МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГТ ТАВИХ ШААРДЛАГЫН ТАЛААР

Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавих шаардлагын талаар Монгол Улсын Хөдөлмөрийн сайдын 2016 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/53 дугаар Тушаалаар “Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавих шаардлага, загвар”-ыг баталжээ. Тус журманд Боловсролын тухай хууль, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хууль, Аж ахуйн [ ... ]

НАСАНД ХҮРЭЭГҮЙ ХҮНИЙГ АЖИЛЛУУЛАХЫГ ХОРИГЛОСОН АЖЛЫН БАЙРНЫ ЖАГСААЛТ БАТЛАГДЛАА

НАСАНД ХҮРЭЭГҮЙ ХҮНИЙГ АЖИЛЛУУЛАХЫГ ХОРИГЛОСОН АЖЛЫН БАЙРНЫ ЖАГСААЛТ БАТЛАГДЛАА   Монгол Улсын Хөдөлмөрийн сайдын 2016 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/36 тоот тушаалаар Насанд хүрээгүй хүнийг ажиллуулахыг хориглосон ажлын байрны жагсаалтыг баталжээ. Уг журмаар хориглох ажлын байрны нөхцөл болон насанд хүрээгүй хүний амь нас, эрүүл мэнд, ёс суртахуун, аюулгүй байдалд нийтлэг аюултай ажлын байр мэргэжилийг баталсан. Үүнд: Хориглох ажлын байрны нөхцөлд: Хөдөлмөрийн аюулгүй [ ... ]

ЭД МӨНГӨНИЙ ХОНЖВОРТ СУГАЛААНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ

ЭД МӨНГӨНИЙ ХОНЖВОРТ СУГАЛААНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.1-д “аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл гэж тодорхой төрлийн аж ахуйн үйл ажиллагааг тогтоосон хугацаа, нөхцөл,  шаардлагын дагуу эрхлэн явуулах эрхийг иргэн, ашгийн ба ашгийн бус хуулийн этгээдэд эрх бүхий байгууллагаас олгосон албан ёсны баримт бичгийг” хэлнэ гэж заасан байна. Мөн уг хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1-д & [ ... ]

ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ТАЛААРХ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГАА

            2015   оны   06   дугаар   сарын   19-ны   өдөр   Захиргааны   ерөнхий   хууль   шинээр батлагдсан. Үүнтэй холбоотойгоор Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль шинэчлэн батлагдсан бөгөөд, мөн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулинд захиргааны хэргийн талаарх шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг зохицуулсан нэмэлт өөрчлөлт орсон байна. &nb [ ... ]

ИМПОРТЫН ЗАРИМ БАРААНЫ ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ НЭМЭГДҮҮЛСЭН ТУХАЙ

          2016 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдөр “Импортын зарим барааны гаалийн албан татварын хувь, хэмжээг тогтоох тухай” Засгийн газрын  185 дугаар тогтоол батлагдсан. 2016 оны   05 сарын   01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөгдөх уг тогтоолын дагуу хавсралтаар оруулсан 28 нэр төрлийн барааны гаалийн албан татварын хувь хэмжээг 5-20 хувиар нэмэгдүүлсэн байна.              Түүнд сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, мах м [ ... ]

БАНК БУС САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭГДЭН БАТЛАГДСАН ТУХАЙ

Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам, зааврыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2016 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдрийн 71 дүгээр тогтоолын 1-р хавсралтаар шинэчлэн баталсан байна. Тус журмаар Санхүүгийн зохицуулах хорооноос Банк бус санүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд тавигдах шаардлагыг тодорхойлох, банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл олгох, хүсэлт бүртгэх, тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгохтой холбоотой харилцааг нарийвчлан [ ... ]