ИРГЭНИЙ ОВОГ, ЭЦГИЙН /ЭХИЙН/ НЭР, НЭР ӨӨРЧЛӨХ ЖУРАМ

ИРГЭНИЙ ОВОГ, ЭЦГИЙН /ЭХИЙН/ НЭР, НЭР ӨӨРЧЛӨХ ЖУРАМ  Хууль зүйн сайдын 2000 оны 244 дүгээр тушаалын хавсралт Нэг.Нийтлэг үндэслэл 1.Иргэний овог, эцгийн /эхийн/ нэр /цаашид "эцгийн нэр" гэх/-ийг өөрчлөхөд Иргэний бүртгэлийн тухай хууль болон энэхүү журмыг мөрдөнө. 2. Иргэний овог, эцгийн нэр, нэрийг 1-ээс илүүгүй удаа өөрчлөхийг зөвшөөрнө. Иргэн урьдын овог, эцгийн нэр, нэрээ сэргээн авахаар өргөдөл гаргаж болно. Хоёр. Иргэний овог, эцгийн нэр, нэр өөрчлөх 2. Монгол [ ... ]

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШДЭГ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН АНХААРАЛД

   Монгол Улсын 2018 оны төсвийн тухай хуулийг дагалдан дараах хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт орж батлагдсан бөгөөд 2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлж байгаатай холбогдуулан ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэг хуулийн этгээдүүд доорх хуулийн заалтуудыг анхааралдаа авч, хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллахыг зөвлөж байна. Татварын ерөнхий хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай 1 дүгээр зүйл.Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй ху [ ... ]

ТҮҮХ, СОЁЛЫН ХОСГҮЙ ҮНЭТ ДУРСГАЛТ ЗҮЙЛИЙГ ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА

   Монгол Улсын Засгийн Газрын 2018 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр “Журам батлах тухай” дугаар 121 тогтоолоор “Түүх, соёлын хосгүй үнэт дурсгалт зүйлийг хилээр нэвтрүүлэх журам”-ыг баталсан байна. Тус журмаар Монгол Улсын түүх, соёлын хосгүй үнэт дурсгалт зүйлийг улсын хилээр нэвтрүүлэх зөвшөөрөл олгох, улсын хилээр нэвтрүүлэхэд хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг зохицуулах бөгөөд журам дараах бүтэцтэй байна. Үүнд: -Нэг. Нийтлэг үндэслэл -Хоёр. Зөвшөөр [ ... ]

ҮНДЭСНИЙ ШИГШЭЭ БАГИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ, СПОРТЫН ТӨРЛИЙГ СОНГОХ, САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЖУРМЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

   Монгол Улсын Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Спортын Сайдын 2018 оны 04 дугаар сарын 03-ны өдөр “Журам батлах тухай” А/167 дугаар тушаалаар  “Үндэсний шигшээ багийг бүрдүүлэх, спортын төрлийг сонгох, санхүүжүүлэх журам”-ыг нэгдүгээр, сонгон шалгаруулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсан байна. Тус журмаар Улсын төсвөөс санхүүжүүлэх Үндэсний шигшээ багийг бүрдүүлэх спортын төрлийг сонгох, тамирчин, дасгалжуулагчийг сонгон [ ... ]

ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ТӨВ БОЛОН САЛБАР АРХИВТ БАРИМТ ХҮЛЭЭН АВАХ ТОО БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ, ХАДГАЛАХ, АШИГЛУУЛАХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

   Эрүүгийн хэргийн төв болон салбар архивын баримт ашиглуулах журмын зорилго нь сан хөмрөгийн баримтаас лавлагаа, хуулбар олгох, баримтанд үзлэг хийлгэх, танилцуулах, баримтыг тодорхой хугацаагаар албан ажлын хэрэгцээнд түр шилжүүлэх, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилд ашиглуулах үйл ажиллагааг зохицуулахад оршино. Эрүүгийн хэргийн төв болон салбар архивын баримт ашиглуулах эрх, үүрэг бүхий ажилтнууд нь ажлын өдөр цагийн хуваарийн дагуу эрүүгийн хэрэгт татах тогтоол, албан бичиг, и [ ... ]

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ДҮГНЭЛТ

(Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 67.1.5, 118.5 дахь хэсгийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай)             Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн 2018-02-02-ны өдрийн дунд суудлын хуралдаанаар Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн (67.1 “Нэхэмжлэлийг хүлээн авч хэрэг үүсгэсэн шүүгч дараахь ажиллагааг явуулна:”) 67.1.5“хариуцаг [ ... ]