ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССТ ГОМДОЛ ГАРГАХ ЖУРАМ

Хүний эрхийн үндэсний комисст дараах журмын дагуу гомдол гаргана. http://www.mn-nhrc.org/index.php?do=cat&category=39 Гомдол гаргах журам Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан эрх, эрх чөлөөг нь аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтан, хувь хүн зөрчсөн гэж үзвэл Монгол Улсын иргэн дангаар буюу хамтарч Комисст гомдол гаргах эрхтэй. Монгол Улсын хууль тогтоомж, олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол тус улсын нутаг дэвсгэрт байгаа гадаадын иргэн, х [ ... ]

Концессийн гэрээ, түүний онцлог, жишээ

 Концессийн гэрээ гэж концессыг хэрэгжүүлэхээр эрх бүхий этгээд, концесс эзэмшигч нарын хооронд бичгээр байгуулсан гэрээг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл төр, хувийн хэвшил хоорондоо байгуулсан гэрээ гэж ойлгоно. Энэхүү гэрээний талаарх онцлог шинж, жишээг та ЭНД дарж үзнэ үү. [ ... ]

Компани хоорондын зээлийн гэрээтэй холбоотой практикын тухай

Иргэний эрх зүйн хэрэг маргаанд Компани хоорондын зээлийн гэрээтэй холбоотой хэрэг маргаан дийлэнх байр суурийг эзэлдэг. Энэ талаарх хуулийн зохицуулалт хийгээд шүүх, арбитрт уг хэрэг маргааныг хэрхэн шийдвэрлэдэг талаар товч мэдээллийг та ЭНД дарж үзнэ үү. [ ... ]

Иргэний хууль дахь холбоос үгийн хэрэглээний тухай

    Тухайн өгүүлбэрийг буруу найруулснаас утга, агуулгын хувьд зөрүүтэй байдал үүсдэг. Энэ байдал иргэд, аж ахуйн нэгж хоорондын гэрээ хэлцлийн түвшинд түгээмэл ажиглагддагаас гадна хууль тогтоогчид ч өөр өөрөөр тайлбарлан хэрэглэж байна.      Монгол хэлний холбоос үгийг Иргэний хуульд хэрхэн хэрэглэсэн байдаг, энэ талаар нэгмөр ойлголттой болох шаардлага хэрэгцээний талаар ЭНД дарж танилцана уу.  [ ... ]