ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, ХУРЦ ХОРДЛОГО, МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛСАН ӨВЧНИЙ ХОХИРЛЫГ НӨХӨН ТӨЛӨХ ТУХАЙ

Хөдөлмөрийн тухай хуульд зааснаар ажилтан хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлэх явцад үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөр өвчилсөн шалтгаанаар эрүүл мэндээр хохирох, нас барсан тохиолдолд ажилтны ар гэрт учирсан хохирлыг нөхөх зорилгоор үйлдвэрлэлийн  осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалд даатгуулсан эсэхийг үл харгалзан ажил олгогч нь нөхөн төлбөр олгодог. -Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 30 хувь & [ ... ]

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАС

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэрийг нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжид заасны дагуу бүрэн болон хувь тэнцүүлэн тогтоосон тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй дараах иргэнд сар бүр олгоно. Үүнд: 1.      эрэгтэй 60, эмэгтэй 55 болон түүнээс дээш настай иргэн; 2.      насанд хүрсэн одой иргэн; 3.      хөдөлмөрийн чадвараа 50 ба түүнээс дээш хувиар алдсан 16 насанд хүрсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн; 4.   &nbs [ ... ]

ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТАГТ ГАЗАР АШИГЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ

   Тусгай хамгаалалттай газар нутагт газар ашиглах зөвшөөрөл олгох талаар Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын /хуучнаар/ 2001 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн 218 дугаар тушаалаар зохицуулсан.    Уг тушаалд Тусгай хамгаалалттай нутгийн удирдлагын газар нь иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хэрэгжүүлэх төслийг доорх шалгуураар хянан үзэж газар ашиглах зөвшөөрөл олгохоор зохицуулжээ. 1. Төсөл  хэрэгжүүлэгч уг төслийг хэрэгжүүлэх санхүүгийн чадвартайг нотолсон эрх бүхий [ ... ]

ХҮҮХДИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ТЭВЧИШГҮЙ ХЭЛБЭРҮҮД

     Монгол Улс 2001 онд нэгдэн орсон 1999 оны Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийн тухай конвенц(Дугаар 182)-ийн 3-р зүйлд Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийг тодорхойлжээ. Үүнд хүүхдийн хөдөлмөрийн тодорхой хэлбэрүүдийг нэн тэргүүн таслан зогсоох, улмаар хүүхдийн хөдөлмөрийг устгах нь урт хугацааны зорилго болгохыг зааж өгчээ. Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүд гэдэгт: • Хүүхдийг худалдах, өрийн барьцаанд өгөх, боолчлох, ал [ ... ]

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХҮН АМД МӨРДӨХ ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФЫН ТУХАЙ

   2019 оны 3-р сарын 29-ний өдөр Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн 23 дугаар тогтоолоор Улаанбаатар хотын цэвэр, бохир усны үйлчилгээний тариф-ыг шинэчлэн баталж, 2019 оны 5-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөхөөр болжээ. Үнийн тарифыг танилцуулбал:    (НӨАТ-гүй) № Үйлчилгээний төрөл Хэмжих нэгж Тариф 1. [ ... ]

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ БАРИХ АЖЛЫН ЖУРМЫГ БАТАЛЛАА

   Энэхүү Эрчим хүчний барилга байгууламж барих ажлын журмаар Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хөрөнгийн эх үүсвэр харгалзахгүйгээр эрчим хүчний барилга байгууламж /цаашид “барилга байгууламж” гэж/ барих /барьж байгуулах, шинэчлэл хийх, сэргээн засварлах, өргөтгөх/ ажлыг зохион байгуулах хүрээнд ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, ашиглалтад оруулахтай холбогдсон үйл ажиллагааг зохицуулна.    Энэхүү журмын үйлчлэлд барилга байгууламж барих ажлын захиалагч, зураг төсө [ ... ]