ЦАХИМ ГАРЫН ҮСГИЙН ХУУЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ

Иргэн, хуулийн этгээд та цахим гарын үсэгтэй холбоотой шинээр баталсан журам, тоон гарын үсгийг хэрхэн хэрэглэх, хэрхэн олж авах, тоон гарын үсгийг олж авахад бүрдүүлэх баримт мөн одоо хэрэгжиж буй хэрэгжилтийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД дарж үзнэ үү. [ ... ]

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ ЖОЛООДОХ ЭРХИЙН ШАЛГАЛТ АВАХ ЖУРАМ

Жолоодох эрхийн шалгалтад орох нөхцөл (Хөдөлмөрийн сайд, Хууль зүйн сайдын 2015 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/180, А/217 дугаар тушаалын хавсралт) Шалгуулагч дор дурдсан нөхцөлийг хангасан байна:\    -Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрэмд заасан тухайн ангиллын тээврийн хэрэгслийг жолоодох эрх бүхий насанд хүрсэн;    -Эрүүл мэндийн үзлэгээр орж, тээврийн хэрэгсэл жолоодоход тэнцэнэ гэсэн дүгнэлт бүхий баримт /цаашид “эрүүл мэндийн үзлэгийн хуудас” г [ ... ]

ЖОЛООЧИЙН ЗӨРЧЛИЙН БҮРТГЭЛИЙН ОНОО ТООЦОХ ЖУРАМ

Жолоочийн зөрчлийн бүртгэлийн оноог хасах Жолоочийн зөрчлийн онооны дээд хэмжээ 10 байхаар тооцно. Энэхүү журам хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхлэх өдөр тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх бүхий жолооч нарт, цаашид шинээр жолоодох эрхийн үнэмлэх авсан жолооч /үнэмлэх нөхөж, сольж авах, ангилал ахиулахаас бусад/, зөрчлийн оноо дууссан болон эрх хасагдсан жолооч зохих журмын дагуу сургалтад хамрагдаж, шалгалтанд тэнцсэн тохиолдолд зөрчлийн 10 оноо олгоно. Хүснэгт 1   Д/д [ ... ]

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ ЗӨРЧИХ /ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАС/

Тодорхой үйлдэл, эс үйлдэхүйг зөрчилд тооцсоныг мэдээгүй нь тухайн зөрчлийг үйлдсэн хүн, хуулийн этгээдийг шийтгэл, албадлагын арга хэмжээ хэрэглэхээс чөлөөлөх үндэслэл болохгүй. Зөрчил[1] гэдэг нь хууль, захиргааны хэм хэмжээний актыг зөрчсөн, зөрчлийн тухай хуульд шийтгэл оногдуулахаар заасан үйлдэл, эс үйлдэхүй юм. 1. “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай” хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.2-д “Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн [ ... ]