ГАЗРЫН ЗӨРЧИЛ АРИЛГАХ, ОРЧНЫ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ АЖЛЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААР МЭДЭЭЛЛЭЭ

   Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг ханган газар ашиглалтыг сайжруулах, явган хүний зам талбайн хүрэлцээ хангамжийг нэмэгдүүлэх, авто замын түгжрэлийг бууруулах болон тохижилтын ажил гүйцэтгэх боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2019 оны дөрөвдүгээр сарын 17-нд А/322 тоот захирамжийг гаргасан.    Захирамжийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд авто замын орц гарц, явган хүний зам талба [ ... ]

ЭДИЙН ЗАСГИЙН БҮХ ТӨРЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ САЛБАРЫН АНГИЛАЛ, АНГИЛЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

              Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль (2015 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр баталж, 2016 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс даган мөрдөж байна.)-ийн 8  дугаар зүйлийн 8.2 дах хэсэгт санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн,  Үндэсний статистикийн хорооны дарга хамтран “Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал”-ыг батлахаар зохицуулсан.         & [ ... ]

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАС

   Тус хуулиар нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, үйлчилгээний төрөл, хамрах хүрээг тогтоох, нийгмийн халамжийн сан бүрдүүлэх, уг сангийн хөрөнгийг зарцуулах, нийгмийн чиг үүргийг тодорхойлохтой холбогдсон харилцааг зохицуулдаг.    Нийгмийн халамжийн хамрах хүрээ: Нийгмийн халамжийн үйл ажиллагаанд энэ хууль болон холбогдох хууль тогтоомжид заасан болзол, шалгуур, нөхцөлийг хангасан Монгол Улсын иргэн, Монгол Улсад хууль ёсоор байнга оршин суудаг гадаадын иргэн, харьяа [ ... ]

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ 210 ДУГААР ТОГТООЛООР “БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ТООЦОЖ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРМЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТАЛЖЭЭ

   Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 7 дугаар сарын 08-ны өдрийн 210 дугаар тогтоолоор “Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тооцож, хяналт тавих журмыг шинэчлэн баталсан байна.   Энэхүү “Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тооцож, хяналт тавих журмын зорилго нь банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагааны эрсдэлийг урьдчилан тооцох, үнэлэх, зохистой харь [ ... ]

НИЙСЛЭЛИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРИЙН ТУХАЙ

   2019 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдрийн Нийслэлийн засаг даргын захирамжаар Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй худалдаа, үйлчилгээний газрын үйл ажиллагаа явуулах цагийн хязгаарыг баталсан.    Энэхүү захирамжаар сар бүрийн 1-ний өдрийн 00:00 цагаас 2-ны өдрийн 00:00 цаг хүртэлх хугацаанд Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхийг хориглосон. № [ ... ]

ТАТВАРЫН МЭРГЭШСЭН ЗӨВЛӨХӨД ЭРХ ОЛГОХ, СУНГАХ ШАЛГАЛТ АВАХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

     2019 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдийн Сангийн сайдын тушаалаар “Татварын мэргэшсэн зөвлөхөд эрх олгох, сунгах шалгалт авах журам”-ыг баталсан. Энэ журмаар Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний тухай хуульд заасан татварын мэргэшсэн зөвлөхийн эрх олгох, сунгах, шалгалтыг зохион байгуулах, Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн эрх олгох, эрхийн хугацааг сунгах, эрхийг хүчингүй болгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулна.      Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн [ ... ]