МОНГОЛ УЛСЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ЗАР СУРТАЛЧИЛГАА ЯВУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

   Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр явагдах аливаа зар сурталчилгаатай холбоотой асуудлыг Зар сурталчилгааны тухай хууль (2002)-иар зохицуулдаг. Зар сурталчилгааны тухай хуульд  зар сурталчилгаанд тавигдах ерөнхий болон тусгай шаардлага, зар сурталчилгааг хянах, зохицуулах, хууль бус зар сурталчилгааны талаар дэлгэрэнгүй тусгасан байдаг. Тусгай зөвшөөрөлтэйгээр эрхлэх үйл ажиллагаатай холбоотой бичмэл зар сурталчилгаанд тусгай зөвшөөрөл олгосон эрх бүхий байгууллагын нэр, зөвшөөр [ ... ]

Монгол Улсаас бусад улстай байгуулсан “Орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай хэлэлцээр”-ийн жагсаалт /2018 он/

Д/д Улсын нэрс Үзэглэсэн Гарын үсэг зурсан Үйлчилж байгаа 1 Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс 1991.07.29 1991.08.26 1993.01.01 2 Бүгд Найрамдах Солонгос Улс 1992.02.27 1 [ ... ]

НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ЗАМ ТАЛБАЙД ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТӨЛБӨРТЭЙ ЗОГСООЛ АЖИЛЛУУЛАХ ЖУРАМ.

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2009 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн №4/27 дугаар тогтоолоор “Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд тээврийн хэрэгслийн төлбөртэй зогсоол ажиллуулах журам”-ыг батласан байна. Авто замын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.11-д ““замын байгууламж” гэж бүх төрлийн гүүр, тавилан, гүүрэн гарц, унадаг дугуй болон явган зорчигч, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн зорчиход зориулсан зам, ус зайлуулах хоолой, шуудуу, хонгил, замын хөдөлгөөнийг зох [ ... ]

ХҮҮХЭД ХАРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ

Боловсрол соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны 06 сарын 26-нын өдрийн А/409 тоот тушаалаар Хүүхэд харах үйлчилгээг зохион байгуулах, хяналт тавих журам баталагдсан байна. Энэхүү Хүүхэд харах үйлчилгээг зохион байгуулах, хяналт тавих журмыг Хүүхэд харах үйлчилгээ эрхлэх шалгуур, нөхцөл, бүрдүүлэх баримт бичиг, зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааны зохион байгуулалт, түүнд хяналт тавихад баримтална. ХҮҮХЭД ХАРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. [ ... ]