ХУВИЙН УРИЛГА

    Хувийн урилга гэж Монгол улсад хувийн хэргээр 30 хүртэл хоногоор ирэх гадаадын иргэнд виз олгохыг зөвшөөрч олгосон баримт бичгийг хэлнэ. Монгол улсын нутаг дэвсгэрт оршин сууж байгаа Монгол улсын 18 насанд хүрсэн иргэн болон Монгол улсад оршин суугч 18 насанд хүрсэн гадаадын иргэн гадаадын иргэнийг урьж болно.     Урилга нь бичигдсэн өдрөөс хойш 90 хоногийн хугацаанд хүчинтэй. Урилгыг эх хувиар нь уригдагчид илгээх ба уригдагч нь урилгыг хүлээн авч Монгол улсаас [ ... ]

ОРОН СУУЦНЫ ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН ЖУРАМ БАТЛАГДЛАА

Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.76, Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 8.7 дахь заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор  “Орон сууцны хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтийн журам”-ыг баталсан байна. Уг журмыг 2019 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөхөөр болсон байна. Засгийн газрын 2018 оны 369 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “ОРОН СУУЦНЫ ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН ЖУРАМ”-ын талаар: 1. Орон суу [ ... ]

ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТ ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БОЛОХ НЬ

Захиргааны хэм хэмжээний акт гэж хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон захиргааны байгууллагаас нийтээр заавал дагаж мөрдүүлэхээр гаргасан, гадагш чиглэсэн, үйлчлэл нь байнга давтагдах шинжтэй шийдвэрийг ойлгоно. Мөн Хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон захиргааны байгууллага хуулиар зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд захиргааны хэм хэмжээний акт гаргах эрхээ бусад этгээдэд шилжүүлэхийг хориглосон байдаг. Захиргааны хэм хэмжээний акт нь Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага [ ... ]

ИННОВАЦИЙН ТАЛААРХ ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ

    УИХ-аас 2012-05-22-ны өдөр Инновацийн тухай хуулийг батлан, 2012-07-05-ны өдрөөс дагаж мөрдөж байна. Тус хуулиар инновацийн үйл ажиллагааны зарчим, удирдлага, зохион байгуулалт, санхүүжилт, төрийн дэмжлэг, оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулан эзэмших, ашиглах, эрх зүйн үндсийг тогтоохтой холбогдсон харилцааг зохицуулждаг. Мөн инновацийн тухай хууль тогтоомжид  Монгол Улсын Үндсэн хууль, Шинжлэх ухаан, технологийн тухай, Дээд боловсролын тухай, Компанийн тухай, Па [ ... ]

ИРГЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ХАРИЛЦААН ДАХЬ ХӨӨН ХЭЛЭЛЦЭХ ХУГАЦААНЫ ТУХАЙ

   Иргэн, хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллага (Сууц өмчлөгчдийн холбоо)-оос эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолоо хамгаалуулахаар шүүх, арбитрт нэхэмжлэл, гомдол гаргах эрх олгогдсон, хуулиар тогтоосон хугацааг хөөн хэлэлцэх хугацаа гэж ойлгож болно.    Зарим тохиолдолд маргаан бүхий нөхцөл байдал, үйл явдлын үнэн бодит байдлыг тогтооход ээдрээ, төвөгтэй байдаг бөгөөд иргэний эрх зүйн харилцаанд хөөн хэлэлцэх хугацааг баримтласнаар зөрчигдсөн эрх, хууль ёсны аш [ ... ]

ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН ТУХАЙ

   Өнөөдөр манай улсад хүн амыг халдварт өвчнөөс сэргийлэх, дархлаажуулалттай холбогдсон харилцааг Дархлаажуулалтын тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжоор зохицуулж  байна. Халдварт өвчнөөс сэргийлэх, түүний тархалтыг хязгаарлах, өвчнийг устгах зорилгоор дархлаажуулах бэлдмэл хэрэглэх арга хэмжээний тогтолцоог халдварт өвчний эсрэг дархлаажуулалт (цаашид “дархлаажуулалт” гэх)[1] гэх бөгөөд хүн амыг  дархлаажуулах нь төрийн ивээлд байж төрийн бодлогоор хэрэг [ ... ]