ТҮРЭЭСИЙН ГЭРЭЭ /асуулт, хариулт/

Асуулт: Би нэг өрөө орон сууцыг хоёр жилийн хугацаатай гэрээний дагуу авч амьдрах гэж байгаа юм. Байрны эзэн Түрээсийн гэрээ хийх ёстой гэж хэл байгаа болно. Хуулийн хувьд энэ зөвүү? Хариулт: Иргэний хуулийн 318 дугаар зүйлийн 318.1-д зааснаар түрээсийн гэрээгээр “түрээслүүлэгч нь түрээслэгчийн эзэмшил, ашиглалтад  аж ахуйн үйл ажиллагаа  явуулах болон дүрэмд заасан зорилгоо биелүүлэхэд нь зориулж тодорхой хөрөнгө шилжүүлэх, түрээслэгч нь гэрээгээр тохирсон түрээсийн төлбөрий [ ... ]

Ажил, албан тушаал нь хэвээр хадгалагдаж байгаа ажилтнуудын тухай

Хугацаагүй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа дараах ажилтнуудын ажил, албан тушаал нь хэвээр хадгалагдана. Ажил, албан тушаал нь хэвээр хадгалагдаж байгаа ажилтнуудтай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээг ажил олгогч санаачлан цуцлахыг Хөдөлмөрийн тухай хуульд хориглосон байна. [ ... ]

ТӨРӨӨС МӨНГӨНИЙ БОДЛОГЫН ТАЛААР 2017 ОНД БАРИМТЛАХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ТУХАЙ

    Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2017 онд баримтлах үндсэн чиглэлийн Улсын Их Хурлын 2016 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн №68 дугаар тогтоолоор баталлаа.     Мөн уг тогтоолоор Эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах, банкны тогтолцооны эрсдэл даах чадварыг сайжруулах цогц арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг Монгол Улсын Засгийн газар, Монголбанкнд үүрэг болгож, дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг Монгол Улсын Засгийн газар, Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороонд тус т [ ... ]

АЖЛЫН БАЙРНЫ ТӨЛБӨР АВАХ, ХӨНГӨЛӨЛТ ҮЗҮҮЛЭХ, ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ

    Ажиллах хүч гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1-д “Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэн нь гадаадын иргэнийг ажлын байраар хангаж, орлого бүхий ажил, үйлчилгээ эрхлүүлсний төлөө ажлын байрны төлбөрийг энэ хуулийн 9.2-т заасан хэмжээгээр төлнө”, 9.2-д “Ажлын байрны төлбөрийн хэмжээ нь 1 сард гадаадын иргэн бүрт Монгол Улсын Засгийн газраас тогтоосон хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 2 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцү [ ... ]

ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССТ ГОМДОЛ ГАРГАХ ЖУРАМ

Хүний эрхийн үндэсний комисст дараах журмын дагуу гомдол гаргана. http://www.mn-nhrc.org/index.php?do=cat&category=39 Гомдол гаргах журам Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан эрх, эрх чөлөөг нь аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтан, хувь хүн зөрчсөн гэж үзвэл Монгол Улсын иргэн дангаар буюу хамтарч Комисст гомдол гаргах эрхтэй. Монгол Улсын хууль тогтоомж, олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол тус улсын нутаг дэвсгэрт байгаа гадаадын иргэн, х [ ... ]