ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ЗААСАН АЖИЛ ОЛГОГЧИЙН ҮҮРГИЙН ТУХАЙ

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаарх төрийн бодлого, үндсэн зарчмыг тодорхойлж, төрийн байгууллагын удирдлага, хяналтын тогтолцоо, ажлын байранд тавигдах хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, стандартыг хангах, ажилтан, хөдөлмөр эрхлэгч иргэнийг эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулах зорилготой. Тус хуулийн 28 дугаар зүйлд зааснаар ажил олгогч дараах үүрэгтэй байна: [ ... ]

ЦЭРГИЙН АЛБЫГ БИЕЭР ДҮЙЦҮҮЛЭН ХААХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

   Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдрийн  80 дугаар тогтоолын хавсралтаар “Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаах журам”-ыг баталсан. Энэхүү журмаар Монгол Улсын иргэнийг цэргийн дүйцүүлэх албанд элсүүлэх, цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаахтай холбоотой харилцааг зохицуулсан.    1. Иргэнийг дараах шалтгаанаар цэргийн дүйцүүлэх албанд элсүүлж болно. Үүнд:    - сүм, хийдэд албан ёсоор шавилан суугаа;   - шашин шүтлэ [ ... ]

ХҮНИЙ ЭЦЭГ, ЭХ БАЙХ ЭРХИЙГ ДАРААХ ТОХИОЛДОЛД ХАСАХААР ЗОХИЦУУЛСАН БАЙНА

   Монгол Улсын Гэр бүлийн тухай хуульд хүний эцэг, эх байх эрхийг дараах тохиолдолд  хасахаар зохицуулсан. Үүнд:     -Эцэг, эх  байх эрхээ урвуулан ашигласан /хүүхдээ хаях, санаатай төөрүүлэх, тарчлаан зовоох, худалдах, барьцаалах, биеийг нь үнэлэх, шунахай зорилгоор ашиглах, эрх зүйн зөрчилд татан оруулах зэргээр/, хүүхэдтэйгээ удаа дараа хэрцгий харьцсан,     -бэлгийн харьцаанд оруулахаар завдсан, оруулсан, сэтгэл санааны хүнд дарамтад байлгасан, [ ... ]

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИД НЭМЭГДЭЛ ХӨЛС ОЛГОХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 382 дугаар тогтоолоор “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчид нэмэгдэл хөлс олгох журам”-ыг баталсан. Энэхүү журмаар төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчид нэмэгдэл хөлс олгохтой холбоотой харилцааг зохицуулна. Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасны дагуу төрийн байгууллагын дотоод журмаар тогтоосон өдрийн ажлын цагийг ажил олгогчийн санаачилгаар хэтрүүлэн ажиллуулахыг илүү цаг ажиллуулсанд, орон [ ... ]

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИД ТӨРИЙН АЛБА ХААСАН ХУГАЦААНЫ НЭМЭГДЭЛ ХӨЛС ОЛГОХ ЖУРМААС

         Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 382 дугаар тогтоолоор “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчид төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл хөлс олгох журам”-ыг баталсан.          Энэхүү журмаар Төрийн албаны мэргэшсэн, тогтвортой байх зарчмыг хангах зорилгоор төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчид төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгохыг зохицуулна.     [ ... ]

ӨМГӨӨЛӨГЧ ГЭДЭГ ҮГ МОНГОЛЫН ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮГСИЙН САНД ОРЖ ИРСЭН НЬ

    Өмгөөлөгч гэдэг үг монголын хууль зүйн үгсийн санд[1] БНМАУ-ын анхдугаар их хурал Үндсэн хууль баталснаар шинэ цагийн ардын эрхт ёсны бусад хууль дүрэм боловсруулах эх суурь тавигджээ.     1924 онд баталсан анхдугаар Үндсэн хуулийн үзэл санаанд үндэслэн шинэ хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах эрчимтэй ажил өрнөж түүнд ардын нам, төр засагт ажиллаж байсан түшмэд ажилтнууд, Зөвлөлтийн мэргэжилтэн, зөвлөхүүд оролцож иржээ. Энэ тухай илүү дэлгэрүүлэн авч үзье.   [ ... ]