COVID-19 ВИРУСИЙН АЖЛЫН БАЙРНЫ НӨЛӨӨЛЛИЙН СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

Covid-19 вирусийн халдвар, тархалтаас сэргийлэх арга хэмжээний ажлын байранд үзүүлж байгаа үр нөлөө ба шаардагдаж буй дэмжлэгийг тодорхойлох зорилгоор 2020 оны 3 сарын 20-23 өдрүүдэд МҮХАҮТ-ын гишүүн болон гишүүн бус 1504 аж ахуйн нэгжийг хамруулан судалгаа явуулсан байна.  Судалгаанд оролцсон ААН-үүдийг салбараар харвал 19% нь худалдаа, 15% нь үйлчилгээ, 13% нь аялал жуулчлал, 9% нь хүнсний үйлдвэрлэл, 6% нь хөнгөн үйлдвэрлэл ба 40% нь бичил, 39% нь жижиг дунд, 21% нь орлоготой том аж [ ... ]

ШҮҮГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2020 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн 19 дүгээр зарлигийн хавсралтаар "Шүүгчийг сонгон шалгаруулах журам"-ыг шинэчлэн баталсан байна. Энэхүү журмын зорилго нь бүх шатны шүүхийн шүүгч, анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалд нэр дэвшигчээс шалгалт авах, үнэлэх, дүгнэлт гаргах, сонгон шалгаруулах ажиллагаатай холбоотой харилцаа зохицуулна. Анхан шатны шүүхийн шүүгчийн сонгон шалгаруулалтыг жилд хоёроос доошгүй удаа, давж за [ ... ]

ЧУХАЛ АЧ ХОЛБОГДОЛ БҮХИЙ ГАНЦ ХУВЬ БҮТЭЭЛ ХАДГАЛАГДАЖ БАЙГАА ХУВИЙН НОМЫН САНД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРМЫГ ТАНИЛЦУУЛГА

   Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2020 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/158 дугаар тушаалаар “Чухал ач холбогдол бүхий ганц хувь бүтээл хадгалагдаж байгаа хувийн номын санд дэмжлэг үзүүлэх журмыг баталсан байна.    Энэхүү журмын зорилго нь чухал ач холбогдол бүхий ганц хувь бүтээлийг хадгалж буй хувийн номын сан дэмжлэг үзүүлэхтэй холбогдох харилцааг зохицуулна.    Чухал ач холбогдол бүхий ганц хувь бүтээлийг ашиглах, хадгалж хамгаалах ү [ ... ]

БАРИЛГЫН ХОГ ХАЯГДЛЫГ ЦЭВЭРЛЭХ, ЦУГЛУУЛАХ, АНГИЛАХ, ТЭЭВЭРЛЭХ, ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ, СЭРГЭЭН АШИГЛАХ, УСТГАХ БУЛШЛАХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

   Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2020 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн 48 дугаартай тушаалаар Барилгын хог хаягдлыг цэвэрлэх, цуглуулах, ангилах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах булшлах журмыг баталсан байна.     Тус журмаар барилга, байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ, явган хүний зам талбай, ногоон байгууламж шинээр барих, шинэчлэх, өргөтгөх, засварлах, буулгахад үүсэх хог хаягдал болон барилгын материалын худалдаа, үйлдвэрлэлээс гарах хог хаяг [ ... ]

ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬД ОРУУЛСАН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЛААР

   Монгол Улсын Их Хурлаас “Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль”-ийг 2020.01.10-ны өдөр баталсан бөгөөд уг хууль “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020.02.13-ны өдрийн №7-д нийтлэгдэж, 2020.02.23-ны өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн байна.    Иймээс Эрүүгийн хуульд шинээр нэмсэн зүйл, хэсэг, заалт, тайлбарын заримаас дурдвал: - Хуулийн 1.10 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг: “Татвар төлөхөөс зайлсхийх гэмт хэргийн хөөн хэлэлц [ ... ]