ГЭМТЛИЙН ЗЭРГИЙГ ТОГТООХ ЖУРАМ

   Шинжлүүлэгчийн биед хөнгөн, хүндэвтэр, хүнд гэмтлийн шинжүүдэд заасан шалгуур шинжийн аль нэг илэрвэл энэ нь гэмтлийн зэрэг тогтоох хангалттай үндэслэл болно. 1.Гэмтлийн зэргийг хөнгөн, хүндэвтэр, хүнд гэсэн ангиллаар тогтоох бөгөөд дараах үндсэн шалгуур шинжээр гэмтлийн зэргийг тогтооно. Үүнд:      -Амь насанд аюултай эсэх;      -Эрүүл мэндийн байдлыг сарниулсан хугацаа;      -Гэмтлээс үүссэн үлдэц уршиг байгаа э [ ... ]

ГАДААДАД ХУВИЙН ХЭРГЭЭР ЗОРЧИХ, ЦАГААЧЛАХ ЭРХИЙГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ ЖУРАМ

   Монгол Улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах эрхийг дараах үндэслэлээр дор дурдсан хугацаагаар түдгэлзүүлнэ: № Үндэслэл Хугацаа 1 Гэмт хэрэгт сэжигтэн, яллагдагчаар татагдсан Уг хэргийг шийдвэрлэх хүртэл 2 Эрүүгийн ял шийтгүүлсэн Ялыг эдэлж дуусах буюу ялаас чөлөөлөх хүртэл [ ... ]

МОНГОЛЫН ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБООНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ХОРОО

   Мэргэжлийн хариуцлагын хороо нь хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны зөрчил, сахилга, ёс зүйн байдалд Хуульчдын холбооны хүсэлтээр дүгнэлт гаргах, хуульч энэ хууль болон Хуульчийн мэргэжлийн дүрмийг зөрчсөн эсэх болон Хуульчийн мэргэжил, ур чадварын түвшинд эргэлзсэн тухай маргаан /цаашид "маргаан" гэх/-ыг гомдлын дагуу хянан шийдвэрлэх, хуульчид энэ хуулийн 29.1-д заасан хариуцлага хүлээлгэх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.  Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны талаар мэдээлэ [ ... ]

ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ҮНДЭСЛЭЛИЙН ТАЛААР

    Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад газар эзэмшүүлэх, ашиглуулахтай холбогдсон харилцааг 2002 онд батлагдсан Газрын тухай хуулиар зохицуулдаг. Тус хуульд зааснаар газар эзэмшигч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага нь дараах зөрчлийг гаргасан тохиолдолд газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгоно. Үүнд: 1. Эрхийн гэрчилгээ эзэмшигч газрын тухай хууль тогтоомж, газар эзэмших гэрээний нөхцөл, болзлыг удаа дараа буюу ноцтой зөрчсөн; 2. Эрхийн гэрчилгээ эзэмшигч газрын төл [ ... ]

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛД ТУСГАЙ ДУУТ БОЛОН ГЭРЛЭН ДОХИО ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ

    Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр тээврийн хэрэгсэлд тусгай дуут болон гэрлэн дохио хэрэглэж, замын хөдөлгөөнд оролцох харилцааг Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, Хууль зүйн сайдын 2013 оны А/121 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан Тээврийн хэрэгсэлд тусгай дуут болон гэрэл дохио тавьж хэрэглэх журам, Стандартчллын үндэсний зөвлөлийн 2016-03-31-ний өдрийн 10 тоот тогтоолоор батлагдсан Тээврийн хэрэгсэлд ашиглах тусгай дуут болон гэрэл дохио. Ерөнхий шаардлага М [ ... ]

ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн зохицуулалтыг үзнэ үү.  1. Явган хүний гарц дээр зогсвол 19.200 төгрөгөөр торгуулна. 2. Хурд хэтрүүлвэл 48.000 төгрөгөөр торгуулж, 6 сараар эрх хасна. 3. Согтуугаар машин барьвал 384.000 төгрөгөөр торгож, 6-24 сараар эрх хасна. 4. Давтан согтуугаар машин жолоодвол 30 хоног баривчилна. 5. Замын гэрэлтүүлэг осол гарах нөхцлийг бүрдүүлсэн бол 960.000 төгрөгөөр торгоно. 6. Давуу эрхтэй явган зорчигчид зам тавьж өгөөгүй бол 9600 төгрө [ ... ]