АНУ-ЫН H-2 АНГИЛЛЫН ЦАГААЧЛАЛЫН БУС АЖЛЫН ВИЗ МЭДҮҮЛЭХ ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ

   Алхам 1: Түр хугацаагаар ажилчид авах шаардлагатай байгаа компани эсвэл зуучлагч байгууллагаа АНУ-аас  олно.  АНУ-ын Элчин Сайдын Яам нь аливаа ажил олгох компани, зуучлагч байгууллага эсвэл боломжит ажлын байрны жагсаалт олж өгөх, ажлын байр олгох үйлчилгээ үзүүлдэггүй болно.    Алхам 2:  H-2 виз нь “petition” буюу урьдчилан зөвшөөрөгдсөн өргөдөлд үндэслэн олгогддог визний төрөл юм. АНУ дахь ажил олгогч эхлээд АНУ-ын [ ... ]

ЖУРАМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛЖЭЭ

   Хууль зүйн сайдын 2015 оны А/188 дугаартай тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан “Бэлэн бус хэлбэрээр торгууль ногдуулах журам”-д Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан байна. Тус журамд дараахь нэмэлт, өөрчлөлтүүд орсон байна.    Зөрчил үйлдсэн хүн, хуулийн этгээд /цаашид “Зөрчил гаргагч” гэх/-д Засгийн газрын 2017 оны 194 дүгээр тогтоолын хавсралтаар баталсан “Шийт [ ... ]

Харуул хамгаалалт эрхлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх, үйл ажиллагаа явуулах эрхийг түдгэлзүүлэх, бүртгэлээс хасах, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих журмыг баталжээ

   Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/40 дугаар Журам батлах тухай тушаалаар Харуул хамгаалалт эрхлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх, үйл ажиллагаа явуулах эрхийг  түдгэлзүүлэх, бүртгэлээс хасах, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих журмыг  хавсралтаар баталсан байна.    Энэхүү журмыг гэрээт харуул хамгаалалтын тухай хуульд заасан хамгаалалт эрхлэх хүсэлт гаргасан хуулийн этгээдийг бүртгэх, харуул хамгаалалтын үйл ажиллагаа явуулах эр [ ... ]

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ТАВИХ ШААРДЛАГА, БҮРТГЭХ ЖУРАМ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 1 дүгээр сарын 24-ний өдөр 27 дугаар тогтоолоор энэхүү журам батлагдсан бөгөө энэхүү журам нь Барилгын тухай хуулийн 42.4-т заасныг үндэслэн гаргасан тогтоол юм.   Мөн энэхүү журмын дагуу 2010 оны 7 дугаар сарын 07-ны өдрийн 185 дугаар тогтоолын дагуу “Барилгын зураг төсөл боловсруулах, түүнд магадлал хийх, барилгын үе шатны ажилд хяналт тавих, ашиглалтад оруулах хүрээнд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх дүрэм”-ийг хүчингүй болгосон.   [ ... ]

БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛААС ДОТООД ОРЧНЫ АГААРТ ЯЛГАРАХ ДЭГДЭМХИЙ ОРГАНИК НЭГДЛИЙН ЗӨВШӨӨРӨГДӨХ ДЭЭД ХЭМЖЭЭ

   Эрүүл мэндийн сайд, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/05,08 дугаар хамтарсан Барилгын материалын эрүүл ахуйн аюулгүйн үзүүлэлтийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг батлах тухай тушаалаар Барилгын материалаас дотоод орчны агаарт ялгарах дэгдэмхий органик нэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ болон Барилгын материалаас дотоод орчны агаарт ялгарах хорт бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг тус тус  баталсан байна. Эрүүл мэндийн сайд, Барил [ ... ]

ИРГЭД, БАЙГУУЛЛАГААС ТӨЛБӨРТЭЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХАД БАРИМТЛАХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЖИШИГ

   Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, сангийн сайдын хамтарсан Жишиг батлах тухай 2017 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн Дугаар  А-297,360  тушаалаар “Иргэд, байгууллагаас төлбөртэй мэдээлэл авахад баримтлах үнэлгээний жишиг”-ийг баталсан байна. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан А-297,360 дугаар тушаалын хавсралт.  ИРГЭД, БАЙГУУЛЛАГААС ТӨЛБӨРТЭЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХАД БАРИМТЛАХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЖИШИГ № Үн [ ... ]