ХУУЛЬ ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БОЛОХ ХУГАЦААНЫ ТУХАЙ

Хууль хүчин төгөлдөр болох хугацааг дараах 3 төрлөөр ангилж болно. Үүнд:     1. Хууль хүчин төгөлдөр болох хугацааг тусгайлан тогтоох     2. Хууль хүчин төгөлдөр болох хугацааг заахгүй байх     3. Хуулийг батлагдсан өдрөөс дагаж мөрдөхөөр заах Энэ талаар дэлгэрэнгүйг ЭНД дарж үзнэ үү. [ ... ]

Зээлийн гэрээний хэсэгчилсэн үүргийн шаардах эрх, хуулийн зохицуулалт

    Талууд хоорондоо тохиролцсон л бол үүргийн гүйцэтгэлийн арга, хэлбэрийг хэдийд ч нэг бүрчлэн тогтоож, бас түүнийгээ өөрчилж болно. Өөрөөр хэлбэл талууд үүрэг хэсэгчлэн гүйцэтгэх талаар анхнаасаа гэрээндээ тусгах, эсхүл сүүлд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт хийх замаар оруулж болно.       Хамгийн гол нь үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн зөвшөөрөлгүйгээр үүргийг хэсэгчлэн гүйцэтгэх боломжгүй. Үүргийг хэсэгчлэн гүйцэтгэж болох эсэх нь юуны өмнө ийнхүү хэсэгчилж, хувааж болох үүргий [ ... ]

НЭМЖ ХУВЬЦАА ГАРГАХ ЗАМААР КОМПАНИД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ТАТАХ АРГА

    Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрт үндэслэн дор дурдсан хэлбэрээр өөрчилж болно:        1.нэгж хувьцааны нэрлэсэн үнийг өсгөх, эсхүл бууруулах;        2.хувьцаа нэмж гаргах замаар өсгөх;        3.өөрийн гаргасан хувьцааг эргүүлэн худалдан авч, хүчингүй болгох замаар бууруулах.     Энэ удаа Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг хувьцаа нэмж гаргах замаа [ ... ]

ГЭМТЛИЙН ЗЭРГИЙГ ТОГТООХ ЖУРАМ

   Шинжлүүлэгчийн биед хөнгөн, хүндэвтэр, хүнд гэмтлийн шинжүүдэд заасан шалгуур шинжийн аль нэг илэрвэл энэ нь гэмтлийн зэрэг тогтоох хангалттай үндэслэл болно. 1.Гэмтлийн зэргийг хөнгөн, хүндэвтэр, хүнд гэсэн ангиллаар тогтоох бөгөөд дараах үндсэн шалгуур шинжээр гэмтлийн зэргийг тогтооно. Үүнд:      -Амь насанд аюултай эсэх;      -Эрүүл мэндийн байдлыг сарниулсан хугацаа;      -Гэмтлээс үүссэн үлдэц уршиг байгаа э [ ... ]

ГАДААДАД ХУВИЙН ХЭРГЭЭР ЗОРЧИХ, ЦАГААЧЛАХ ЭРХИЙГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ ЖУРАМ

   Монгол Улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах эрхийг дараах үндэслэлээр дор дурдсан хугацаагаар түдгэлзүүлнэ: № Үндэслэл Хугацаа 1 Гэмт хэрэгт сэжигтэн, яллагдагчаар татагдсан Уг хэргийг шийдвэрлэх хүртэл 2 Эрүүгийн ял шийтгүүлсэн Ялыг эдэлж дуусах буюу ялаас чөлөөлөх хүртэл [ ... ]