КОНЦЕССЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАЛААР

Концессын эрх зүйн зохицуулалт:    Монгол улсын Их хурлаас 2010 оны 1 дүгээр сарын 28-ны өдөр Концессын тухай хуулийг баталсан. Хуулиар төрийн болон орон нутгийн өөрийн эд хөрөнгийг концессын гэрээгээр хөрөнгө оруулагчид олгох уралдаант шалгаруулалт явуулах, концессын гэрээ, түүнийг байгуулах, өөрчлөх, дуусгавар болгох, маргаан хянан шийдвэрлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулна.  (Концессын тухай хуулийн 1.1 дэх хэсэг) Концессын тухай ухагдахуун:    Концесс гэдэ [ ... ]

ХӨДӨЛМӨРИЙН ХӨЛСНИЙ ДООД ХЭМЖЭЭГ НЭМЭГДҮҮЛЛЭЭ

          Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай” хуулийн 5-р зүйлийн 5.1-д “Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг Засгийн газар, ажил олгогчийн болон ажилтны эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөн хамгаалах улсын хэмжээний байгууллагын төлөөлөл бүхий Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт Үндэсний хороо тогтооно.” гэж заасан.           Үүний дагуу Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт үндэсний хороо нь Хөдөлмөрийн хөлсний [ ... ]

ИМПОРТЫН СОГТУУРУУЛАХ УНДААНЫ ТЕХНИКИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ

    Аж Үйлдвэрийн Сайдын 2016 оны 4-р сарын 12-ны өдрийн 64 тоот тушаалаар ийнхүү батлагдсан “Импортын согтууруулах ундааны техникийн зохицуулалт”-ын талаар товч мэдээлэл хүргэе. 2016 оны 5-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдөхөөр болжээ.     Энэхүү зохицуулалтад Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундааг импортоор оруулж ирэхэд тавигдах эрүүл ахуйн болон техник, орцын хэмжээний шаардлагыг тусгасан байна.     Дор дурдсан стандарт болон норматив те [ ... ]

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГТ ТАВИХ ШААРДЛАГЫН ТАЛААР

     Монгол Улсын Хөдөлмөрийн сайдын 2016 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/53 дугаар Тушаалаар “Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавих шаардлага, загвар”-ыг баталжээ.      Тус журманд Боловсролын тухай хууль, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хууль, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, эдгээр хууль тогтоомжид нийцүүлэн гаргасан бусад хууль т [ ... ]

“Жолооч согтууруулах ундаа, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис хэрэглэсэн эсэхийг шалгах журам” батлагдав.

“Жолооч согтууруулах ундаа, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис хэрэглэсэн эсэхийг шалгах журам” батлагдав.   2016 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдөр Монгол улсын Эрүүл мэнд, Спортын сайд, Хууль зүйн сайдын хамтарсан А/138, А/131 дугаар тушаалын хавсралтаар “Жолооч согтууруулах ундаа, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис хэрэглэсэн эсэхийг шалгах журам” батлагдан гарсан байна. Өмнө нь уг харилцааг Хууль зүйн сайдын 1999 оны 73 дугаар тушаалын 1-р хавсралтаар [ ... ]

ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ

    Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай хууль 2016.04.12-нд батлагдсан. Энэхүү хуулиар хүн амд үзүүлэх эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг зохион байгуулах, удирдах, санхүүжүүлэх, хяналт тавих үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг зохицуулахаар тусгажээ.     Энэхүү хууль нь 7 бүлэг, 24 зүйлтэй. Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний хууль тогтоомж нь дараах хуулиудын цогцоос бүрдэнэ. Үүнд: -          Монгол улсын үндсэн хууль - & [ ... ]