Нийтийн орон сууцанд эрхлэхийг хориглосон үйл ажиллагаа

Орон сууц гэж хүн суурьшин амьдрах зориулалттай нийтийн болон амины орон сууцны байшин, сууц, гэрийг хэлэх бөгөөд тухайн орон сууцыг захиран зарцуулах эрх бүхий иргэн, хуулийн этгээд, төрийн эрх бүхий байгууллага нь орон сууц өмчлөгч юм. Нийтийн зориулалттай орон сууцны байшинд барилгын төлөвлөлт, эрүүл ахуй, чанар, аюулгүй байдлын норм зөрчсөн, мөн дор дурдсан үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэхийг хориглоно. Үүнд: - химийн хорт бодистой харьцах; - ахуйн хэрэглээнд шаардагдахаас бусад тэсэрч д [ ... ]

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай

Иргэн, хуулийн этгээд нь хүний эрх, эрх чөлөө, үндэсний аюулгүй байдал, байгууллагын хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах зорилгоор хууль тогтоомжид нийтэд мэдээлэхийг хориглосноос бусад мэдээллийг дараах байгууллагаас авах эрхтэй. Үүнд: - Улсын Их Хурлын Тамгын газар, - Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, - Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, - Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын алба, - төрийн захиргааны төв болон бусад төрийн захиргааны байгууллага, - бүх шатны шүүх, прокурорын байг [ ... ]

ДААТГУУЛАГЧИД ӨНДӨР НАСНЫ ТЭТГЭВЭР ТОГТООХ НАСЫГ ТОДОРХОЙЛОХОД БАРИМТЛАХ ЖУРАМ

   Даатгуулагчид өндөр насны тэтгэврийг Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 1, 5 дах хэсэгт тус тус заасны дагуу тогтоохдоо Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Нийгмийн халамжийн сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Хуулийн зүйл, заалт хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулиудыг хэрэглэх журмын тухай хуулийн  2 дугаар зүйлд заасан тэтгэв [ ... ]

ЦЭРГИЙН ГЭРЭЭТ АЛБА ХААХ ЖУРАМ

Засгийн газрын 2018 оны 11 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Цэргийн гэрээт алба нь байлдагч, түрүүчийн болон ахлагч, офицерын гэсэн төрөлтэй байна. Цэргийн гэрээт алба хаах иргэн цэргийн дараах байгууллагад хүсэлт гаргана: -байлдагч, түрүүчээр алба хаах иргэн цэргийн нэгтгэл, анги, байгууллагад; -ахлагчийн алба хаах иргэн төрлийн цэргийн командлал, Хил хамгаалах ерөнхий газар, Дотоодын цэргийн штаб, Онцгой байдлын ерөнхий газар,  Зэвсэгт хүчний Жанжин штаб, батлан хамгаалах асуудал эрхэ [ ... ]

ИРГЭНИЙ ОВОГ, ЭЦГИЙН /ЭХИЙН/ НЭР, НЭР ӨӨРЧЛӨХ ЖУРАМ

ИРГЭНИЙ ОВОГ, ЭЦГИЙН /ЭХИЙН/ НЭР, НЭР ӨӨРЧЛӨХ ЖУРАМ  Хууль зүйн сайдын 2000 оны 244 дүгээр тушаалын хавсралт Нэг.Нийтлэг үндэслэл 1.Иргэний овог, эцгийн /эхийн/ нэр /цаашид "эцгийн нэр" гэх/-ийг өөрчлөхөд Иргэний бүртгэлийн тухай хууль болон энэхүү журмыг мөрдөнө. 2. Иргэний овог, эцгийн нэр, нэрийг 1-ээс илүүгүй удаа өөрчлөхийг зөвшөөрнө. Иргэн урьдын овог, эцгийн нэр, нэрээ сэргээн авахаар өргөдөл гаргаж болно. Хоёр. Иргэний овог, эцгийн нэр, нэр өөрчлөх 2. Монгол [ ... ]

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШДЭГ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН АНХААРАЛД

   Монгол Улсын 2018 оны төсвийн тухай хуулийг дагалдан дараах хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт орж батлагдсан бөгөөд 2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлж байгаатай холбогдуулан ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэг хуулийн этгээдүүд доорх хуулийн заалтуудыг анхааралдаа авч, хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллахыг зөвлөж байна. Татварын ерөнхий хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай 1 дүгээр зүйл.Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй ху [ ... ]