“ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ” МУ-ЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

   МУ-ын Засгийн газар 2019 оны 03 дүгээр сарын 21-ний өдөр Аж ахуйн нэгж, байгууллагаас хөгжлийн бэрхшээлтэй буюу одой хүнийг ажиллуулаагүй орон тоо тутамд сар бүр төлөх төлбөрийн хэмжээг баталсан байна. Бүх шатны төсвийн байгууллага, төрийн буюу орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдэд хөгжлийн бэрхшээлтэй буюу одой хүнийг нийт ажиллагчдын 25 хүн тутамд 1 гэж тооцон ажиллуулах үүрэгтэй юм.    Аж ахуйн нэгж байгууллагаас хөгжлийн бэрхшээлтэй болон одой хүнийг ажиллуулаагүй ор [ ... ]

ХӨЛСӨӨР АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭНИЙ ТУХАЙ

Хөлсөөр ажиллах гэрээгээр ажиллагч нь тохиролцсон ажил, үйлчилгээг гүйцэтгэх, ажиллуулагч хөлс төлөх үүргийг тус тус хүлээж байдаг хоёр талт гэрээ юм. Гэрээний зүйл нь бүх төрлийн ажил үйлчилгээ байх боломжтой. Мөн үүнийг бие даан, хараат бусаар гүйцэтгэдэг онцлогтой. Тухайлбал татварын зөвлөх, өмгөөлөгч, хувийн эмнэлгийн эмч нар гэх мэт. Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол ажил гүйцэтгэсний хөлсийг ажил, үйлчилгээг хийж гүйцэтгэсний дараа төлөх ба гэрээнд талууд хөлсийг хэсэгчлэн, тодорхой хугацаа [ ... ]

ГЭР БҮЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАС

   Монгол Улсын Гэр бүлийн тухай хуульд тэтгэлэг нөхөн гаргуулах талаар тусгайлан зохицуулсан бөгөөд тэтгэлэг төлөгч тэтгэлэг төлөхөөс санаатай зайлсхийсэн, цалин хөлс, бусад орлогоо нуун дарагдуулсан нь тогтоогдсон бол шүүх тэжээн тэтгүүлэгч, бусад иргэн, холбогдох байгууллагын нэхэмжлэлийг үндэслэн төлөгдөөгүй тэтгэлгийг нөхөн төлүүлж  болохоор  заасан. Тэтгэлэг нөхөн төлүүлэхэд тэтгэлэг төлөгч хөдөлмөр эрхлээгүй буюу цалин хөлс, бусад орлогын хэмжээг тогтоох боломжгүй бо [ ... ]

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙГ ГАДААДАД, ГАДААДЫН ИРГЭНИЙГ МОНГОЛ УЛСАД ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛҮҮЛЭХ, ТЭДНИЙ ЭРХ АШГИЙГ ХАМГААЛАХТАЙ ХОЛБОГДСОН ХАРИЛЦААНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТАЛААР

   Ажиллах хүч гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хууль, Нийгмийн даатгалын тухай хууль, Чөлөөт бүсийн тухай хууль, эдгээр хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.    Гадаадад хөдөлмөр эрхлүүлэхээр зуучлахыг хориглодог тодорхой тохиолдлууд бий. Үүнд:    Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хү [ ... ]

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ЗААСАН АЖИЛ ОЛГОГЧИЙН ҮҮРГИЙН ТУХАЙ

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаарх төрийн бодлого, үндсэн зарчмыг тодорхойлж, төрийн байгууллагын удирдлага, хяналтын тогтолцоо, ажлын байранд тавигдах хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, стандартыг хангах, ажилтан, хөдөлмөр эрхлэгч иргэнийг эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулах зорилготой. Тус хуулийн 28 дугаар зүйлд зааснаар ажил олгогч дараах үүрэгтэй байна: [ ... ]

ЦЭРГИЙН АЛБЫГ БИЕЭР ДҮЙЦҮҮЛЭН ХААХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

   Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдрийн  80 дугаар тогтоолын хавсралтаар “Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаах журам”-ыг баталсан. Энэхүү журмаар Монгол Улсын иргэнийг цэргийн дүйцүүлэх албанд элсүүлэх, цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаахтай холбоотой харилцааг зохицуулсан.    1. Иргэнийг дараах шалтгаанаар цэргийн дүйцүүлэх албанд элсүүлж болно. Үүнд:    - сүм, хийдэд албан ёсоор шавилан суугаа;   - шашин шүтлэ [ ... ]