргөө барьцааанд тавьж Ломбарднаас 1 сая төгрөгний зээл авсан юм. Зээли [ ... ]

ТАНЫ МЭДЛЭГТ

ТАНЫ МЭДЛЭГТ

Би нэг өрөө орон сууцыг хоёр жилийн хугацаатай гэрээний дагуу авч амьдрах гэж байгаа юм. Байрны эзэн Түрээсийн гэрээ хийх ёстой гэж хэлж байгаа болно. Хуулийн хувьд энэ зөв үү? Иргэний хуулийн 318 дугаар зүйлийн 318.1-д зааснаар түрээсийн гэрээгээр “түрээслүүлэгч нь түрээслэгчийн эзэмшил, ашиглалтад  аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулах болон дүрэмд заасан зорилгоо биелүүлэхэд нь зориулж тодорхой хөрөнгө шилжүүлэх, түрээслэгч нь гэрээгээр тохирсон түрээсийн төлбөрийг төлөх үүргийг ту [ ... ]

АХМАД НАСТНЫ НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ

АХМАД НАСТНЫ НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ

Монгол улсад Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуулийг 2006 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрөөс мөрдөж эхэлсэн бөгөөд тус хуулийн зорилт нь ахмад настанд үзүүлэх нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний төрөл, хэмжээг тогтоож, төрийн болон аж ахуйн нэгж, байгууллагын энэ талаар хүлээх эрх, үүргийг тодорхойлохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. 60 ба түүнээс дээш настай эрэгтэй, 55 ба түүнээс дээш настай эмэгтэй Монгол Улсын иргэн энэ хуульд хамрагдана. Ахмад настны нийгмийн хамгаалал гэд [ ... ]

АВТО ОСЛЫН ХЭРГИЙН ТУХАЙ

АВТО ОСЛЫН ХЭРГИЙН ТУХАЙ

Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журам зөрчих Жолоогоо бусдад шилжүүлэх гэмт хэргүүдийн талаарх тайлбар     Хүмүүсийн хэлж заншсан “авто ослын” хэрэг буюу Эрүүгийн хуулийн 215-р зүйлд заасан “Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журам зөрчих” гэмт хэрэгт Монгол Улсын замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, Замын хөдөлгөөний дүрмээр тогтоосон хэм хэмжээг гэм буруутайгаар зөрчсөн үйлдлийг хамааруулдаг.        [ ... ]