ХҮНИЙ ЭЦЭГ, ЭХ БАЙХ ЭРХИЙГ ДАРААХ ТОХИОЛДОЛД ХАСАХААР ЗОХИЦУУЛСАН БАЙНА

   Монгол Улсын Гэр бүлийн тухай хуульд хүний эцэг, эх байх эрхийг дараах тохиолдолд  хасахаар зохицуулсан. Үүнд:     -Эцэг, эх  байх эрхээ урвуулан ашигласан /хүүхдээ хаях, санаатай төөрүүлэх, тарчлаан зовоох, худалдах, барьцаалах, биеийг нь үнэлэх, шунахай зорилгоор ашиглах, эрх зүйн зөрчилд татан оруулах зэргээр/, хүүхэдтэйгээ удаа дараа хэрцгий харьцсан,     -бэлгийн харьцаанд оруулахаар завдсан, оруулсан, сэтгэл санааны хүнд дарамтад байлгасан, [ ... ]

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИД НЭМЭГДЭЛ ХӨЛС ОЛГОХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 382 дугаар тогтоолоор “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчид нэмэгдэл хөлс олгох журам”-ыг баталсан. Энэхүү журмаар төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчид нэмэгдэл хөлс олгохтой холбоотой харилцааг зохицуулна. Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасны дагуу төрийн байгууллагын дотоод журмаар тогтоосон өдрийн ажлын цагийг ажил олгогчийн санаачилгаар хэтрүүлэн ажиллуулахыг илүү цаг ажиллуулсанд, орон [ ... ]

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИД ТӨРИЙН АЛБА ХААСАН ХУГАЦААНЫ НЭМЭГДЭЛ ХӨЛС ОЛГОХ ЖУРМААС

         Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 382 дугаар тогтоолоор “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчид төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл хөлс олгох журам”-ыг баталсан.          Энэхүү журмаар Төрийн албаны мэргэшсэн, тогтвортой байх зарчмыг хангах зорилгоор төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчид төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгохыг зохицуулна.     [ ... ]

ӨМГӨӨЛӨГЧ ГЭДЭГ ҮГ МОНГОЛЫН ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮГСИЙН САНД ОРЖ ИРСЭН НЬ

    Өмгөөлөгч гэдэг үг монголын хууль зүйн үгсийн санд[1] БНМАУ-ын анхдугаар их хурал Үндсэн хууль баталснаар шинэ цагийн ардын эрхт ёсны бусад хууль дүрэм боловсруулах эх суурь тавигджээ.     1924 онд баталсан анхдугаар Үндсэн хуулийн үзэл санаанд үндэслэн шинэ хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах эрчимтэй ажил өрнөж түүнд ардын нам, төр засагт ажиллаж байсан түшмэд ажилтнууд, Зөвлөлтийн мэргэжилтэн, зөвлөхүүд оролцож иржээ. Энэ тухай илүү дэлгэрүүлэн авч үзье.   [ ... ]

ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ЗАРИМ ЗААЛТ ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ХОЛБОГДОХ ЗААЛТЫГ ЗӨРЧСӨН ЭСЭХ МАРГААНЫГ ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭСЭН ТУХАЙ

   Монгол Улсын Их хурлаас 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр баталсан Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 39.1 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэгт “Давж заалдах шатны шүүх шүүгдэгчид холбогдох хэргийн зүйлчлэлийг өөрчлөн ялыг хөнгөрүүлж, эсхүл шүүгдэгчид холбогдох хэргийн нөхцөл байдал, зүйлчлэлийг өөрчлөхгүйгээр ялыг хөнгөрүүлж, хүндрүүлж болно”, 39.9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.4 дэх заалтад “шүүгдэгчид холбогдох хэргийн нөхцөл байдал, зүйлчлэлийг өөрчлөхгүй [ ... ]

ЦЭРГИЙН ДҮЙЦҮҮЛЭХ АЛБАНЫ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООЛОО

    Засгийн газрын 2019 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн 85 дугаар тогтоолоор Цэргийн дүйцүүлэх албыг 2019 онд мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах иргэний төлөх төлбөрийн хэмжээг 5.334.452 (таван сая гурван зуун гучин дөрвөн мянга дөрвөн зуун тавин хоёр) төгрөг байхаар тогтоожээ.     Цэргийн албаны тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлд зааснаар цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах мөнгөн төлбөрийн хэмжээг хугацаат цэргийн алба хаагчийн жилийн хувь [ ... ]