ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД ГАЛТ ЗЭВСЭГ, СУМ ШИНЭЭР ЭЗЭМШИХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

   Галт зэвсгийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлд Галт зэвсэг бүртгүүлэх тухай зохицуулалтыг хуульчилсан байдаг. Хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.3 дахь хэсэгт Харуул хамгаалалтын болон спорт-сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээд галт зэвсэг худалдан авсан, эсхүл улсын хилээр оруулсан бол ажлын арван өдрийн дотор хуулийн этгээдийн оршин байгаа газрын нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагад бүртгүүлэх бөгөөд дараах баримт бичгийг бүрдүүлэн бүртгүүлнэ. Үүнд: Галт зэвсгийн [ ... ]

УНДНЫ БОЛОН АХУЙН УСНЫ ХОНОГТ ШААРДАГДАХ ЗОХИСТОЙ ХЭМЖЭЭ

Эрүүл мэндийн сайд болон Байгаль Орчин аялал жуулчлалын сайдын хамтарсан Ундны болон ахуйн усны хоногт шаардагдах зохистой хэмжээний талаарх тушаал 2017 оны 8 дугаар сарын 30-ны өдөр батлагдсан. Энэхүү тушаалаар Монгол хүний ундны болон ахуйн хэрэгцээнд хоногт шаардагдах усны хамгийн бага хэмжээг заасан болно.            Тушаалаар улсын хэмжээнд 5 жил тутамд ундны болон ахуйн усны хоногт шаардагдах зохистой хэмжээг судлан тогтоож, үр дүнг оло [ ... ]

ГЭР ХОРООЛЛЫН ӨРХӨД ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТАРИФЫН ХӨНГӨЛӨЛТ ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

   Агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор нийслэлийн болон аймгийн төв, зарим сум, суурин газрын гэр хорооллын өрхөд цахилгаан эрчим хүчний тарифын хөнгөлөлт үзүүлэх үйл ажиллагааг зохицуулна. Хөнгөлөлтөд хамрах хүрээ    -Агаарын тухай хуулийн 14.1-д заасан нөхцөл, шалгуурын аль нэгийг хангасан болон нийслэлийн гэр хорооллын өрхийн ахуйн хэрэглээ, халаалтын зориулалтаар хүйтний улиралд орой, шөнийн цагт хэрэглэсэн цахилгааны тарифыг 100 хувиар бууруулж хөнгөлөлт үзүүлнэ [ ... ]

ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭН ЯВУУЛДАГ БАЙГУУЛЛАГААС ЗЭЭЛ АВАХАД ЯМАР ЖУРАМТАЙ БАЙХ ВЭ?

   Монгол Улсын иргэний хууль, Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хууль, Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, төлбөр тооцоо, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хууль, үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хуулиудыг тус тус үндэслэн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэн иргэдэд үйлчилгээ үзүүлж болохоор тогтоосон.    Зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэн явуулдаг байгууллагыг зээлийн хүүгийн хэмжээг нийтэд ил тод байлгах ёстой гэж заасан байна.    Зээлдэгч, зээ [ ... ]

ДИПЛОМАТ, АЛБАН ПАСПОРТЫН ТУХАЙ

   Улсын Их Хурлын гишүүний дипломат паспортыг Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Гадаад харилцааны хэлтсээс хариуцан гаргуулна.  Улсын Их Хурлын гишүүн дипломат гадаад паспорт авахад дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ: ·         Улсын Их Хурлын гишүүний үнэмлэх, иргэний үнэмлэх /нотариатаар батлуулсан/ ·         3.5х4.5 см-ийн хэмжээтэй гадаад паспортын зураг 3 хувь ·   [ ... ]