ХҮҮХДИЙН ХАМГААЛУУЛАХ ЭРХ

    Хүүхэд гэмт хэрэг, зөрчил, хүчирхийлэл, бие махбодийн шийтгэл, сэтгэл санааны дарамт, үл хайхрах байдал болон мөлжлөгийн аливаа хэлбэрээс нийгмийн бүх орчинд хамгаалагдах эрхтэй. Мөн эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч хүүхдийн эрхийг нь зөрчсөн тохиолдолд хүүхэд тэдэнтэй хууль ёсны харилцаагаа зохих журмын дагуу зогсоох, таслах, тухайн нөхцөл байдал арилсан тохиолдолд уг харилцаагаа сэргээх эрхтэй.    Хүүхэд өөрийн нэр төр, гэр бүлийн амьдрал, эрүүл мэ [ ... ]

ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИХ ЭРХ

     Хүүхдийн бие махбодь, оюун санаа, ой ухаан, сэтгэц, зан байдал, харилцаанд гарч байгаа ахиц өөрчлөлтийг хүүхдийн хөгжил гэж үзэх бөгөөд хүүхэд дараахь эрх эдэлнэ: -   хүүхэд бага, суурь, бүрэн дунд боловсролыг үнэ төлбөргүй эзэмших; -   хүүхэд төрөлх хэл, бичиг үсэг, ёс заншил, түүх соёлын уламжлалыг өвлөн эзэмших; -   хүүхэд оюун ухаан, авьяас билэг, бие бялдар, ур чадвараа хөгжүүлэхэд төрөөс дэмжлэг авах; -   хүүхэд шашин шү [ ... ]

ХҮҮХДИЙН ЭСЭН МЭНД АМЬДРАХ ЭРХ

   Хүүхэд төрмөгцөө нэр авах, Монгол Улсын харьяат байх эрхтэй. (Харин хүүхэд гадаадын харьяат болох, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүний хүүхэд Монгол Улсын харьяат болох асуудлыг Монгол Улсын хууль, олон улсын гэрээгээр зохицуулна.) Мөн хүүхэд эрүүл өсч бойжих, аюулгүй орчинд амьдрах, аливаа хүчирхийллээс ангид байх эрхтэй.    Түүнчлэн хүүхэд эцэг эхтэйгээ амьдрах, тэдний анхаарал халамжид байх, эцэг эхээсээ буюу хэн нэгнээс нь тусдаа амьдрах үед тэдэнтэй байнгын харилца [ ... ]

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН “ХУРДАН МОРИНЫ УРАЛДААНЫ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ” ТОГТООЛЫН ТАЛААР

2019 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдөр Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас жил бүрийн 11 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс 5 дугаар сарын 1-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд хурдан морины уралдаан, сунгаа, үсэргээ зохион байгуулахыг хориглосон тогтоол гаргаж, цаашид үндэсний их баяр наадмын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах  асуудлыг судлахыг Монгол Улсын Шадар сайд Ө.Энхтүвшин, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд С.Чинзориг на [ ... ]

СОГТУУРАХ, МАНСУУРАХ ДОНТОЙ ХҮНИЙГ ЗАХИРГААНЫ ЖУРМААР АЛБАДАН ЭМЧЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Согтуурах, мансуурах донтой хүнийг албадан эмчлэх эмнэлэг нь дараах баримт бичгийг үндэслэн албадан эмчлүүлэх хүнийг хүлээж авна: Шүүхийн шийдвэр; Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагын дүгнэлт; Иргэний үнэмлэх, эсхүл түүнтэй адилтгах баримт бичиг, байхгүй тохиолдолд улсын бүртгэлийн байгууллагын лавлагаа. Албадан эмчлүүлэгчийн бие болон эд зүйлд харуул хамгаалалтын ижил хүйсийн ажилтныг байлцуулан үзлэг хийж, хориглосон баримт бичиг, мөнгө, эд зүйлийг бүртгэн тү [ ... ]