ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ХУВИЙН ХЭРЭГ ХӨТЛӨХ ЖУРАМ

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 05 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт     Нэг. Нийтлэг үндэслэл   1.1.Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг (цаашид “хувийн хэрэг” гэх) нь төрийн алба, төрийн албан хаагчтай холбогдсон бүртгэл, судалгаа, мэдээллийн нэгдсэн тогтолцооны бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. 1.2.Хувийн хэрэг нь төрийн албан хаагчийн тухай болон түүний төрийн албан тушаал эрхэлсэн байдал, боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, ур чадвар, туршлага, ажлын үр дүнтэй хо [ ... ]

ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДАД ЭХ ОРОНЧ ҮЗЭЛ ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

   Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт заасны дагуу Засгийн газраас “150 мянган айл-Орон сууц” үндэсний хөтөлбөрийг 2019 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдөр баталсан. Тус хөтөлбөрийн зорилго нь хүүхэд, залуучуудад эх оронч үзэл төлөвшүүлэх, улс орны хөгжилд хувь хүн бүрийн оролцоо чухал гэдгийг ойлгуулж, эх орноороо болон Монгол хүн болж төрснөөрөө бахархах бахархлыг тээгч байх, улс орныхоо тусгаар тогтнолын баталгааг нэмэгдүүлж, түүх, соёл, шинж [ ... ]

“150 МЯНГАН АЙЛ-ОРОН СУУЦ” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

   Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт заасны дагуу Засгийн газраас “150 мянган айл-Орон сууц” үндэсний хөтөлбөрийг 2019 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдөр баталсан. Энэхүү хөтөлбөрийн зорилго нь төв, суурин газарт амьдардаг нийт өрхийн дийлэнх олонхын худалдан авах чадварт нийцсэн, Монгол орны цаг уурын нөхцөлд тохирсон, эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын шаардлага хангасан, инженерийн бүрэн хангамжтай орон сууцтай болох нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршино. [ ... ]

НИЙСЛЭЛИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛААР ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ХЭМЖЭЭ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООГДЛОО

Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын даргын 2019 оны 08-р сарын 21-ний өдрийн А/40 тоот тушаалаар шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоолоо.   [ ... ]

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН МАТЕРИАЛЫГ ТУХАЙН ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДОД ИЛ БОЛГОХ ЖУРАМ

   Сангийн сайдын 2019 оны 06 дугаар сарын 04-ны дөрийн 132 дугаар тушаалын хавсралтаар Тендер шалгаруулалтын материалыг тухайн тендерт оролцогчдод ил болгох журмыг шинээр баталсан.    Уг  журмаар Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд заасны дагуу тендер шалгаруулалтын материалыг тухайн тендерт оролцогчдод ил болгох ажиллагааг зохицуулсан байна. Тендер шалгаруулалтын материалыг ил болгох ажиллагаа    [ ... ]

ГАДААД УЛСАД ҮЙЛДСЭН ГЭРЭЭСЛЭЛИЙГ МОНГОЛ УЛСАД ХЭРХЭН ГҮЙЦЭТГЭХ ТАЛААР

   Гэрээслэлтэй холбоотой аливаа асуудлыг Монгол улсын Иргэний хууль, Нотариатын тухай хууль, Дипломат албаны тухай хууль, Нотариатын үйлдэл хийх заавар /Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2011 оны 171-р тушаалын хавсралт/, Монгол улсын Консулын дүрэм /Улсын Их Хурлын 71-р тогтоолын хавсралт/, эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх тухай 2 талт гэрээ зэргээр зохицуулсан байдаг. Гэрээслэлийн талаарх товч ойлголт    Гэрээслэлийн агуулга: Тухайн хүн өөрийн эд хөрөнгө, уг эд хөрөнгийн эр [ ... ]