ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ ХУУЛЬ ЗӨРЧИХ /ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАС/

    Тодорхой үйлдэл, эс үйлдэхүйг зөрчилд тооцсоныг мэдээгүй нь тухайн зөрчлийг үйлдсэн хүн, хуулийн этгээдийг шийтгэл, албадлагын арга хэмжээ хэрэглэхээс чөлөөлөх үндэслэл болохгүй. Зөрчил[1] гэдэг нь хууль, захиргааны хэм хэмжээний актыг зөрчсөн, зөрчлийн тухай хуульд шийтгэл оногдуулахаар заасан үйлдэл, эс үйлдэхүй юм.    “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай” хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.2-д “Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, [ ... ]

ГАДААДЫН ИРГЭНД МОНГОЛ УЛСЫН ХАРЬЯАТ ХҮҮХДИЙГ ҮРЧЛҮҮЛЭХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ

   Монгол улсын Гэр бүлийн тухай хуулийн 7 дугаар бүлэгт Хүүхэд үрчлэх талаарх эрх зүйн харилцааг зохицуулсан байдаг.  Харин Гадаадын иргэн Монгол улсын харьяат хүүхэд үрчлэн авахтай холбоотой харилцааг Гэр бүлийн тухай хуулийн 58 дугаар зүйлийн 58.1-58.10 дахь заалтууд, Хүүхдийг хамгаалах ба улс хооронд үрчлэх асуудлаар хамтран ажиллах тухай олон улсын конвенц,  Хууль зүй дотоод хэргийн сайд, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2001 оны 100/32 дугаар тушаалаар баталсан [ ... ]

ХОРИХ ЯЛААС ХУГАЦААНААС ӨМНӨ СУЛЛАЖ, ХЯНАЛТ ТОГТООХ ХУУЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ

   Хорих ялаас хугацаанаас өмнө суллах тухай хуулийн зохицуулалт нь Монгол Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй 2015 оны Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль болон холбогдох дүрэм, журмаар зохицуулагдаж байна.   Хорих ялаас хугацаанаас өмнө суллаж, хяналт тогтоох хууль зүйн үндэслэл:   Ялтан гэмт хэрэг үйлдэж учруулсан хохирлоо нөхөн төлж зан байдлаараа нийтэд аюулгүй болсноо нотлон харуулж ял эдлэх хугацаандаа [ ... ]

“Partnership” буюу “Нөхөрлөл” –ийн тухай

   АНУ ба зарим улс оронд “Partnership” буюу Нөхөрлөл” –ийг 2 төрөлд авч үздэг: Энгийн ба Хязгаарлагдмал хариуцлагатай.    Компани ба корпорациас ялгаатай нь нөхөрлөлийг байгуулахад хууль, эрх зүйн хувьд тусгай шаардлагуудыг тавидаггүй бөгөөд “Нөхөрлөлийн гэрээ”–ний дагуу үүсгэн байгуулдаг.    Хязгаарлагдмал нөхөрлөлийн гишүүд нь хөрөнгө оруулж хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөлийн хувь, хөрөнгийг бүрдүүлдэг боловч [ ... ]

Бенефициар өмчлөгч гэж хэн бэ?

  Иргэний эрх зүйд “бенефициар өмчлөгч” гэж “ашиг хүртэгч жинхэнэ өмчлөгч” хэмээн авч үздэг.   Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 4.1.2 –д “бенефициар өмчлөгч” гэж хуульд заасны дагуу номиналь эзэмшигчийн нэр дээр өөрийн өмчлөл дэх үнэт цаасыг бүртгүүлсэн, тухайн үнэт цааснаас үүсэн үр шимийг хүртэх эрхтэй жинхэнэ өмчлөгч гэж үздэг.   ОҮИТБС-ын (Олон улсын олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлага") - стандартын 3.11-д [ ... ]

Байгаль орчинд ээлтэй, дэвшилтэт арга, технологи нэвтрүүлсэн иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагыг урамшуулах журам

   Засгийн газрын 2017 оны 09 сарын 27-ны өдрийн 290 дүгээр тогтоолоор “Байгаль орчинд ээлтэй, дэвшилтэт арга, технологи нэвтрүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг урамшуулах журам”-ыг шинэчилэнбаталсан байна. Энэхүү журмаар байгалийн нөөцийг хэмнэлттэй, үр ашигтай, зохистой ашиглах, эрчим хүчийг хэмнэх, хүлэмжийн хийн ялгарал, хог хаягдал болон дулаан алдагдлыг багасгах, агаар, орчны бохирдлыг бууруулахад чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулж, байгаль орчинд ээлтэй, дэвшилтэ [ ... ]