КОМПАНИЙН НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛАХ ТУХАЙ

   Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлд санхүүгийн жил дууссанаас 50 хоногийн дотор ногдол ашиг хуваарилах шийдвэрийг төлөөлөн удирдах зөвлөл гаргана хэмээн заасан байдаг. Ногдол ашигийг хуваарилах шийдвэрийг Төлөөлөн удирдах зөвлөл /ТУЗ/ хэрэв байхгүй бол Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас уг шийдвэрийг гаргана. Ногдол ашгийг заавал хуваарилахгүй байж болох бөгөөд ингэхдээ яагаад хуваарилахгүй болсон үндэслэлээ Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдаанд тайлагнах үүрэгтэй.    & [ ... ]

“БУСДЫН ЭД ХӨРӨНГИЙГ ЗАВШИХ, ҮРЭГДҮҮЛЭХ” ГЭМТ ХЭРГИЙН ТАЛААР

     Энэ удаад бид сүүлийн жилүүдэд нийгэмд өндөр хувийг эзэлж байгаа, байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлдөг, ажилтнуудад буруу жишиг тогтооход хүргэдэг Эрүүгийн хуулийн 150 дугаар зүйл “Бусдын эд хөрөнгийг завших, үрэгдүүлэх” гэмт хэргийн талаар  зөвлөмж бэлтгэн хүргүүлж байна.             Бусдын эд хөрөнгийг завших, үрэгдүүлэх гэмт хэргийн улмаас тухайн байгууллагын бүх төрлийн өмчлөх эрх [ ... ]

ГАЛТ ЗЭВСГИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАС

Галт зэвсгийн тухай хуулийг 2001 оны 04 сарын 26-ны өдөр баталсан бөгөөд уг хуулиар галт зэвсэг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбогдсон  харилцааг зохицуулахаар тусгажээ. 1. Галт зэвсэг өмчлөх тухайд Монгол Улсын 18 нас хүрсэн, эрх зүйн бүрэн чадамжтай, иргэн цагдаагийн байгууллагаас олгосон зөвшөөрлийн үндсэн дээр галт зэвсэг өмчлөх эрхтэй болох бөгөөд харин Эрүүгийн хуульд заасан хүнд, онц хүнд гэмт хэрэгт, эсхүл галт зэвсэг ашиглаж үйлдсэн гэмт хэрэгт ял шийтгэгдэж, ял шийтгэлгүйд [ ... ]

МОНГОЛ УЛСЫН ЦОЛ ХҮРТЭЭХ, ОДОН, МЕДАЛИАР ШАГНАХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

    Монгол Улсын цол хүртээх, одон, медалиар шагнуулахаар нэр дэвшүүлэх, уламжлах, өрган мэдүүлэх, хүлээн авч судлах, шийдвэрлэх, шагнал гардуулах, цолны тэмдэг, одон, медалийн үнэмлэхийг нөхөн, сольж олгохтой холбогдсон харилцааг энэхүү журмын дагуу зохицуулахаар журамласан байна. Харин Монгол Улсын төрийн шагнал, цэргийн болон дипломат цол, “Алдарт эх I”, “Алдарт эх II” одон, ойн медаль зэрэгт нэр дэвшүүлэх, өргөн мэдүүлэх нь энэхүү журамд хамаарахгүй [ ... ]