КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН ЭРХ, ҮҮРЭГ

   Компанийн тухай хуульд компанийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын үүрэг, оролцоог илүү нарийвчилсан зохицуулсан байдаг.    Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргыг тус зөвлөлийн даргын санал болгосноор төлөөлөн удирдах зөвлөл томилно. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нь компанийн засаглалын чиглэлээр сургалтанд хамрагдаж, гэрчилгээ авсан байх бөгөөд дараах үүрэг хүлээнэ. Үүнд: 1/ хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын болон төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бичиг х [ ... ]

ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ АНХААРАЛ ТАТСАН ЗАРИМ АСУУДАЛ

    Монгол Улс 1990 онд нийтийн болон хувийн өмчийг хүлээн зөвшөөрч, улмаар эдийн засгийн эрх зүйн шинэтгэлийг тасралтгүй гүнзгийрүүлсээр ирсэн. Эрх зүйн шинэтгэлийн үр дүнд өнөөдөр газрын харилцааны салбарт Газрын тухай хууль /2002/, Ашигт малтмалын тухай хууль /2006/, Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль /2002/, Газрын төлбөрийн тухай хууль /1997/, Газрын хэвлийн тухай хууль /1988/ зэрэг хуулиуд холбогдох дүрэм, журмууд үйлчилж байна.       [ ... ]

ХҮНИЙ БА ИРГЭНИЙ ЭРХИЙН ТУНХАГ

   1789 оны 8-р сарын 26. Хүний эрхийн талаархи мэдлэг дутуу, үл ойшоох зэрэг нь түмний зовлон зүдгүүр,засгийн газрын бүтэлгүй байдлын цорын ганц шалтгаан гэж үзээд Үндэсний Хуралдаанд цугларсан Францын ард түмний төлөөлөгч та бүгдэд хүний бодит ,хөндөшгүй, ариун эрхийн талаархи саналаа баяр ёслолын байдалтай мэдэгдэхийг хүссэн юм. Үүнийг манай нийгмийн гишүүн бүрийн нүдний өмнө ил байлгаж тэдний эрх үүргийг дурсан сануулан, хууль тогтоох  болон хэрэгжүүлэх засгийн үйл ажиллагаа [ ... ]