Мэргэжлийн сургалтын байгууллагыг бүртгэх, сургалтын үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлагыг тогтоох тухай

   Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд, боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2016 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 178 тоот хамтарсан тушаалаар “Мэргэжлийн сургалтын байгууллагыг бүртгэх, сургалтын үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлагыг тогтоох журам”-ыг баталсан. Уг журмаар үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэхэд шаардагдах нэгж буюу бүлэг ажилбарыг гүйцэтгэх арга барил, техник, технологийн анхан шатны мэдлэг, чадвар, дадлыг тодорхой ажил мэргэжлийн хүрээнд эзэмшүүлэх, мэргэ [ ... ]

Спортын төрөл, цол, зэргийн нэгдсэн ангилал тогтоох, цол, зэрэг олгох тухай

    Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/93 тоот тушаалаар “Спортын төрөл, цол, зэргийн нэгдсэн ангилал тогтоох, цол, зэрэг олгох журам” батлагдсан. Энэхүү журмаар Монгол улсад хөгжсөн спортын төрөл, тэдгээрийн цол, зэргийн нэгдсэн ангилал тогтоох, болзол хангасан тамирчин, шүүгч нарт цол, зэрэг олгох үйл ажиллагаатай холбоотой харилцааг зохицуулжээ. Монгол улсын спортын төрөл, цол, зэргийн нэгдсэн ангиллыг дор дурдса [ ... ]

СУУЦ ӨМЧЛӨГЧДИЙН ХОЛБОО ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ, БҮРТГҮҮЛЭХ ТУХАЙ

   Сууц өмчлөгчдийн холбоог байгуулах, бүртгүүлэхтэй холбогдох харилцааг Иргэний хууль, Сууц өмчлөгчдийн эрх зүйн байдал, нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай хууль, Сууц өмчлөгчдийн холбоог зохион байгуулах, бүртгэх журмаар тус тус зохицуулсан байдаг. Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал    Нийтийн зориулалттай орон сууцны нэг байшинд хоёр буюу түүнээс дээш  өрх сууц өмчлөгч болсон тохиолдолд дундын өмчлөлийн эд [ ... ]

МОНГОЛ УЛСЫН ДИПЛОМАТ, АЛБАН ПАСПОРТ, БУЦАХ ҮНЭМЛЭХ ОЛГОХ, ЭЗЭМШИХ, ХАДГАЛАХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

   Монгол Улсын дипломат, албан паспорт, буцах үнэмлэх олгох, эзэмших, хадгалахад энэхүү журмыг баримтлана. Дипломат, албан паспорт нь Монгол Улсын иргэнийг гадаад улсад зорчин явааг батлан гэрчлэх баримт бичиг. Дипломат, албан паспорт нь төрийн өмч байна Дипломат, албан паспортанд ургийн овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр болон регистрийн дугаарын өмнөх үсгийн латин галигийн бичилтийг иргэний үнэмлэх болох иргэний бүртгэл хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын тогтоосон стандартыг [ ... ]

АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН ТҮҮНИЙ САЛБАР, НЭГЖ ТАТАН БУУГДСАН, ОРОН ТОО ХАСАГДСАН, ЭСХҮЛ АЖИЛТНЫ ТООГ ЦӨӨРҮҮЛЭХ

Аж ахуй нэгж, байгууллага гэдгийг Иргэний хуульд заасан агуулгаар нь буюу хуулийн этгээдийн төрлөөр нь[1] авч үзвэл: Дээрх бүх аж ахуй нэгж, байгууллага өөрийн үйл ажиллагааг эрхлэхдээ хөдөлмөрийн гэрээний үндсэн дээр ажилтан авч ажиллуулах буюу Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.3.1 дэх заалтын дагуу “Ажил, албан тушаалын жагсаалт” батлан мөрдүүлэх замаар бүтэц, зохион байгуулалтаа тогтоож байна. Тухайлбал, Компанийн бүтэц, зохион байгуулалтыг батлах, өөрчлөх бүрэ [ ... ]